ES

RESULTATS

RESULTAT CONSOLIDAT

El resultat de l’exercici del Grup, en data 31 de desembre de 2019, ha estat de 12.822 milers d’euros, fet que representa un increment del 14,87 % respecte als 11.162 milers d’euros amb què va tancar l’exercici 2018. Aquest increment respon, bàsicament, a un augment del volum de negoci, combinat amb una bona evolució dels mercats, així com a una activitat transaccional més gran dels socis, que ha permès situar el resultat del negoci core (marge d’interessos i comissions netes menys despeses d’explotació) en 9.495 milers d’euros respecte als 7.012 milers d’euros de l’exercici anterior, fet que representa un increment del 35,41 %.

 
Evolució del resultat consolidat (en milers d’euros)

L’evolució del resultat, juntament amb el creixement dels fons propis que, per la seva banda, ha permès potenciar la fortalesa financera del Grup (vegeu l’apartat «Fons propis» d’aquest informe), han situat la rendibilitat sobre fons propis mitjans (ROE), al tancament de l’exercici 2019, en el 7,19 % enfront del 6,87 % de l’exercici anterior.

 
Evolució de la rendibilitat sobre recursos propis mitjans (ROE)

Per la seva banda, la rendibilitat sobre actius mitjans (ROA) s’ha situat en el 0,36 %, en data 31 de desembre de 2019, enfront del 0,37 % de l’exercici anterior.

 
Evolució de la rendibilitat sobre actius mitjans (ROA)

El marge d’interessos s’ha situat, durant l’exercici 2019, en 33.728 milers d’euros, per la qual cosa ha registrat una disminució de 378 milers d’euros (-1,11 %, en termes relatius) respecte a l’exercici 2018. Aquesta disminució es deu, bàsicament, a la baixada prolongada dels tipus d’interès, que ha afectat, fonamentalment, la rendibilitat de les posicions renovades de la cartera de renda fixa.

 
Evolución del margen de intereses (en miles de euros)

El net entre ingressos i despeses per comissions s’ha situat en 28.362 milers d’euros, en data 31 de desembre de 2019, respecte als 21.338 milers d’euros registrats el desembre de 2018, la qual cosa representa un augment de 7.024 milers d’euros (32,92 %, en termes relatius).

Concretament, els ingressos per comissions han passat de 23.846 milers d’euros a 30.660 milers d’euros, en data 31 de desembre de 2018 i 2019, respectivament, la qual cosa representa un increment de 6.814 milers d’euros (28,58 %, en termes relatius), degut, bàsicament, a l’increment del volum de negoci (vegeu l’apartat «Volum de negoci» d’aquest informe); al bon comportament dels mercats, que ha afavorit, principalment, la bona evolució dels fons d’inversió i de la Gestió Discrecional de Carteres (vegeu l’apartat «Passiu i altres recursos gestionats - Recursos gestionats de fora de balanç» d’aquest informe); i a una activitat més gran dels socis, principalment, per operativa amb targetes, domiciliació de nòmines, gestió de rebuts i resta d’operativa.

El resultat net d’operacions financeres ha ascendit a 7.506 milers d’euros al tancament de l’exercici 2019, fruit, bàsicament, de la materialització de part de les plusvàlues latents de la cartera d’actius financers a valor raonable amb canvis en un altre resultat global, aprofitant la conjuntura dels mercats, favorable per als esmentats actius.

El net entre altres ingressos i despeses d’explotació ha disminuït en 1.227 milers d’euros, principalment, per l’increment de les altres despeses d’explotació en 945 milers d’euros, fruit, bàsicament, d’una major contribució anual al Fons de Garantia de Dipòsits d’Entitats de Crèdit (FGDEC) i d’una meritació més gran de l’Impost sobre els Dipòsits en les Entitats de Crèdit (IDEC) en 623 i 175 milers d’euros, respectivament, com a conseqüència de l’increment dels dipòsits dels socis. Cal assenyalar que la despesa total de l’exercici 2019 destinada a l’FGDEC i a l’IDEC, juntament amb el Fons Únic de Resolució (FUR), s’ha situat en 4.874 milers d’euros.

Com a resultat de les diferents magnituds exposades, el marge brut, en data 31 de desembre de 2019, s’ha situat en 67.186 milers d’euros enfront dels 58.258 milers d’euros amb què va tancar l’exercici 2018, fet que representa un increment del 15,32 %. Cal assenyalar que el marge d’interessos i les comissions netes representen el 92,42 % del marge brut al tancament de l’exercici 2019.

 
Evolució del marge brut (en milers d’euros)

Les despeses d’explotació (despeses d’administració i amortitzacions) han augmentat un 8,60 % respecte a l’exercici anterior, com a conseqüència, d’una banda, de l’increment de les despeses d’administració com a resultat de l’aposta del Grup pel creixement orgànic amb l’obertura de dues noves oficines i amb la creació d’un Agile Center, l’objectiu del qual és oferir una nova versió de l’atenció personalitzada als nostres socis a través d’un nou model de gerència de comptes, Gerent Agile; i, de l’altra, de l’increment de la despesa per amortització a causa, principalment, de l’activació dels contractes de lloguer d’oficines pel valor actual dels pagaments per arrendament pendents fins a l’acabament de cada contracte, que s’amortitzen, linealment, durant la seva vida, d’acord amb allò que estableix la Circular 2/2018 del Banc d’Espanya sobre arrendaments, que va entrar en vigor l’1 de gener de 2019.

El resultat de les diferents magnituds exposades anteriorment ha permès situar, al tancament de l’exercici 2019, la ràtio d’eficiència en el 69,67 % (enfront del 76,01 % de l’exercici anterior).

El net de les provisions i del deteriorament del valor dels actius financers s’ha situat, durant l’exercici 2019, en 218 milers d’euros. El nivell baix de dotacions respecte a l’increment de la cartera de crèdit a la clientela respon, bàsicament, a la bona evolució de l’actualització de les taxacions dels actius aportats com a garanties d’operacions creditícies, així com a la reclassificació de determinades operacions en funció del seu nivell de risc i a la recuperació d’operacions fallides.


RESULTATS INDIVIDUALS DE LES ENTITATS DEL GRUP

Tot seguit, es mostra l’evolució dels resultats de Caixa d’Enginyers i de les filials del Grup, així com de l’entitat associada Norbolsa, entitat en què Caixa d’Enginyers manté una participació del 10 % amb l’objectiu de potenciar els serveis prestats actualment als socis en l’àmbit dels mercats de valors, línia de negoci estratègica del Grup.

RESULTATS DE LES ENTITATS DEL GRUP 2019 2018 Variació (abs) Variació (%)
Caixa de Crèdit dels Enginyers, S. Coop. de Crèdit (*) 8.177 9.317 (1.140) (12,24 %)
Caixa Enginyers Gestió, SGIIC, SAU 1.696 1.123 573 51,02 %
Caixa Enginyers Vida, Companyia d'Assegurances i Reassegurances, SAU 1.960 1.376 584 42,44 %
Caixa Enginyers, Operador de Bancassegurances Vinculat, SLU 555 474 81 17,09 %
Consumidors i Usuaris dels Enginyers, S. Coop. C. Ltda. 35 28 7 25,00 %
Fundació Privada de la Caixa d'Enginyers 19 14 5 35,71 %
RESULTATS DE LES ENTITATS ASSOCIADES 2019 2018 Variació (Abs) Variació (%)
Norbolsa, SV, SA (*) 1.280 1.643 (363) (22,09 %)

En milers d’euros.
(*) L’Entitat Dominant manté una participació a Norbolsa, SV, SA, del 10 %.

El resultat de Caixa de Crèdit dels Enginyers s’ha situat en 8.177 milers d’euros, la qual cosa representa una disminució del 12,24 % respecte als 9.317 milers d’euros amb què va tancar l’exercici 2018, degut, bàsicament, a un reduït marge d’interessos, derivat del manteniment dels tipus d’interès en mínims històrics, i a un increment dels requeriments de cobertures i càrregues associades al volum de negoci més gran de l’Entitat, a fi de proveir de cobertura l’activitat creditícia i de garantir tots els dipòsits admissibles pel Fons de Garantia de Dipòsits d’Entitats de Crèdit (FGDEC). Per la seva banda, l’augment del volum de negoci, combinat amb la bona evolució dels mercats, així com una activitat transaccional més gran dels socis, ha permès situar el resultat del negoci core (marge d’interessos i comissions netes menys despeses d’explotació) en 6.671 milers d’euros, fet que representa un augment d’un 44,83 % respecte als 4.606 milers d’euros amb què va tancar l’exercici 2018.

El resultat de Caixa Enginyers Gestió, durant l’exercici 2019, s’ha situat en 1.696 milers d’euros, la qual cosa ha representat un increment de 573 milers d’euros (un 51,02 %, en termes relatius), a causa de l’augment del patrimoni dels fons d’inversió gestionats, que ha derivat en un increment del volum d’ingressos per comissions de gestió. Aquest increment del patrimoni respon a la combinació d’un augment de les subscripcions netes i de les rendibilitats positives resultants de la gestió dels fons d’inversió.

El resultat de la Caixa Enginyers Vida, durant l’exercici 2019, s’ha situat en 1.960 milers d’euros, la qual cosa ha representat un increment de 584 milers d’euros (un 42,44 %, en termes relatius) a causa, bàsicament, del creixement dels seus recursos gestionats i del bon comportament del seu resultat tecnicofinancer.


REMUNERACIÓ ALS ÒRGANS DE GOVERN

Totes les remuneracions que perceben el Consell Rector i les comissions delegades de l’Entitat i els òrgans de govern respectius de les filials del Grup corresponen a dietes per assistència a reunions. Els òrgans de govern no perceben cap altra remuneració pel desenvolupament de les seves funcions com a membres dels esmentats consells i comissions.

Les remuneracions dels membres del Consell Rector de l’Entitat i dels òrgans de govern de les filials que formen el Grup han ascendit a 347 milers d’euros, la qual cosa representa un augment del 9,81 % respecte als 316 milers d’euros de l’exercici anterior.

El Grup no té obligacions contretes en matèria de pensions o pagaments de primes d’assegurances de vida amb els membres dels esmentats òrgans de govern.


PROPOSTA DE DISTRIBUCIÓ DE RESULTATS

En el context actual d’incertesa generada per la crisi sanitària de la COVID-19 i les seves conseqüències econòmiques i socials publicades pels organismes internacionals i reguladors, i als efectes de complir amb la recomanació del Banc Central Europeu, del 27 de març, també adoptada pel Banc d’Espanya, de restringir el pagament de dividends (entesos com a pagaments en efectiu) i l’adquisició d’accions pròpies amb l’objectiu d’enfortir la seva solvència i proporcionar el màxim suport possible a l’economia en aquesta situació d’incertesa, així com amb la nova recomanació adoptada pel mateix Banc Central Europeu, amb data 27 de juliol, en la qual ratifica la recomanació prèviament comentada i la fa extensiva fins a l’1 de gener de 2021, sent l’esmentada recomanació novament adoptada pel Banc d’Espanya, i en la qual expressa explícitament que espera que les entitats sota la seva supervisió, fins a l’1 de gener de 2021, no adoptin cap tipus de mesura per remunerar en efectiu els seus accionistes, el Consell Rector de Caixa d’Enginyers, des d’una perspectiva de prudència financera, ha considerat necessari modificar la proposta d’aplicació de l’excedent disponible i de distribució del resultat de l’exercici 2019 de Caixa d’Enginyers, que figura en la nota 3 de les memòries dels comptes anuals individuals de l’Entitat i dels comptes anuals consolidats del Grup corresponents a l’exercici anual acabat el 31 de desembre de 2019, formulats pel Consell Rector el 31 de març de 2020, i deixa sense efecte l’esmentada proposta i la substitueix per aquesta.

Atès el tractament fiscal que reben els interessos pagats per les aportacions al capital social en el càlcul de la base imposable de l’Impost sobre Societats, la no remuneració de les aportacions al capital comporta una modificació del resultat de l’exercici 2019 que, al seu torn, afecta l’excedent disponible de l’exercici i, per tant, les dotacions mínimes a realitzar a la reserva obligatòria (del 50 % de l’excedent disponible de l’exercici) i al Fons d’Educació i Promoció (del 10 % de l’esmentat excedent), modificant aquest últim, novament, el resultat de l’exercici 2019. Atès l’immaterialisme de les modificacions del resultat de l’exercici 2019, el Consell Rector no ha considerat oportú reformular els comptes anuals de Caixa d’Enginyers corresponents a l’exercici anual acabat el 31 de desembre de 2019, formulats el 31 de març de 2020.

En aquest sentit, el Consell Rector ha considerat necessari adoptar la decisió de proposar a l’Assemblea General de Socis una nova proposta d’aplicació de l’excedent disponible i de distribució del resultat de l’exercici 2019, que consisteix a proposar un tipus d’interès a abonar per les participacions del 0 % i, per tant, no pagar interessos a les aportacions al capital amb càrrec al resultat de 2019, amb la consegüent modificació del resultat de l’exercici 2019.

De conformitat amb l’acord de no remuneració de les aportacions al capital amb càrrec al resultat de l’exercici 2019 prèviament comentat i les seves implicacions en el resultat, en la nova proposta d’aplicació de l’excedent disponible i de distribució del resultat s’ajusta la base de repartiment i s’elimina l’aplicació de part del resultat de l’exercici a remuneració de les aportacions al capital, destinant la integritat del resultat a reserva obligatòria i voluntària, cosa que enforteix la situació patrimonial de l’Entitat, d’acord amb el detall següent.

Base de repartiment-
Resultat abans d'impostos 8.307
   Del qual: Fons d'Educació i Promoció (840)
Impost sobre beneficis (743)
Total 7.564
Distribució-
Interessos a pagar als socis per aportacions al capital -
A reserva obligatòria 4.202
A reserva voluntària 3.362
Total 7.564

En milers d’euros.

Aquesta nova proposta de distribució del resultat porta implícita la següent proposta d’aplicació de l’excedent disponible, el qual s’obté de deduir, al resultat abans d’impostos i del Fons d’Educació i Promoció, l’impost sobre beneficis i els interessos a pagar als socis per aportacions al capital.

Excedent disponible de l'exercici 8.404
Aplicació legal de l'excedent-
Fons d'Educació i Promoció 840
Reserva obligatòria 4.202

En milers d’euros.

Reserva de capitalització:

Se sotmet a l’aprovació de l’Assemblea General de Socis la reclassificació de part de les reserves voluntàries a una reserva indisponible, durant un termini de 5 anys, per un import de 284 milers d’euros, en concepte de reserva de capitalització, per tal d’aplicar la reducció a la base imposable de l’Impost sobre Societats, segons allò que disposa l’article 25 de la Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l’Impost sobre Societats, que comporta un benefici fiscal de 71 milers d’euros.


Proposta de revaloració del títol

El Consell Rector sotmet a l’aprovació de l’Assemblea General de Socis la revaloració del valor nominal del títol cooperatiu en un 4,17 %, situant-lo en 100 euros enfront dels 96 euros actuals. L’augment del valor nominal del títol cooperatiu requerirà l’autorització del Banc d’Espanya. Aquesta revaloració del títol serà sense desemborsament per part del soci i amb càrrec a reserves.

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis i mostrar publicitat relacionada amb les seves preferències mitjançant l'anàlisi dels seus hàbits de navegació. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Podeu obtenir més informació, o bé conèixer com canviar la configuració en la nostra Política de cookies. Acceptar