ES

ÍNDEX DE CONTINGUTS GRI

CONTINGUT ESTÀNDARD GRI Pàgina/resposta directa Omissions Verificació externa Correlació amb el Pacte Mundial Correlació amb els ODS
GRI 101 Fonaments 2016
GRI 102 Continguts bàsics generals 2016
Perfil de l'organització
102-1 Nom de l'organització Caixa de Crèdit dels Enginyers, Societat Cooperativa de Crèdit        
102-2 Activitats, marques, productes i serveis 31        
102-3 Ubicació de la seu central Via Laietana, 39, 08003 Barcelona        
102-4 Localització de les activitats Espanya        
102-5 Propietat i forma jurídica 24-25        
102-6 Mercats servits Espanya        
102-7 Dimensió de l'organització 10-13        
102-8 Informació sobre els empleats i altres treballadors 71-72     Principi 6 ODS 8
102-9 Cadena de subministrament 42, 138-139        
102-10 Canvis significatius en l'organització i la cadena de subministrament No hi ha hagut cap canvi significatiu ni en l'organització ni en la cadena de subministrament.        
102-11 Principi o enfocament de precaució 40
55-57
       
102-12 Iniciatives externes 40, 135-136, 118, 140-145        
102-13 Participació en associacions 118        
Estratègia
102-14 Declaració del màxim òrgan de govern 6-9        
102-15 Principals impactes, riscos i oportunitats 55-65        
Ètica i integritat      
102-16 Valors, principis, estàndards i normes de comportament 32, 51-53     Principi 10 ODS 16
Govern      
102-18 Estructura de govern 45-49        
102-20 Responsabilitat en l'àmbit executiu de temes econòmics, ambientals i socials 45-49        
102-21 Consulta a grups d'interès sobre temes econòmics, ambientals i socials 169       ODS 16
Participació dels grups d'interès      
102-40 Llista de grups d'interès 169        
102-41 Negociació col·lectiva 72     Principi 3 ODS 8
102-42 Identificació i selecció dels grups d'interès 169-170        
102-43 Enfocament per a la participació dels grups d'interès 169-170        
102-44 Temes i preocupacions clau esmentats 170-171        
Pràctiques per a l'elaboració d'informes      
102-45 Entitats incloses en els estats financers consolidats 25, 172        
102-46 Definició dels continguts de l'informe i cobertura de cada tema 172        
102-47 Llista de temes materials 170-171        
102-48 Reexpressió de la informació Durant l'exercici 2019 no hi ha hagut reexpressió d'informació significativa continguda en informes anteriors.        
102-49 Canvis en l'elaboració d'informes No hi ha hagut canvis significatius.        
102-50 Període objecte de l'informe 2019        
102-51 Data de l'últim informe 2017-2018        
102-52 Cicle d'elaboració d'informes Fins l'any 2018, bianual; a partir de 2019, anual.        
102-53 Punt de contacte per a preguntes sobre l'informe Per a qualsevol consulta relacionada amb els continguts d'aquesta memòria, poden posar-se en contacte amb el director d'RSC i Comunicació, Víctor Cardona, a través de l'adreça electrònica victor.cardona@caixa-enginyers.com.        
102-54 Declaració d'elaboració de l'informe de conformitat amb els estàndards GRI Aquest informe s'ha elaborat de conformitat amb l'opció essencial dels Estàndards GRI.        
102-55 Índex de continguts GRI 173        
102-56 Verificació externa Aquesta memòria no ha estat verificada per un extern independent.        
Temes materials
GRI 200 Temes econòmics
Acompliment econòmic
GRI 103 Enfocament de gestió 2016
103-1 Explicació i cobertura del tema material 170-171
Cobertura: dins i fora de l'organització.
Implicació: l'organització contribueix directament a l'impacte.
       
103-2 Enfocament i components de la gestió 33-40, 55-56, 127-139        
103-3 Avaluació de l'enfocament de gestió 39-43
Els comptes anuals s'auditen de forma externa.
       
GRI 201 Acompliment econòmic 2016
201-1 Valor econòmic directe generat i distribuït 127       ODS 2
ODS 5
ODS 7
ODS 8
ODS 9
201-2 Implicacions financeres i altres riscos i oportunitats derivats del canvi climàtic 65, 126     Principi 7 ODS 13
Presència en el mercat
GRI 103 Enfocament de gestió 2016
103-1 Explicació i cobertura del tema material 170-171
Cobertura: dins i fora de l'organització.
Implicació: l'organització contribueix directament a l'impacte.
       
103-2 Enfocament i components de la gestió 79-83        
103-3 Avaluació de l'enfocament de gestió 39-43        
GRI 202 Presència en el mercat 2016
202-1 Ràtio del salari de categoria inicial estàndard per sexe enfront del salari mínim local 73       ODS 1
ODS 5
ODS 8
Impactes econòmics indirectes
GRI 103 Enfocament de gestió 2016
103-1 Explicació i cobertura del tema material 170-171
Cobertura: dins i fora de l'organització.
Implicació: l'organització contribueix directament a l'impacte i a través de les seves relacions de negoci.
103-2 Enfocament i components de la gestió 26-27        
103-3 Avaluació de l'enfocament de gestió 39-43        
GRI 203 Impactes econòmics indirectes 2016
203-1 Inversions en infraestructures i serveis assistits 11, 60, 127, 136       ODS 2
ODS 5
ODS 7
ODS 9
ODS 11
Pràctiques d'adquisició
GRI 103 Enfocament de gestió 2016
103-1 Explicació i cobertura del tema material 170-171
Cobertura: dins i fora de l'organització.
Implicació: l'organització contribueix directament a l'impacte i a través de les seves relacions de negoci.
103-2 Enfocament i components de la gestió 127, 138-139
103-3 Avaluació de l'enfocament de gestió 39-43        
GRI 204 Pràctiques d'adquisició 2016
204-1 Proporció de despesa en proveïdors locals 138-139       ODS 12
Anticorrupció
GRI 103 Enfocament de Gestió 2016
103-1 Explicació i cobertura del tema material 170-171
Cobertura: dins i fora de l'organització.
Implicació: l'organització contribueix directament a l'impacte i a través de les seves relacions de negoci.
Principi 10
103-2 Enfocament i components de la gestió 51-53     Principi 10  
103-3 Avaluació de l'enfocament de gestió 39-43, 52     Principi 10  
GRI 205 Anticorrupció 2016
205-2 Comunicació i formació sobre polítiques i procediments anticorrupció El Codi Ètic i el seu Reglament, la Política de Prevenció de Riscos Penals i la Política de Prevenció del Blanqueig de Capitals i del Finançament del Terrorisme estan a la disposició de tots els membres de l'organització.     Principi 10  
Competència deslleial
GRI 103 Enfocament de gestió 2016
103-1 Explicació i cobertura del tema material 170-171
Cobertura: dins i fora de l'organització.
Implicació: l'organització contribueix directament a l'impacte i a través de les seves relacions de negoci.
103-2 Enfocament i components de la gestió 51-53        
103-3 Avaluació de l'enfocament de gestió 39-43, 52        
GRI 206 Competència deslleial 2016
206-1 Accions jurídiques relacionades amb la competència deslleial i les pràctiques monopolistes i contra la lliure competència No hi ha hagut cap acció relacionada amb el tema.        
GRI 300 Temes ambientals
Materials
GRI 103 Enfocament de gestió 2016
103-1 Explicació i cobertura del tema material 170-171
Cobertura: dins i fora de l'organització.
Implicació: l'organització contribueix directament a l'impacte.
Principis 7, 8 i 9 
103-2 Enfocament i components de la gestió 117-120     Principis 7, 8 i 9   
103-3 Avaluació de l'enfocament de gestió 39-43     Principis 7, 8 i 9   
GRI 301 Materials 2016
301-1 Materials utilitzats per pes o volum 117, 122-123     Principis 7, 8 i 9  
Energia
GRI 103 Enfocament de gestió 2016
103-1 Explicació i cobertura del tema material 170-171
Cobertura: dins i fora de l'organització.
Implicació: l'organització contribueix directament a l'impacte.
Principis 7, 8 i 9
103-2 Enfocament i components de la gestió 97, 117-120, 124-126     Principis 7, 8 i 9  
103-3 Avaluació de l'enfocament de gestió 39-43     Principis 7, 8 i 9  
GRI 302 Energia 2016
302-1 Consum energètic dins de l'organització 124     Principis 7, 8 i 9 ODS 7
ODS 8
ODS 12
ODS 13
Aigua
GRI 103 Enfocament de gestió 2016
103-1 Explicació i cobertura del tema material 170-171
Cobertura: dins i fora de l'organització.
Implicació: l'organització contribueix directament a l'impacte.
Principis 7, 8 i 9  
103-2 Enfocament i components de la gestió 117-120     Principis 7, 8 i 9  
103-3 Avaluació de l'enfocament de gestió 39-43     Principis 7, 8 i 9  
GRI 303 Aigua 2018
303-5 Consum d'aigua 121     Principis 7, 8 i 9 ODS 6
ODS 12
Emissions
GRI 103 Enfocament de gestió 2016
103-1 Explicació i cobertura del tema material 170-171
Cobertura: dins i fora de l'organització.
Implicació: l'organització contribueix directament a l'impacte. 
Principis 7, 8 i 9
103-2 Enfocament i components de la gestió 97, 117-120, 124-126     Principis 7, 8 i 9  
103-3 Avaluació de l'enfocament de gestió 39-43     Principis 7, 8 i 9  
GRI 305 Emissions 2016
305-1 Emissions directes de GEH (assoliment 1) 125     Principis 7, 8 i 9 ODS 3
ODS 12
ODS 13
ODS 14
ODS 15
305-2 Emissions indirectes de GEH en generar energia (assoliment 2) 125     Principis 7, 8 i 9 ODS 3
ODS 12
ODS 13
ODS 14
ODS 15
305-3 Altres emissions indirectes de GEH (assoliment 3) 125     Principis 7, 8 i 9 ODS 3
ODS 12
ODS 13
ODS 14
ODS 15
305-5 Reducció de les emissions de GEH 125-126     Principis 7, 8 i 9 ODS 13
ODS 14
ODS 15
Efluents i residus
GRI 103 Enfocament de gestió 2016
103-1 Explicació i cobertura del tema material 170-171
Cobertura: dins i fora de l'organització.
Implicació: l'organització contribueix directament a l'impacte.
Principis 7, 8 i 9 
103-2 Enfocament i components de la gestió 117-120     Principis 7, 8 i 9  
103-3 Avaluació de l'enfocament de gestió 39-43     Principis 7, 8 i 9   
GRI 306 Efluents i residus 2016
306-2 Residus per tipus i mètode d'eliminació 123     Principis 7, 8 i 9 ODS 3
ODS 6
ODS 12
Avaluació ambiental de proveïdors
GRI 103 Enfocament de gestió 2016
103-1 Explicació i cobertura del tema material 170-171
Cobertura: dins i fora de l'organització.
Implicació: l'organització contribueix directament a l'impacte i a través de les seves relacions de negoci (proveïdors).
Principis 7, 8 i 9
103-2 Enfocament i components de la gestió 118     Principis 7, 8 i 9  
103-3 Avaluació de l'enfocament de gestió 39-43, 52     Principis 7, 8 i 9
GRI 308 Avaluació ambiental de proveïdors 2016
308-1 Nous proveïdors que han passat filtres d'avaluació i selecció d'acord amb els criteris ambientals 118 No es disposa del nombre exacte de proveïdors avaluats sota aquest criteri. Es preveu disposar d'aquesta dada per a futurs informes.   Principis 7, 8 i 9  
GRI 400 Temes socials
Ocupació
GRI 103 Enfocament de gestió 2016
103-1 Explicació i cobertura del tema material 170-171
Cobertura: dins i fora de l'organització.
Implicació: l'organització contribueix directament a l'impacte.
Principi 6
103-2 Enfocament i components de la gestió 70-77     Principi 6  
103-3 Avaluació de l'enfocament de gestió 39-43, 70-71     Principi 6  
GRI 401 Ocupació
401-1 Noves contractacions d'empleats i rotació de personal 74-75     Principi 6 ODS 5
ODS 8
401-3 Permís parental 82     Principi 6 ODS 5
ODS 8
Salut i seguretat en el treball
GRI 103 Enfocament de gestió 2016
103-1 Explicació i cobertura del tema material 170-171
Cobertura: dins i fora de l'organització.
Implicació: l'organització contribueix directament a l'impacte.
Principi 6
103-2 Enfocament i components de la gestió 85-87     Principi 6  
103-3 Avaluació de l'enfocament de gestió 39-43, 70-71     Principi 6  
GRI 403 Salut i seguretat en el treball 2018
403-8 Cobertura del sistema de gestió de la salut i la seguretat en el treball 87
La totalitat dels empleats en plantilla estan coberts pel sistema de gestió de seguretat i salut.
  Principi 6 ODS 3
ODS 8
403-9 Lesions per accident laboral 85-86     Principi 6 ODS 3
403-10 Malalties laborals 85-86     Principi 6 ODS 3
ODS 8
Formació i ensenyament
GRI 103 Enfocament de gestió 2016
103-1 Explicació i cobertura del tema material 170-171
Cobertura: dins i fora de l'organització.
Implicació: l'organització contribueix directament a l'impacte.
  Principi 6  
103-2 Enfocament i components de la gestió 68-69, 76-77     Principi 6  
103-3 Avaluació de l'enfocament de gestió 39-43, 76     Principi 6  
GRI 404 Formació i capacitació 2016
404-1 Mitjana d'hores de formació l'any per empleat 77     Principi 6 ODS 4
ODS 5
ODS 8
404-2 Programes per millorar les aptituds dels empleats i programes d'ajuda a la transició 77, 83     Principi 6 ODS 8
404-3 Percentatge d'empleats que reben avaluacions periòdiques de l'acompliment i desenvolupament professional 73, 78     Principi 6 ODS 5
ODS 8
Diversitat i igualtat d'oportunitats
GRI 103 Enfocament de gestió 2016
103-1 Explicació i cobertura del tema material 170-171
Cobertura: dins i fora de l'organització.
Implicació: l'organització contribueix directament a l'impacte.
Principi 6
103-2 Enfocament i components de la gestió 79-83     Principi 6  
103-3 Avaluació de l'enfocament de gestió 39-43     Principi 6  
GRI 405 Diversitat i igualtat d'oportunitats 2016
405-1 Diversitat en els òrgans de govern i empleats 72     Principi 6 ODS 5
ODS 8
405-2 Ràtio del salari base i de la remuneració de dones enfront dels homes 73     Principi 6 ODS 5
ODS 8
ODS 10
No discriminació
GRI 103 Enfocament de gestió 2016
103-1 Explicació i cobertura del tema material 170-171
Cobertura: dins i fora de l'organització.
Implicació: l'organització contribueix directament a l'impacte.
    Principis 1, 2 i 6  
103-2 Enfocament i components de la gestió 80-83     Principis 1, 2 i 6  
103-3 Avaluació de l'enfocament de gestió 39-43     Principis 1, 2 i 6  
GRI 406 No discriminació 2016
406-1 Casos de discriminació i accions correctives empreses No s'ha rebut cap cas de discriminació a través dels canals interns habilitats.     Principis 1, 2 i 6 ODS 5
ODS 8
ODS 16
Avaluació de drets humans
GRI 103 Enfocament de gestió 2016
103-1 Explicació i cobertura del tema material

170-171
Cobertura: dins i fora de l'organització.
Implicació: l'organització contribueix directament a l'impacte i a través de les seves relacions de negoci.

    Principis 1 i 2  
103-2 Enfocament i components de la gestió 40     Principis 1 i 2  
103-3 Avaluació de l'enfocament de gestió 39-43     Principis 1 i 2  
GRI 412 Avaluació de drets humans 2016
412-3 Acords i contractes d'inversió significatius amb clàusules sobre drets humans o sotmesos a avaluació de drets humans 40, 140-145     Principis 1 i 2  
Comunitats locals
GRI 103 Enfocament de gestió 2016
103-1 Explicació i cobertura del tema material 170-171
Cobertura: dins i fora de l'organització.
Implicació: l'organització contribueix directament a l'impacte i a través de les seves relacions de negoci (Fundació).
    Principi 1  
103-2 Enfocament i components de la gestió 32, 127-137     Principi 1   
103-3 Avaluació de l'enfocament de gestió 38-43     Principi 1  
GRI 413 Comunitats locals 2016
413-1 Operacions amb participació de la comunitat local, avaluacions de l'impacte i programes de desenvolupament 12, 127-137     Principi 1  
Avaluació social de proveïdors
GRI 103 Enfocament de gestió 2016
103-1 Explicació i cobertura del tema material 170-171
Cobertura: dins i fora de l'organització.
Implicació: l'organització contribueix directament a l'impacte i a través de les seves relacions de negoci (proveïdors).
     Principis 1, 2 i 6  
103-2 Enfocament i components de la gestió 139     Principis 1, 2 i 6   
103-3 Avaluació de l'enfocament de gestió 38-43     Principis 1, 2 i 6  
GRI 414 Avaluació social de proveïdors 2016
414-1 Nous proveïdors que han passat filtres de selecció d'acord amb els criteris socials 139     Principis 1, 2 i 6  
Màrqueting i etiquetatge
GRI 103 Enfocament de gestió 2016
103-1 Explicació i cobertura del tema material 170-171
Cobertura: dins i fora de l'organització.
Implicació: l'organització contribueix directament a l'impacte.
       
103-2 Enfocament i components de la gestió 23, 32, 65, 89-90, 94        
103-3 Avaluació de l'enfocament de gestió 39-43, 95, 100        
GRI 417 Màrqueting i etiquetatge 2016
417-3 Casos d'incompliment relacionats amb comunicacions de màrqueting 95        
Privacitat del client
103-1 Explicació i cobertura del tema material 170-171
Cobertura: dins i fora de l'organització.
Implicació: l'organització contribueix directament a l'impacte.
       
103-2 Enfocament i components de la gestió 23, 115        
103-3 Avaluació de l'enfocament de gestió 39-43, 115        
GRI 418 Privacitat del client 2016
418-1 Reclamacions fonamentades relatives a violacions de la privacitat del client i pèrdua de dades de client 115       ODS 16
Compliment socioeconòmic
GRI 103 Enfocament de gestió 2016
103-1 Explicació i cobertura del tema material 170-171
Cobertura: dins i fora de l'organització.
Implicació: l'organització contribueix directament a l'impacte.
       
103-2 Enfocament i components de la gestió 20-23        
103-3 Avaluació de l'enfocament de gestió 39-43, 95, 100        
GRI 419 Compliment socioeconòmic 2016
419-1 Incompliment de les lleis i normatives en l'àmbit social i econòmic 95       ODS 16
Integració de criteris ASG en el negoci
GRI 103 Enfocament de gestió 2016
103-1 Explicació i cobertura del tema material 170-171
Cobertura: dins i fora de l'organització.
Implicació: l'organització contribueix directament a l'impacte.
       
103-2 Enfocament i components de la gestió 26-27, 40, 96-99        
103-3 Avaluació de l'enfocament de gestió 39-43        
No GRI Inversió en programes amb criteris ASG 11, 96-110, 119-120, 140-146       ODS 12
Relació amb els socis (clients)
GRI 103 Enfocament de gestió 2016
103-1 Explicació i cobertura del tema material 170-171
Cobertura: dins i fora de l'organització.
Implicació: l'organització contribueix directament a l'impacte.
       
103-2 Enfocament i components de la gestió 88-95        
103-3 Avaluació de l'enfocament de gestió 10, 94, 39-43        
No GRI Nombre de queixes i reclamacions rebudes 95       ODS 12
Productes i serveis transparents i justos
GRI 103 Enfocament de gestió 2016
103-1 Explicació i cobertura del tema material 170-171
Cobertura: dins i fora de l'organització.
Implicació: l'organització contribueix directament a l'impacte.
       
103-2 Enfocament i components de la gestió 96-110        
103-3 Avaluació de l'enfocament de gestió 39-43        
No GRI Nombre d'ODS sobre els quals contribueix l'organització a través de la seva activitat 41-43        
Banca digital i la multicanalitat
GRI 103 Enfocament de gestió 2016
103-1 Explicació i cobertura del tema material 170-171
Cobertura: dins i fora de l'organització.
Implicació: l'organització contribueix directament a l'impacte.
       
103-2 Enfocament i components de la gestió 111-113        
103-3 Avaluació de l'enfocament de gestió 39-43        
No GRI Percentatge d'operacions realitzades a través dels canals digitals 112       ODS 9
Inclusió financera
GRI 103 Enfocament de gestió 2016
103-1 Explicació i cobertura del tema material 170-171
Cobertura: dins i fora de l'organització.
Implicació: l'organització contribueix directament a l'impacte i a través de les seves relacions de negoci.
       
103-2 Enfocament i components de la gestió 127-130        
103-3 Avaluació de l'enfocament de gestió 39-43        
No GRI Iniciatives que fomenten l'educació financera 134, 137       ODS 1
ODS 10
TAULA DE CORRELACIÓ DE TEMES MATERIALS I ESTÀNDARDS GRI
Tema materialEstàndard GRI
Solvència i liquiditat201 Acompliment econòmic
Ètica i integritat205 Anticorrupció
206 Competència deslleial
308 Avaluació ambiental de proveïdors
412 Avaluació de drets humans
414 Avaluació social de proveïdors
Gestió de riscos201 Acompliment econòmic
Integració de criteris ASG en el negociNo GRI
Relació amb els socis (clients)No GRI
Productes i serveis transparents i justosNo GRI
Banca digital i la multicanalitatNo GRI
Ecoeficiència i canvi climàtic301 Materials
302 Energia
303 Aigua
305 Emissions
306 Efluents i residus
Acció social413 Comunitats locals
Generació de riquesa i contribució al desenvolupament del teixit empresarial203 Impactes econòmics indirectes
204 Pràctiques d'adquisició
Ciberseguretat i protecció de dades418 Privacitat del client
Estratègia fiscal i compliment417 Màrqueting i etiquetatge
419 Compliment socioeconòmic
Diversitat i igualtat d'oportunitats i conciliació202 Presència en el mercat
405 Diversitat i igualtat d'oportunitats
406 No discriminació
Atracció i retenció del talent401 Ocupació
403 Salut i seguretat en el treball
Capacitació i educació404 Formació i capacitació
Inclusió financeraNo GRI

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis i mostrar publicitat relacionada amb les seves preferències mitjançant l'anàlisi dels seus hàbits de navegació. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Podeu obtenir més informació, o bé conèixer com canviar la configuració en la nostra Política de cookies. Acceptar