ES

ResponSABILITAT EN ELS NOSTRES PRODUCTES I SERVEIS

PRODUCTES I SERVEIS RESPONSABLES

L’ENTITAT CONTRIBUEIX A CATORZE DELS DISSET OBJECTIUS DE DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE.

El Grup Caixa d’Enginyers està fortament compromès amb la integració de criteris ambientals, socials i de bon govern (ASG) en la gestió dels diferents productes i serveis. A més, i d’acord amb els valors cooperatius (integritat, compromís, excel·lència, professionalitat i proximitat), l’Entitat contribueix a deu dels disset Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) que promou l’Organització de les Nacions Unides (ONU) en el marc de l’Agenda 2030 sobre el Desenvolupament Sostenible. A més, creiem que les inversions financeres es poden dur a terme de manera responsable i, per aquesta raó, el 2006, vam ser una de les primeres entitats a nivell nacional en registrar un fons amb l’etiqueta Inversió Socialment Responsable (ISR).

Tot seguit, es mostren les deu claus que evidencien les diferents accions socialment responsables que duem a terme en matèria d’inversió financera.

1. Els principis ISR són clau per escollir les nostres inversions..

Com a banca cooperativa, sempre hem advocat per una inversió responsable realitzada a través de les institucions d’inversió col·lectiva (IIC). Per aquest motiu, abans d’iniciar un procés d’inversió en una empresa, es té en compte no només l’anàlisi tradicional financera, sinó també una sèrie de criteris ambientals, socials i de govern corporatiu (ASG). El 2019, la inversió socialment responsable es va incrementar en 80 milions d’euros i es va arribar a un total de 364 milions gestionats entre fons d’inversió i plans de pensions ISR.

2. Des de 2014, l’adhesió als PRI garanteix les nostres polítiques d’inversió responsable.

Els principis de la vinculació amb els PRI, promoguts per la UNEP Finance Initiative i la United Nations Global Compact (dues organitzacions vinculades a les Nacions Unides), són sis:

 • Integrar les qüestions d’ASG (ambiental, social i de governança) en el moment d’invertir i de prendre decisions.
 • Incloure les qüestions d’ASG en les pràctiques i polítiques d’actuació de l’empresa i adoptar una funció activa com a accionistes.
 • Buscar que les entitats en què s’inverteix siguin transparents en qüestions d’ASG.
 • Promoure aquests principis en la indústria de la inversió.
 • Treballar per millorar l’efectivitat dels principis.
 • Informar sobre les activitats i el progrés actual dels principis.

Aquesta iniciativa promou polítiques ambientals a favor de la sostenibilitat mediambiental, del compromís en la lluita contra el canvi climàtic i també de l’eficiència energètica. D’altra banda, també té en compte aspectes socials fonamentals com el respecte als drets humans, la igualtat de gènere i les polítiques de prevenció dels riscos laborals. Finalment, advoca pel manteniment de relacions laborals justes amb clients i proveïdors, així com per la lluita contra el frau, la corrupció i la independència de la Direcció.

Des de l’UN Principles for Responsible Investment (PRI), es creu que per crear valor a llarg termini cal treballar un bon sistema financer global que sigui totalment eficient i sostenible des del punt de vista econòmic. Si es duu a terme una bona gestió, aquestes accions seran beneficioses per al medi ambient i també per a la nostra societat.

3. Contribució a la descarbonització de l’economia.

El Grup Caixa d’Enginyers és conscient que les conseqüències de l’escalfament global no només afecten el medi ambient, sinó que també perjudiquen tots els sectors de l’economia.

És per això que, com a grup financer, realitzem accions per reduir aquests danys com són mesurar la petjada de carboni de les nostres carteres d’inversió i fer difusió entre els nostres socis dels riscos que comporta el canvi climàtic. Una altra de les nostres accions és adoptar polítiques de gestió d’actius responsables que tinguin en compte l’impacte de les inversions en el medi ambient i, per tant, la seva repercussió en el canvi climàtic. En aquest sentit, som la primera entitat financera nacional a promoure un fons, el CE Environment ISR, FI, i un pla de pensions, el CE Climate Sustainability ISR, PP, que, a més de la tradicional anàlisi financera, enfoquen l’actuació en la inversió en empreses amb impacte positiu sobre el medi ambient.

DES DE 2017, A CAIXA ENGINYERS GESTIÓ PUBLIQUEM ANUALMENT LA NOSTRA PETJADA DE CARBONI AMB L’OBJECTIU DE PROMOURE LA INVERSIÓ EN COMPANYIES DE MENYS IMPACTE CLIMÀTIC I, AIXÍ, REDUIR LA PETJADA DE CARBONI DE LES INVERSIONS DELS FONS D’INVERSIÓ.

4. Més enllà de l’exclusió, la integració.

El 2019, ens adherim a la iniciativa de PRI per excloure les armes controvertides (mines antipersones, biològiques i químiques, entre d’altres) dels índexs borsaris genèrics. D’aquesta manera, la nostra Entitat amplia el seu compromís per a l’exclusió de la nostra cartera d’inversió d’aquelles empreses fabricants d’armes, explosius o vehicles militars, així com de les empreses que es dediquen a l’elaboració de tabac. Tampoc no invertim en companyies amb un deute que estigui classificat amb un Índex de Desenvolupament Humà (IDH) mitjà o baix, segons l’ONU. A més d’excloure sectors econòmics i empreses amb índexs febles de sostenibilitat social, apliquem metodologies innovadores d’integració en la nostra aproximació a les inversions sostenibles com a estratègia que defineix les polítiques d’inversió dels vehicles gestionats.

5. Caixa d’Enginyers Gestió compta amb polítiques específiques d’inversió socialment responsable (ISR).

L’etiqueta ISR implica invertir en companyies que tinguin una millor qualificació ASG, que considera la selecció de companyies millor posicionades en els àmbits mediambientals, socials i de bon govern.

6. Petjada de carboni.

El febrer de 2019, es va publicar l’Informe Montreal Pledge de Caixa Enginyers Gestió. Aquest acord va sorgir a iniciativa del PRI i té per objectiu que les empreses gestores d’actius informin sobre la petjada de carboni de les seves carteres. La idea és promoure la reducció de l’emissió de carboni que es produeix per part de les accions d’inversió. Des de 2017, a Caixa Enginyers Gestió publiquem anualment la petjada de carboni amb l’objectiu de promoure la inversió en companyies de menys impacte climàtic.

7. Accions per millorar el compromís: engagement i activisme accionarial.

En col·laboració amb l’Escola Superior d’Administració i Direcció d’Empreses (ESADE), es publica anualment un informe sobre la transició cap a una economia baixa en carboni. En aquest informe es proposen alternatives més respectuoses amb el medi ambient i s’analitzen els desafiaments i oportunitats associats al desenvolupament sostenible de diferents sectors.

Així mateix, Caixa d’Enginyers Gestió modifica la política de vot dels accionistes a fi de millorar la seva anàlisi i amplia l’anàlisi i gestió delegada de vot a les companyies del CdE ODS Impact ISR, FI (CE Environment ISR, FI, i Fonengin ISR, FI, ja incloses el 2018 i el 2017 respectivament).

8. Inversions d’impacte.

La gestora del Grup Caixa d’Enginyers aporta part de la comissió de gestió del Fonengin ISR (0,03 % anual sobre el patrimoni) a la Fundació Caixa d’Enginyers per impulsar projectes de caràcter social com ara la protecció del medi ambient, la millora de la qualitat de vida, la integració de persones en risc d’exclusió, el voluntariat i cooperació assistencial, el foment de la investigació per a la formació laboral i empresarial, el suport a la formació acadèmica, professional i els valors cooperatius. L’objectiu de la Fundació és contribuir al bon desenvolupament social, econòmic i cultural dels nostres socis i de la societat a través del nostre compromís.

9. Promoció i impuls de la ISR.

L’any 2013, des de Caixa d’Enginyers entrem a formar part de Spainsif, una associació sense ànim de lucre que promou la inversió socialment responsable a Espanya. Entre d’altres accions, cada any el Grup Caixa d’Enginyers participa i patrocina alguns dels actes inclosos en la setmana ISR, que té un caràcter formatiu i divulgatiu sobre allò que representa la inversió socialment responsable. S’enumeren els principals reptes de la ISR a nivell nacional, en els quals es destaca la necessitat de realitzar activitats d’estalvi d’inversió seguint criteris ISR amb estratègies d’aproximació.

10. Distinció en sostenibilitat segons Morningstar.

Tots els nostres fons ISR (CdE ODS Impact ISR, FI, CE Environment ISR, FI, i Fonengin ISR, FI) gaudeixen de la màxima qualificació en sostenibilitat Morningstar i fan valer la integració dels valors ambientals, socials i de govern corporatiu en el procés d’inversió. La qualificació del Ràting de Sostenibilitat de Morningstar mesura el grau de riscos i oportunitats ASG de les empreses incloses en els fons d’inversió o plans de pensions.

“SI ACTUEM HOLÍSTICAMENT I HI INCORPOREM RISCOS DERIVATS DEL CANVI CLIMÀTIC O D’ÍNDOLE SOCIAL, ACONSEGUIM MILLORAR LES PRESTACIONS DE LA NOSTRA CARTERA, PER EXEMPLE, EN TERMES DE RENDIBILITAT-RISC”.
Xavier Fàbregas, director general de Caixa Enginyers Gestió
– El Economista, 2019

LA INNOVACIÓ I LA PERSONALITZACIÓ, MOTORS DELS NOSTRES PRODUCTES

La nostra vocació de responsabilitat social es trasllada també a la innovació. La creació i gestió de productes d’inversió socialment responsable que tenen en compte criteris financers i extrafinancers com són els de sostenibilitat i mediambientals, amb un important focus en la lluita contra el canvi climàtic.

L’orientació al soci imposa un canvi radical en els processos de relació que hi mantenim. Cal tenir el millor coneixement de les necessitats dels socis per oferir-los el servei de qualitat que ens hem proposat.

El Pla Estratègic IMPULSA 2016-2019 promou una actuació basada en segments de socis a fi de millorar i personalitzar els serveis que els oferim.

Personalitzem l’assessorament i els serveis que oferim monitorant per donar resposta de manera àgil i ràpida als canvis de la demanda de serveis i per avançar-nos a les seves necessitats.

La creació de nous productes i serveis es realitza seguint un protocol que vetlla pels interessos i seguretat dels socis, de manera que es respecten els principis i valors cooperatius de l’Entitat. Així, el cent per cent dels nostres productes han estat avaluats per garantir-ne la idoneïtat, transparència i adequació.

Cada un dels nostres productes i serveis disposen d’una fitxa i d’un manual en els quals es recullen els processos de comercialització, així com la introducció i manteniment en els nostres sistemes. A més, les guies d’actuació comercial unifiquen la qualitat del servei en les etapes de prevenda i postvenda.

El repte és personalitzar els serveis que oferim a través de solucions flexibles i globals (financeres, asseguradores i de previsió) de manera que atorguin garantia de transparència, de consistència i de conveniència.

Banca Personal I Premium

Els socis del segment de Banca Personal i Premium disposen d’un Gerent Personal, altament qualificat i acreditat per l’European Financial Planning Association (EFPA) o superior.

Aquest coordina la seva activitat amb les diferents àrees de negoci i ofereix un assessorament integral que ajuda a adaptar correctament les inversions financeres, els plans d’estalvi i/o finançament o les cobertures de riscos en l’àmbit assegurador dels socis, segons les seves necessitats i d’acord amb el seu perfil de risc.

El nostre equip de professionals, a través de la interlocució, ajuda els socis d’aquest segment a descobrir les seves necessitats financeres a través de l’anàlisi de les variables determinants com ara circumstàncies passades, presents i futures, edat, patrimoni disponible, situació professional i familiar i altres aspectes d’interès.

Una vegada determinat el perfil inversor i les seves necessitats, el Gerent Personal prepara la proposta de servei en estreta col·laboració amb els diferents equips de gestió de negoci del Grup, sempre d’acord amb la conjuntura actual i les expectatives economicofinanceres.

Entre els serveis que oferim hi ha el finançament, la previsió social, la gestió patrimonial, les assegurances i la cobertura de riscos.

 • Assessorament en la selecció d’actius financers: fons d’inversió, plans de pensions, renda variable, renda fixa, assegurances d’estalvi-vida, ETF i mercat monetari.
 • Assessorament en el disseny de carteres d’inversió personalitzades, tant globals com per actius financers.
 • Gestió Discrecional de Carteres.
 • Mesura de la gestió i el control de riscos.
 • Informes de seguiment econòmic i financer.
 • A més d’altres serveis com ara finançament, previsió social, gestió patrimonial, assegurances i riscos.

Les característiques més rellevants del model d’Assessorament en la Gestió Patrimonial són:

 • Objectius de preservació de capital (mitjançant processos de generació de valor, diversificació i optimització de carteres).
 • Delegació de la gestió: gestió discrecional de carteres.
 • Optimització financerofiscal.
 • Seguiment detallat i personalitzat de la cartera gestionada.
 • Optimització de l’estructura del patrimoni financer, segons la situació i les necessitats patrimonials i personals del soci.
 • Disseny personalitzat de la cartera d’inversions financeres en funció de la visió econòmica del nostre equip de gestió d’inversions.
 • Gestió dels riscos.

Per a Caixa d’Enginyers és molt rellevant aportar valor. Per aquest motiu, elaborem publicacions sobre la situació macroeconòmica i sobre l’evolució i les perspectives dels mercats financers. Així mateix, editem informes estratègics d’assignació d’actius financers (Asset Allocation), carteres model i informes especials sobre esdeveniments importants en els mercats.

 • Guia de Serveis de Banca Personal.
 • Quaderns de finances i assegurances: Guia d’inversions.
 • Definició dels perfils de risc - Strategic Asset Allocation segons el perfil inversor.

En l’àmbit de l’Assessorament en Assegurances, s’integren les solucions a mida per a la gestió dels diferents riscos.

 • Visió completa. Elaborem una proposta individualitzada aportant l’anàlisi dels riscos, recomanacions per a una gestió adequada i una proposta de cobertura adaptada a les necessitats.
 • Facilitem la gestió. Integrem en un únic document l’anàlisi conjunta de tots els riscos i valorem els avantatges de cobertura i preu en un format de fàcil comprensió.
 • Servei que no finalitza. El nostre compromís és gestionar adequadament tots els riscos i revisar-los periòdicament. Efectuem un seguiment per mantenir el soci informat de l’estat de qualsevol tràmit o reclamació a través del servei d’atenció i suport.

I en l’àmbit de Previsió, acompanyem els socis en la presa de decisions analitzant els objectius de la pensió per a la jubilació.

 • Realitzem una simulació de la seva jubilació i una projecció de la seva pensió pública.
 • Determinem un objectiu de renda per complementar la pensió.
 • En funció de l’objectiu d’estalvi, del perfil de risc del soci i de les seves preferències d’inversió, elaborem diversos escenaris d’inversió per a la consecució de l’objectiu.
 • Efectuem un seguiment periòdic del seu pla d’estalvi per adequar-lo quan correspongui, sense perdre de vista l’objectiu marcat.

Tots els serveis d’assessorament segueixen una filosofia correcta i adequada i una metodologia basada en:

 • Coneixement de les necessitats.
 • Definició del perfil de risc.
 • Ajust dinàmic.
 • Responsabilitat social.

Banca Retail

JOVES

IMAGINA ÉS EL PROGRAMA DE CAIXA D’ENGINYERS DIRIGIT A FACILITAR ALS JOVES L’ACCÉS ALS SERVEIS FINANCERS I ASSEGURADORS QUE NECESSITEN.

Les noves generacions digitals tenen unes necessitats concretes pel que fa a servei i finançament, amb especial atenció a la seva formació, a l’inici de la seva etapa laboral o als seus projectes d’emprenedoria.

IMAGINA és el programa de Caixa d’Enginyers dirigit a facilitar als joves l’accés als serveis financers i asseguradors que necessiten. Amb aquest programa, es poden iniciar en la gestió dels seus diners, realitzar i rebre transferències, ingressar la seva primera nòmina, obtenir descomptes en les seves compres amb Ingenium Shopping Jove, aconseguir finançament per als seus estudis universitaris i de postgrau, comprar el seu primer cotxe o moto, fer viatges i estades a l’estranger i obtenir assegurances per a joves, entre moltes altres possibilitats. A més, els proporciona accés a tota l’operativa digital, les 24 hores del dia i des de qualsevol part del món, i els permet gaudir de condicions molt avantatjoses en estades a l’estranger, cobertures d’accidents, pagaments digitals amb EnginyersPAY, etc.

Targeta MOVE

La targeta de dèbit/crèdit per a de menors de 26 anys que permet als seus usuaris retirar efectiu de forma gratuïta, tant en l’àmbit nacional com internacional, i que està fabricada amb un material substitut del plàstic per reduir al màxim el seu impacte mediambiental.

La targeta s’ha fabricat amb un substitut del plàstic, anomenat àcid polilàctic (PLA), que es produeix a partir de fonts renovables com el blat de moro. Aquest material es pot reciclar per generar la seva resina inicial, sense perdre’n la qualitat. A més, és biodegradable, no genera emissions de carboni i no és tòxic si s’incinera.


FAMÍLIES

Caixa d’Enginyers acompanya les famílies durant tota la seva vida, hi comparteix projectes i il·lusions i els proporciona els productes i serveis financers i asseguradors que necessita cadascun dels seus membres, en cada moment. Els nostres serveis inclouen tota mena de famílies: les que comencen un projecte en comú, les que creixen, les que troben la seva llar, les que busquen la millor formació per als seus membres i fins i tot les que veuen que els seus fills comencen el seu propi projecte lluny de casa.

Els productes i serveis adreçats al segment de famílies se centren en la gestió del dia a dia, amb avantatges en la domiciliació de la nòmina i dels rebuts, en l’adquisició de targetes de dèbit i de crèdit i en el fàcil accés als seus comptes i operativa a través dels canals mòbil i internet.

Durant la seva etapa de creació de patrimoni, proporcionem el finançament necessari per a l’adquisició de l’habitatge o d’altres immobles, així com dels vehicles que necessitin.

DONEM RESPOSTA A LES NECESSITATS FINANCERES
DE LES FAMÍLIES.

Els nostres professionals compten amb la màxima experiència per assessorar i canalitzar l’estalvi en els instruments que millor s’adapten a cada perfil de risc i objectius. També oferim suport per projectar una previsió d’estalvi que complementi la pensió de jubilació.

De la mateixa manera, aconsellem sobre les assegurances més adequades per protegir els seus riscos personals, familiars i patrimonials. Avaluem els riscos que són realment importants per a la família, analitzem les circumstàncies personals i realitzem una proposta individualitzada amb les millors solucions i cobertures per a cada cas en particular.


PROFESSIONALS

Els professionals evolucionen contínuament durant tota la seva vida laboral. Per aquest motiu, els serveis financers requereixen propostes diferents segons el seu moment vital.

La nostra voluntat és facilitar als professionals el seu dia a dia perquè es puguin centrar en els seus projectes i, per a això, posem a la seva disposició les eines necessàries per a la gestió del seu negoci a través del Compte Professional.

A Caixa d’Enginyers creiem en els projectes dels nostres socis i els ajudem en el desenvolupament del seu negoci o activitat professional. Per a això, elaborem l’estudi personalitzat de la seva proposta i posem al seu abast una gamma àmplia de modalitats de finançament que s’adapten al màxim a les seves característiques personals. A més, duem a terme un assessorament integral per als excedents d’estalvi i busquem els millors instruments d’inversió.

A través d’un servei individualitzat d’assessorament en assegurances, analitzem tots els riscos inherents a la seva activitat (instal·lacions, personals, de responsabilitat civil i cibernètics) per tal d’oferir-los una proposta a la seva mida. Així mateix, disposem d’un pla de protecció personal per a autònoms.

També aportem assessorament per complementar la seva pensió per jubilació i els ajudem a planificar l’estalvi amb aquesta finalitat. A través del Simulador de Previsió, fem la projecció econòmica de jubilació preveient fins i tot possibles contingències vitals (incapacitat temporal, invalidesa, viudetat i defunció) per adequar una proposta de planificació futura.


+65

A Caixa d’Enginyers volem estar al costat dels socis durant tota la seva vida. A partir dels 65, posem a la seva disposició productes i serveis especialment dissenyats per a aquesta etapa, amb l’objectiu d’ajudar a:

 • Viure amb comoditat, amb ingressos suficients per encarar tots els projectes.

  Per aquesta raó, oferim el Servei d’Assessorament Patrimonial i ens adaptem a les necessitats i interessos de cada persona com, per exemple, invertir en empreses conscienciades amb el medi ambient o prestar un servei completament delegat en els nostres experts mitjançant la Gestió Discrecional de Carteres d’Inversió per no haver de preocupar-se per l’evolució dels mercats financers. Així mateix, podem estudiar si hi ha un habitatge en propietat i complementar la pensió amb una Hipoteca Inversa. També disposem de finançament per a projectes.

 • Viure amb tranquil·litat: ens ocupem de tot quan més ens necessiten.

  Assessorament fiscal: planifiquem el rescat dels plans de pensions buscant el benefici més gran i aprofitament dels avantatges fiscals.

  Assegurança de Defunció: assegurar-nos que els tràmits i serveis estan coberts en cas de mort, sense pagaments addicionals, i amb la millor assistència per a familiars.

  Servei d’Assessorament en Assegurances: estudi global de tots els riscos per part dels nostres experts i amb el millor servei postvenda.

 • Viure amb alegria: gestionem el dia a dia segons cada ritme i de forma eficaç.

  Compte corrent amb tots els serveis i targeta de crèdit gratuïta.

BANCA D’EMPRESES

ELS GERENTS DE COMPTES DE BANCA D’EMPRESES FACILITEN ELS SERVEIS MÉS ADEQUATS I PROPORCIONEN LA SOLUCIÓ FINANCERA MÉS APROPIADA SEGONS EL NEGOCI, SIGUI A CURT, MITJÀ O LLARG TERMINI.

Tota activitat empresarial necessita una gestió adequada dels diferents tipus de risc als quals està exposada, siguin de caràcter financer, de responsabilitat civil, societaris, patrimonials o personals. La gerència de riscos no és només una activitat imprescindible per a les empreses de gran volum, sinó que ho és per a totes les empreses, independentment de la seva dimensió. En el Grup Caixa d’Enginyers ajudem a identificar els riscos i proposem solucions adaptades a l’activitat de cada empresa i orientades a reduir i minimitzar el seu possible impacte.

Per donar suport i estabilitat a la seva activitat diària, recomanem les opcions personalitzades més pràctiques i avançades: comptes de crèdit per facilitar el finançament del negoci; pòlisses d’avançaments de factures i subvencions que es vinculen a l’increment d’activitat de l’empresa i complementen el finançament d’inversions en actius fixos; avals financers, econòmics i tècnics; i cobertures de risc per a múltiples propòsits a mitjà i llarg termini.

Les empreses són un segment molt diferenciat que requereix una atenció específica. Els gestors especialistes faciliten els serveis més adequats i els proporcionen la solució financera i personalitzada més apropiada segons el negoci.

BANCA MAJORISTA

Les grans empreses, administració, pimes i mútues de previsió tenen un espai de servei a Caixa d’Enginyers a través dels gerents especialistes en el segment majorista.

Aquest segment necessita una personalització especial en la seva proposta de servei, que es duu a terme en col·laboració amb les àrees de negoci del Grup. La proposta de valor que emetem està orientada a:

 • Minimitzar el risc.
 • Maximitzar l’eficiència operativa.
 • Rendibilitzar els recursos disponibles.
 • Donar suport al creixement.
 • Millorar l’experiència dels grups d’interès.

SOLUCIONS PERSONALITZADES

Assessorem i guiem els nostres socis en la presa de decisions amb serveis financers de qualitat, personalitzats i que cobreixin les seves necessitats.

Els tres àmbits en què l’assessorament és la base del servei són els següents:

 • Gestió patrimonial
 • Riscos personals (assegurances)
 • Finançament de projectes
 • Previsió social

Gestió patrimonial

Dins de l’assessorament especialitzat que ofereix als socis, Caixa d’Enginyers també disposa de serveis en matèria de gestió patrimonial.

Els nostres serveis inclouen:

 • Preservació de capital (generació de valor, optimització de carteres, diversificació).
 • Disseny personalitzat de la cartera d’inversions financeres en funció de la visió econòmica del nostre equip de gestió d’inversions.
 • Optimització financerofiscal.
 • Optimització de l’estructura del patrimoni financer segons la situació i les necessitats patrimonials i personals.
 • Delegació de la gestió a través del Servei de Gestió Discrecional de Carteres, eina exclusiva de Caixa d’Enginyers.
 • Monitoratge i seguiment detallat i personalitzat de la cartera gestionada.

En qualsevol dels casos, es determinarà el perfil inversor i la composició de la cartera d’inversions a través dels tests d’idoneïtat i de conveniència, així com d’altres requeriments sol·licitats pel soci.

SERVEI D’ASSESSORAMENT EN ASSEGURANCES (SAS)

EL NOSTRE COMPROMÍS ÉS SIMPLIFICAR LA GESTIÓ DE LES ASSEGURANCES MITJANÇANT UN SERVEI GLOBAL QUE, A MÉS, ENS PERMETI ACONSEGUIR EL MILLOR PREU PER AL SOCI DE LES COMPANYIES A LES QUALS ES TRANSFEREIX EL RISC.

El 2019 continuem aplicant una visió 360˚ per cobrir àmpliament el conjunt de les necessitats asseguradores dels nostres socis.

El nostre servei es fonamenta en l’anàlisi i avaluació dels riscos derivats de les circumstàncies personals i en la revisió de les posicions asseguradores i les seves cobertures, així com en el contrast amb les necessitats per arribar a una proposta personalitzada.

El servei inclou una selecció de companyies de confiança, valorades per la seva excel·lència de servei en cas de sinistre, preu, solvència i reputació.
Aportem, en el dia a dia, la gestió integral i contínua de la cartera d’assegurances, la supervisió de la qualitat de les cobertures i de les prestacions que ofereixen i un servei propi de sinistres per garantir l’adequada i puntual prestació en cas d’ocurrència.

FINANÇAMENT

Volem oferir la millor solució de finançament per als projectes dels nostres socis al llarg de tota la seva vida. Ens adaptem a les necessitats individuals de cada família, professional, empresa, sector públic i institució amb un servei personalitzat i diferencial sobre la base d’una Política d’Inversió alineada amb els principis de gestió d’una banca responsable, que implica la gestió professional i prudent dels riscos i incorpora criteris de sostenibilitat i preservació del medi ambient.

L’oferta de productes inclou:

 • Préstecs hipotecaris per a l’adquisició o reforma d’habitatges, locals comercials o naus industrials. Es pot escollir entre diferents instruments a tipus d’interès variable, fix o mixt i terminis que permetin adaptar els compromisos financers a la capacitat de pagament.
 • Préstecs personals per al finançament d’inversions corrents, estudis i consum.

Per exemple, el Préstec ECO permet el finançament, en condicions avantatjoses, d’inversions que impliquin una millora de l’eficiència energètica, tant de les famílies i professionals com de les empreses.

 • Subrogació d’hipoteca d’una altra entitat.
 • Pòlisses de crèdit per cobrir les necessitats de finançament a curt termini de les empreses.
 • Avals per garantir compromisos futurs.

Addicionalment, hem assolit acords amb institucions com l’Institut de Crèdit Oficial (ICO), el Fons Europeu d’Inversions (FEI) i les Societats de Garantia Recíproca (SGR), que complementen la nostra oferta i ens permeten posar a la disposició de les empreses i professionals productes i garanties que facilitin la realització dels seus projectes d’inversió i/o cobreixin les seves necessitats de finançament de circulant.

Apliquem una gestió activa i un seguiment permanent a les nostres exposicions per vetllar per la seva evolució adequada, i posem mesures o correccions a aquelles que ho requereixin. A més, el Codi de Bones Pràctiques reforça la protecció als deutors hipotecaris sense recursos, i regula i limita determinades condicions per a la reestructuració dels préstecs hipotecaris.

PREVISIÓ SOCIAL

Seguint el model d’assessorament i personalització, acompanyem els socis en la presa de decisions per a la consecució dels seus objectius de pensió per a la jubilació. Posem a la seva disposició tota la nostra experiència i coneixement, amb un model propi que segueix la línia del compromís de servei i la responsabilitat que adquirim amb els nostres socis i amb la societat.

Amb el nostre Model de Previsió:

 • Realitzem una simulació de la seva jubilació i una projecció de la seva pensió pública.
 • Determinem un objectiu de renda per complementar la pensió.
 • En funció de l’objectiu d’estalvi, del perfil de risc del soci i de les seves preferències d’inversió, elaborem diversos escenaris d’inversió per a la consecució de l’objectiu.
 • Efectuem un seguiment periòdic del seu pla d’estalvi per adequar-lo quan correspongui, sense perdre de vista l’objectiu marcat.

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis i mostrar publicitat relacionada amb les seves preferències mitjançant l'anàlisi dels seus hàbits de navegació. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Podeu obtenir més informació, o bé conèixer com canviar la configuració en la nostra Política de cookies. Acceptar