ES

COMPROMís social

La creació de valor compartit entre els diferents agents, entre aquests la societat en general i el teixit empresarial, es troba en l’ADN del Grup Caixa d’Enginyers com a model de banca cooperativa. El compromís i la responsabilitat amb l’entorn social i econòmic formen part de la seva essència. Els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) aprovats per l’Organització de les Nacions Unides en el marc de l’Agenda 2030 sobre el Desenvolupament Sostenible són una via per crear valor compartit. El Grup Caixa d’Enginyers, tal com ja s’ha expressat en capítols anteriors, és conscient del seu potencial com a part del sistema financer en la consecució d’aquests objectius. A causa de la naturalesa de la nostra activitat, la capacitat d’impacte del Grup Caixa d’Enginyers es concentra concretament en dos ODS: l’ODS número 8, Treball decent i creixement econòmic, i l’ODS número 9, Indústria, innovació i infraestructura.

En el Grup Caixa d’Enginyers ens comprometem a:

 • Aconseguir l’ocupació plena, productiva i digna per a totes les dones i els homes, inclosos els joves i les persones amb discapacitat, així com la igualtat de remuneració per treball d’igual valor.
 • Promoure el creixement de pimes a través de l’accés a serveis financers, així com l’emprenedoria i les microempreses. En aquest sentit, ens comprometem també a afavorir l’accés a serveis financers a les pimes per promoure una industrialització inclusiva i sostenible.
 • Augmentar significativament la contribució de la indústria a l’ocupació i al producte interior brut.
 • Contribuir al desenvolupament local a través de la priorització de la contractació de proveïdors locals.

A més de crear valor a través del nostre model cooperatiu, canalitzem el nostre compromís amb la societat i l’acció social a través de la nostra Fundació Caixa d’Enginyers, que destina els seus recursos a millorar la qualitat de vida i el benestar, a facilitar la reinserció social i laboral dels col·lectius més vulnerables, a protegir el medi natural i a fomentar la innovació, la formació i l’excel·lència professional.

(En milers d'euros) 2018 2019
VALOR ECONÒMIC GENERAT 60.011 69.029
Marge d'interessos 34.106 33.784
Comissions per serveis, netes 21.338 28.362
Altres ingressos, nets 4.567 6.883
VALOR ECONÒMIC DISTRIBUÏT 49.381 53.101
Administracions públiques - Impost sobre societats i altres tributs i càrregues 11.329 13.175
Proveïdors - Despeses generals d'administració 12.699 12.411
Personal - Despeses de personal 22.422 24.357
Socis - Interessos 2.930 3.158
VALOR ECONÒMIC RETINGUT 10.630 15.928
Fons d'obra social i Fundació 710 558
Amortitzacions i provisions 1.688 5.706
Reserves 8.232 9.664

IMPACTE SOCIOECONÒMIC

CONTRIBUÏM AL TEIXIT EMPRESARIAL I A LES FAMÍLIES

A través del finançament d’empreses i socis, ajudem a generar més llocs de treball i suportem una economia dinàmica amb més capacitat financera per emprendre i crear valor. El 2019, el finançament total concedit ha ascendit a 381.000 milers d’euros, que corresponen a 2.852 operacions.

La companyia ofereix, entre d’altres:

 • Préstecs hipotecaris per a l’adquisició o reforma de locals comercials o naus industrials adaptant-ne les condicions a la capacitat de pagament.
 • Préstecs personals per al finançament d’inversions corrents, estudis i consum. Per exemple, el Préstec ECO permet el finançament, en condicions avantatjoses, d’inversions que impliquin una millora de l’eficiència energètica, tant per a les famílies i professionals com per a les empreses.
 • Pòlisses de crèdit per cobrir les necessitats de finançament a curt termini de les empreses.
 • Avals per garantir compromisos futurs.

A més, el 2019 hem concedit préstecs a empreses i professionals per un import de 110.000 milers d’euros

Nombre d’operacions 2.852
381.000 milers d’euros
operacions

APOSTEM PEL FUTUR DONANT SUPORT A LES PERSONES JOVES

Les noves generacions tenen unes necessitats concretes quant a servei i finançament, amb especial atenció a la seva formació, a l’inici de la seva etapa laboral o als seus projectes d’emprenedoria.

Amb aquest focus, comptem amb un programa adreçat a facilitar a les persones joves l’accés als serveis financers i asseguradors que necessiten, nomenat IMAGINA. Amb aquest programa, es poden iniciar en la gestió dels seus diners, realitzar i rebre transferències, ingressar la seva primera nòmina, obtenir descomptes en les seves compres amb Ingenium Shopping Jove, aconseguir finançament per als seus estudis universitaris i de postgrau, comprar el seu primer cotxe o moto, així com realitzar viatges i estades a l’estranger i obtenir assegurances per a joves. El 2019, els préstecs d’estudis que hem ofert han assolit un import total d’1,9 milions d’euros.

A més, els proporciona accés a tota l’operativa digital, les 24 hores del dia i des de qualsevol part del món, i els permet gaudir de condicions molt avantatjoses en estades a l’estranger, cobertures d’accidents, pagaments digitals amb EnginyersPAY, etc.

CONTRIBUCIÓ FISCAL

A través de la nostra contribució fiscal, ajudem a crear llocs de treball i, amb el compliment amb els nostres proveïdors, generem un impuls a l’economia local i nacional. D’aquesta manera, la nostra activitat econòmica té un impacte directe i indirecte sobre l’economia en què participem.

ACCIONS DE SUPORT ALS COL·LECTIUS DE PROFESSIONALS I JOVES

Banca Institucional estableix aliances amb l’àmbit de l’educació, més enllà del treball realitzat per la Fundació Caixa d’Enginyers que es descriu tot seguit. Dins d’aquest treball, s’inclouen iniciatives com relacions amb universitats i instituts de formació professional. El 2019, es van destinar un total de 295.000 euros a aquestes accions.

Dins del llistat d’iniciatives, destaquem les següents:

 • Acords de col·laboració per fomentar el desenvolupament de les activitats en els col·lectius de professionals, estudiants i famílies.
 • Contribució mitjançant aquests acords de col·laboració i/o patrocini en institucions acadèmiques (majoritàriament universitats) per donar suport al talent amb el lliurament de premis als millors expedients i ajudes en beques per a la seva continuïtat en la formació de les persones joves. Presència en fòrums d’ocupació i actes que promouen la proximitat de Caixa d’Enginyers amb aquest segment.
 • Reforçar el nostre compromís amb les institucions a través de serveis financers i asseguradors per cobrir les necessitats que puguin tenir, treballant valors que ens identifiquen com a banca cooperativa.

Acció Social

FUNDACIÓ CAIXA D’ENGINYERS

LA FUNDACIÓ ÉS L’EXPRESSIÓ DE LA VOCACIÓ DE RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA DEL GRUP CAIXA D’ENGINYERS.

En els nostres inicis, en el Grup Caixa d’Enginyers vam canalitzar la nostra acció social a través de l’Associació Sociocultural i Tecnològica dels Enginyers. Després de més de quaranta anys, aquesta es va convertir en l’actual Fundació Caixa d’Enginyers, que treballa des de 2011 de forma constant en la contribució de la millora de la qualitat de vida de les persones i a fi d’aconseguir un millor desenvolupament social, educatiu i ambiental.

La Fundació és una entitat de caràcter privat i sense ànim de lucre el compromís de la qual és contribuir a millorar la societat mitjançant la integració d’un model de gestió èticament i socialment responsable caracteritzat per la transversalitat de l’estratègia, dels processos i de les actuacions. Juntament amb l’estímul dels col·laboradors i amb l’objectiu de crear valor per a la societat, la Fundació actua en tres àmbits principals:

 • Medi ambient i sostenibilitat
 • Reinserció laboral i acció social
 • Educació, excel·lència professional i enginyeria
Projectes desenvolupats 84
484 acumulat
Inversió social canalitzada 527.385
2 M€ en els últims 4 anys
Beneficiaris de beques, premis i formació 601
2.547 acumulat
Candidatures presentades als programes d’emprenedoria 210
1.050 acumulat
Cada euro que inverteix socialment la Fundació multiplica per 3,8 el seu impacte social x3,8

Medi ambient i sostenibilitat

La conservació del medi ambient i la sostenibilitat són prioritàries per al Grup. Per això, treballem per sensibilitzar sobre la importància de cuidar el planeta i per buscar solucions i alternatives que contribueixin a mitigar els efectes del canvi climàtic.

Algunes de les nostres iniciatives destacades en aquest àmbit, vinculades a cada un dels Objectius de Desenvolupament Sostenible corresponents, són les detallades tot seguit.

PROTECCIÓ DE LA BIODIVERSITAT

 • SÈLVANS. Conservació i custòdia de l’ecosistema terrestre més ric en biodiversitat, els boscos madurs i d’alt valor ecològic.
 • Ocean Initiatives. Aliança amb la Fundació Surfrider per a la protecció dels oceans dels residus marins. Programa de sensibilització i accions de recollida de residus en platges del mar Mediterrani.

Reducció de CO2

 • Fundació Greennova. Projecte Capta CO2: captador de CO2 per tal de disminuir l’efecte d’hivernacle.
 • Fundació ESADE. Estudi “Transició cap a una economia baixa en carboni” per sensibilitzar la població sobre la petjada de carboni i els seus efectes en el canvi climàtic.
 • AA Visiting School Barcelona. Projecte “Vertical Winery” per al desenvolupament d’una producció de vinyes verticals que generi la petjada de carboni més baixa possible, sent, al seu torn, eficient i sostenible.

ACCÉS A L’AIGUA

 • Fundació Vicente Ferrer. Construcció d’una planta purificadora d’aigua que ha permès el proveïment d’aigua potable a 1.805 persones a la zona d’Anantapur (Índia).
 • ONGAWA. Promoció dels drets humans a l’aigua i al sanejament a través de la millora de les capacitats de gestió de comunitats i municipis amb l’objectiu final de reduir la incidència de malalties diarreiques a les zones rurals de Sololà (Guatemala).

Reinserció laboral i acció social

Donem suport a les activitats d’integració de persones en risc d’exclusió i a aquelles activitats que beneficien el conjunt de la societat.

MICROCRÈDITS

 • Acció Solidària Contra l’Atur (ASCA). Fons de 35.000 euros per finançar projectes d’emprenedors a cost zero en el camp de la ciència, la innovació i la tecnologia.

INCLUSIÓ SOCIAL

 • Fundació Autònoma Solidària (FAS). Programa d’acollida de refugiats per a la seva plena integració i implicació de la població universitària en les accions d’acollida i acompanyament.
 • Fundació Privada de l’Auditori i l’Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya (OBC). El projecte “Et toca a tu” utilitza la música com a eina d’integració social i treballa conceptes tècnics i aspectes individuals com la motivació, la superació o el respecte.
 • Palau de la Música-Orfeó Català. Programa “Clavé XXI”, el qual fomenta la inclusió social a partir de l’educació i la formació musical de nens i joves. El programa compta amb més de tres-cents beneficiaris.
 • Fundació IReS. El curs “Fes Click en YouTube” va adreçat a la formació de joves de col·lectius vulnerables en noves tecnologies de la informació i la comunicació.
 • Banc dels Aliments. El projecte “FRED” transporta i distribueix aliments refrigerats i congelats en vitrines i baguls per garantir que arriben als seus destinataris en òptimes condicions.

INSERCIÓ LABORAL

 • Càritas. El projecte “Feina amb Cor” dona accés a ocupació a més de nou-centes persones a l’any que han estat un llarg període de temps fora del mercat laboral.
 • Fundació Lacetània. Projecte de formació de sis mesos i inserció laboral de joves en risc d’exclusió i situació d’alta vulnerabilitat.
 • Arrels Fundació. El taller “La Troballa” fomenta la reinserció social i laboral amb el disseny i creació d’objectes artesanals.
 • Grup Sant Pere Claver. El projecte “Suport a la Vida Independent” ofereix ajuda a més de quinze joves en risc d’exclusió, amb discapacitat i problemes de salut mental per al seu desenvolupament personal i la seva reinserció sociolaboral.
 • Cursos de formació de la Fundació Caixa d’Enginyers. Programa de formació en habilitats professionals per afavorir les competències dels socis de Caixa d’Enginyers per al seu accés al mercat laboral.

CAPACITACIÓ I DESENVOLUPAMENT

 • Fundación IC-LI, Ingeniería para la Cooperación. Programa de capacitació i apoderament de dones amb escassos recursos en els països més desfavorits.
 • Enginyeria Sense Fronteres. Millorar la qualitat de les eines de formació tècnica no presencial per facilitar l’accés a la formació en línia orientada a la cooperació per al desenvolupament de base tecnològica.

Educació, excel·lència professional i enginyeria

Promovem la formació acadèmica, a través de dotacions per a beques i premis, i el desenvolupament professional. Així mateix, fomentem les activitats d’investigació que contribueixen a perfeccionar el món laboral i empresarial, així com a promocionar l’enginyeria.

En aquest àmbit d’actuació, algunes de les activitats realitzades que exemplifiquen la contribució de la Fundació als ODS el 2019 són les següents:

 • Cursos de formació de la Fundació

  Promoure la reinserció laboral dels socis que es troben en situació d’atur i ajudar els joves a accedir al mercat laboral.

 • 7è Premi Emprenedoria

  L’objectiu és premiar el talent i l’excel·lència professional de les empreses que emergeixen actualment en la nostra societat a fi de potenciar el seu negoci, i així ajudar-les en el seu desenvolupament, en l’àmbit de la ciència, la tecnologia, la innovació i la sostenibilitat. Més de seixanta start-ups s’han presentat a la 7a edició.

 • 2n Premi Idees Innovadores Isabel P. Trabal

  L’objectiu és impulsar la transformació d’idees de negoci en empreses reals. La convocatòria està adreçada a promoure i desenvolupar projectes en fase d’iniciació relacionats amb la ciència, la tecnologia, la innovació i la sostenibilitat. El 2019, s‘hi van presentar més de cent quaranta idees.

 • Aliances en l’àmbit de l’educació

  Amb l’objectiu d’impulsar el talent, la Fundació Caixa d’Enginyers té aliances amb diferents universitats (UPC, UPM, UPV, IQS, ESADE, La Salle, UOC, UPF, Universitat de Zaragoza, Lleida, Vic, Sevilla, entre d’altres) a les quals atorga beques d’estudis.

  Així mateix, des de Fundació Caixa d’Enginyers elaborem publicacions per divulgar coneixement entre els nostres socis sobre temes financers. En aquest sentit, hem publicat la Guia d’Inversions perquè els socis ampliïn el seu coneixement en l’àmbit de les inversions.

ALIANCES I COL·LABORACIONS AMB ENTITATS

TOTA LA INVERSIÓ EN LA COMUNITAT DEL GRUP CAIXA D’ENGINYERS ES CANALITZA A TRAVÉS DE LA FUNDACIÓ.

La contribució de la Fundació a la societat s’executa d’acord amb el pla anual que el Patronat elabora. Aquest es duu a terme tant a través d’actuacions pròpies com donant suport a iniciatives desenvolupades per altres institucions, com s’ha esmentat prèviament.

La inversió en la comunitat a través d’aportacions realitzades a la Fundació va ser de 527.385 euros el 2019.

Descripció 2017 2018 2019
Inversió 1 Projectes de medi ambient i sostenibilitat 76.000 58.500 73.500
Inversió 2 Reinserció laboral i acció social 106.000* 71.100 92.555
Inversió 3 Educació i excel·lència professional (beques i premis) 360.624 308.175 302.330
Inversió 4 Suport a emprenedors 44.100 67.000 59.000
Total   582.525 504.775 527.385

*El 2017, amb motiu de la celebració del 50 aniversari del Grup, la Fundació va fer una inversió extraordinària en la comunitat, que va suposar un increment d’un 14 % respecte a la inversió mitjana que realitza anualment.


FONS D’EDUCACIÓ I PROMOCIÓ

EL 10 % DE L’EXCEDENT NET ANUAL ES DESTINA A ACTIVITATS AMB FINALITATS EDUCATIVES, SOCIALS I DE FOMENT DEL DESENVOLUPAMENT DEL COOPERATIVISME.

Apostem pel futur i treballem en la millora contínua de la nostra activitat, però també de la societat. Per això, apliquem com a mínim el 10 % de l’excedent net anual al Fons d’Educació i Promoció (FEP), que es destina a activitats en benefici dels nostres socis i professionals, així com de la comunitat en general, amb finalitats educatives, socials i de foment del desenvolupament del cooperativisme.

Aquest fons es va crear com a resposta als requeriments de la Llei 13/1989, de 26 de maig, de Cooperatives de Crèdit, modificada de manera parcial per la Llei 20/1990, de 19 de desembre, sobre Règim Fiscal de les Cooperatives.

El FEP té com a finalitat el finançament d’activitats que tinguin per objectiu:

 • La formació i educació dels socis i professionals que formen la Cooperativa de Crèdit en els principis i valors cooperatius o en matèries específiques que contribueixin al desenvolupament de l’activitat.
 • La difusió del cooperativisme i la promoció de les relacions intercooperatives.
 • La promoció cultural, professional i assistencial de l’entorn local i de la comunitat en general, així com la millora de la qualitat de vida, el foment del desenvolupament comunitari i les accions de protecció mediambiental.

El 2019, el nostre pressupost per al FEP va assolir els 708 mil euros, i es va distribuir de la següent manera, d’acord amb els objectius anteriorment definits.

Milers d'euros 2019 2020
Concepte Aplicació Pressupost
Formació a socis i treballadors 235 400
Promoció de les relacions intercooperatives 23 35
Promoció cultural de l'entorn - Fundació 450 600
Total 708 1035

PROVEÏDORS

IMPACTE DIRECTE EN PROVEÏDORS DE PRODUCTES I SERVEIS

La nostra activitat genera un impacte positiu indirecte en la societat i contribueix a la generació d’ocupació i al creixement de petites i mitjanes empreses. El 2019, el 55 % dels nostres proveïdors de productes i serveis eren locals, amb una facturació associada de 12.957.949 euros.

A més, volem estendre la protecció dels drets laborals i la promoció d’un entorn laboral segur al llarg de la nostra cadena de subministrament, i afavorir la creació de l’ocupació digna de manera directa i indirecta.

L’objectiu principal és contribuir a millorar la gestió dels impactes derivats de la nostra relació amb els proveïdors. L’adquisició de béns i serveis es regula per un conjunt de criteris desenvolupats per les entitats que formen el Grup.

Aquests criteris volen garantir la pluralitat de proveïdors i que les adquisicions en cada transacció es duguin a terme en condicions avantatjoses per al Grup, mantenint, no obstant això, el valor i garantint l’objectivitat i la transparència dels processos de decisió.

PRÀCTIQUES D’ADQUISICIÓ

Treballem per aconseguir un compromís ètic recíproc que comporti impactes positius per a ambdues parts i per a l’entorn més immediat. Així, en el marc de recerca de proveïdors socialment responsables que comparteixin els valors i que estiguin alineats amb l’estratègia de l’Entitat, durant el 2017 i el 2018 hem incorporat una declaració d’intencions en els contractes de prestacions de serveis, que integra compromisos ètics, empresarials, laborals i mediambientals.

Durant els últims anys, la tendència ha anat en la direcció de la compra a proveïdors locals, de la mateixa manera que les compres totals a proveïdors. El 2019, des del Grup Caixa d’Enginyers col·laborem amb un total de 625 proveïdors, amb una compra total de prop de 30 milions d’euros.

El 2017, modifiquem els criteris interns pels quals denominem proveïdor local a aquell que es troba a menys de 150 km de la nostra seu central. A continuació, es mostren les xifres reportades.

El 2019, tenim un total de 144 nous proveïdors i tots han estat avaluats amb criteris socials en tant que ha estat possible, malgrat que en molts casos comptem amb proveïdors únics que no són de lliure elecció, com ara ajuntaments o proveïdors que són únics en el seu camp.

2017 2018 2019 Variació
Nombre de proveïdors totals 600 615 625 2 %
Nombre de proveïdors locals 332 355 346 -3 %
2017 2018 2019 Variació
Compres totals a proveïdors (€) 31.217.859 29.199.711 29.760.024 2 %
Compres a proveïdors locals (€) 15.232.421 16.645.669 12.957.949 -22 %
2017 2018 2019 Variació
Percentatge de proveïdors locals 55 % 58 % 55 % -4 %
2017 2018 2019 Variació
Percentatge de productes i serveis que es compren a nivell local a les ubicacions amb operacions significatives 49 % 57 % 44 % -24 %

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis i mostrar publicitat relacionada amb les seves preferències mitjançant l'anàlisi dels seus hàbits de navegació. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Podeu obtenir més informació, o bé conèixer com canviar la configuració en la nostra Política de cookies. Acceptar