ES

INFORME DE L’ACTIVITAT

DURANT L’EXERCICI 2019, EN UN ENTORN ECONÒMIC COMPLEX, CARACTERITZAT PER CONFLICTES GEOPOLÍTICS, TENSIONS COMERCIALS, BAIXOS TIPUS D’INTERÈS, INCERTESES EN ELS MERCATS I MÉS NECESSITATS DE CAPITAL, DERIVADES DE LES FORTES EXIGÈNCIES REGULATÒRIES, EL GRUP HA CONTINUAT MANTENINT UN NIVELL ÒPTIM DELS SEUS PRINCIPALS INDICADORS I HA INCREMENTAT EL VOLUM DE NEGOCI.

ACTIU

L’actiu total del Grup, en data 31 de desembre de 2019, ha estat de 3.894.425 milers d’euros, cosa que representa un augment del 20,68 % en termes relatius i de 667.314 milers d’euros en termes absoluts respecte al tancament de l’exercici 2018. Aquest increment respon, bàsicament, a l’augment de saldos en efectiu, saldos en efectiu en bancs centrals i altres dipòsits a la vista en 347.907 milers d’euros, com a resultat d’una posició neta més gran de liquiditat de Caixa d’Enginyers (d’ara endavant l’Entitat), derivada, bàsicament, de l’increment dels dipòsits de la clientela i de l’estratègia de finançament de l’Entitat en el mercat monetari (vegeu apartat «Passiu i altres recursos gestionats» d’aquest informe); a l’increment dels valors representatius de deute en 178.576 milers d’euros; i a l’increment del crèdit a la clientela en 117.283 milers d’euros.

 
Evolució de l’actiu (en milions d’euros)

Valors representatius de deute

Les inversions en valors representatius de deute, que formen part de les carteres d’actius financers mantinguts per negociar, actius financers designats a valor raonable amb canvis en resultats, actius financers a valor raonable amb canvis en un altre resultat global i actius financers a cost amortitzat, han passat d’1.338.755 milers d’euros a 1.517.331 milers d’euros, en data 31 de desembre de 2018 i 2019, respectivament, i representa un augment de 178.576 milers d’euros (13,34 %, en termes relatius). Aquestes posicions engloben, majoritàriament, bons representatius de deute sobirà, principalment, espanyol.

Tot seguit, es mostra la distribució de les inversions en valors representatius de deute, per tipus de cartera, en data 31 de desembre de 2019.

 
Distribució de les inversions en valors representatius
de deute per tipus de cartera (%)

Crèdit a la clientela

El crèdit a la clientela, que es registra en l’epígraf de préstecs i avançaments, que forma part de la cartera d’actius financers a cost amortitzat, ha experimentat un increment de 117.283 milers d’euros (6,95 %, en termes relatius) i ha assolit la xifra d’1.804.508 milers d’euros, al tancament de l’exercici 2019, enfront d’1.687.225 milers d’euros de l’exercici anterior.

 
Evolució del crèdit a la clientela (en milions d’euros)

El crèdit a la clientela, en data 31 de desembre de 2019, representa un 71,85 % de la cartera d’actius financers a cost amortitzat i un 46,34 % de l’actiu total.

 
Crèdit a la clientela i resta d’actius respecte al total de l’actiu (%)

Dins del crèdit a la clientela, el crèdit amb garantia hipotecària ha incrementat en 49.236 milers d’euros (3,88 %, en termes relatius) i ha assolit la xifra d’1.317.488 milers d’euros, en data 31 de desembre de 2019. Aquesta cartera representa un 73,01 % del total del crèdit a la clientela i un 33,83 % de l’actiu total en la mateixa data.

 
Evolució del crèdit a la clientela amb garantia hipotecària (en milions d’euros)

Per la seva banda, el nombre d’operacions de crèdit amb garantia hipotecària formalitzades durant l’exercici 2019 ha ascendit a 1.063, i l’import total del nou finançament atorgat ha estat de 184.484 milers d’euros.

També cal assenyalar l’increment en 42.160 milers d’euros (13,35 %, en termes relatius) registrat en el crèdit a la clientela sense garantia real, que ha assolit els 357.933 milers d’euros al tancament de l’exercici 2019 enfront dels 315.773 milers d’euros de l’exercici anterior. Per la seva banda, el nombre d’operacions sense garantia real formalitzades durant l’exercici 2019 ha ascendit a 1.672, i l’import total del nou finançament atorgat ha estat de 184.759 milers d’euros.

 
Distribució del nombre d’altes de préstecs i crèdits (nombre d’operacions i %)

 
Distribució de l’import d’altes de préstecs i crèdits (import en milers d’euros i %)

En aquest sentit, el nombre d’operacions, considerant, addicionalment, el crèdit a la clientela amb altres garanties reals, ha ascendit a 2.852, i l’import total del finançament atorgat ha estat de 381.309 milers d’euros.

La distribució del crèdit a la clientela i la seva evolució mostren el manteniment d’una bona qualitat del crèdit, emparada, en gran part, per garanties reals, majoritàriament hipotecàries.

En el quadre següent, es mostra la distribució de les garanties que emparen el crèdit a la clientela amb risc normal i risc normal en vigilància especial.

 
Evolució de la distribució del crèdit a la clientela amb risc normal i risc normal en vigilància especial per tipus de garantia (%)

El crèdit amb garantia hipotecària a les llars per a l’adquisició de l’habitatge representa el 80 % del crèdit amb garantia real hipotecària. El 87,51 % d’aquest crèdit presenta un loan to value (LTV) inferior o igual al 80 %, i es prenen com a referencia per al seu càlcul les taxacions convenientment actualitzades el 31 de desembre de 2019, d’acord amb la distribució per LTV que es mostra a continuació.

 
Distribució per LTV del crèdit hipotecari a les llars per a l’adquisició d’habitatge (%)

A més, les operacions de refinançament i reestructuració, al tancament de l’exercici 2019, s’han situat en 18.156 milers d’euros, que representen un 1,01 % del total del crèdit a la clientela, i s’han refinançat o reestructurat 1.929 milers d’euros durant l’exercici 2019.

El crèdit dubtós, en data 31 de desembre de 2019, s’ha situat en 51.274 milers d’euros respecte als 47.344 milers d’euros del tancament de l’exercici anterior.

 
Evolució del crèdit dubtós (en milers d’euros)

El crèdit dubtós, en data 31 de desembre de 2019, es distribueix en 41.631 milers d’euros corresponents a la cartera de préstecs i crèdits amb garantia hipotecària i 9.643 milers d’euros corresponents a la resta de préstecs i crèdits, la qual cosa representa un 81,19 % i un 18,81 %, respectivament.

 
Distribució del crèdit dubtós per tipus de garantia (%)

Addicionalment, els actius dubtosos, en data 31 de desembre del 2019, corresponen a imports classificats per morositat i per raons diferents de la morositat per un import de 32.015 i 19.259 milers d’euros, respectivament. La ràtio de morositat, que incorpora la totalitat de crèdits dubtosos, en data 31 de desembre de 2019, s’ha situat en el 2,84 % enfront del 2,77 % de 31 de desembre de 2018. Cal destacar que l’Entitat ha mantingut la ràtio de morositat considerablement per sota de la mitjana del sector financer, que s’ha situat, al tancament de l’exercici 2019, en el 4,9 %, com a resultat de l’aplicació d’una política de concessió de crèdit rigorosa, de la qualitat dels actius i de les seves garanties.

 
Evolució de la ràtio de morositat (%)

Per la seva part, la cobertura de la pèrdua per risc de crèdit ascendeix a 24.540 milers d’euros el 31 de desembre de 2019, i la ràtio de cobertura associada al crèdit a la clientela s’ha situat en el 47,86 %.

 
Cobertura de la pèrdua per risc de crèdit (en milers d’euros)

 
Evolució de la ràtio de cobertura (%)

Cal assenyalar que el 28,25 %, el 32,60 % i el 64,59 % de les cobertures per a risc normal, risc normal en vigilància especial i risc dubtós, respectivament, estan cobrint actius emparats per garantia hipotecària.

Evolució de la distribució de la cobertura per a risc normal (%)

Evolució de la distribució de la cobertura per a risc normal en vigilància especial (%)

Evolució de la distribució de la cobertura per a risc dubtós (%)

La disminució de les provisions de la cartera d’inversió creditícia i, per tant, l’evolució de la ràtio de cobertura, en els últims cinc exercicis, respon, d’una banda, a la prudent gestió del risc de crèdit que realitza l’Entitat, que li ha permès mantenir i fins i tot millorar la ràtio de morositat, així com mantenir una cartera amb una elevada cobertura de garanties eficaces; i, d’altra banda, al resultat d’aplicar el nou Annex IX, que va entrar en vigor l’1 d’octubre de 2016, a l’empara del qual es calculen les cobertures de risc normal sobre la base del net entre el risc i la garantia, enfront del càlcul sobre el risc brut d’acord amb l’anterior Annex IX.

Els actius adjudicats, que corresponen a actius rebuts per l’Entitat en pagament de deutes, s’han situat en 1.456 milers d’euros, en data 31 de desembre de 2019, enfront dels 2.131 milers d’euros del tancament de l’exercici anterior. El volum d’aquesta cartera, en data 31 de desembre de 2019, representa el 0,04 % de l’actiu total. Cal assenyalar, així mateix, que la gestió dels actius adjudicats la fa la mateixa Entitat.

La titulització hipotecària és el procés mitjançant el qual una entitat financera cedeix els drets de crèdit hipotecari que té en l’actiu del seu balanç i els transforma en actius financers negociables en mercats organitzats. És, per tant, un instrument de finançament pel qual s’utilitzen drets de crèdit il·líquids com a element col·lateral per convertir-se en actius financers líquids negociables.

Caixa d’Enginyers ha participat en cinc programes de titulització hipotecària multicedents, dels quals, actualment, tres continuen vigents amb un import pendent d’amortitzar, el 31 de desembre de 2019, de 26.541 milers d’euros, davant un import inicial de 241 milions d’euros.

A més, l’Entitat ha realitzat, com a cedent única, dos programes de titulització d’actius hipotecaris, el fons Caixa Enginyers TDA 1, Fons de Titulització d’Actius, i el fons Caixa Enginyers AyT 2, Fons de Titulització d’Actius, per un import inicial de 270 milions i 450 milions d’euros, respectivament. En data 31 de desembre de 2019, l’import pendent d’amortització, agregat per a les dues titulitzacions, és de 363.970 milers d’euros.

A continuació, s’inclou la distribució per qualificació creditícia dels bons emesos1 pels cinc programes de titulització d’actius vigents, que l’Entitat manté en cartera en data 31 de desembre de 2019 per un import total de 391.548 milers d’euros.

 
Distribució dels bons per qualificació creditícia (%)

Vegeu l’apartat «6. Gestió del risc» d’aquest informe, en el qual es fa una anàlisi exhaustiva dels diferents riscos assumits pel Grup.


VOLUM DE NEGOCI

El volum de negoci, definit, a nivell de gestió, com la suma del crèdit a la clientela (brut) i els recursos gestionats de tercers (bruts), s’ha situat en 7.143.123 milers d’euros, en data 31 de desembre de 2019, enfront dels 6.190.394 milers d’euros de 31 de desembre de 2018, fet que representa un augment de 952.729 milers d’euros (15,39 %, en termes relatius).

Tot seguit, es detalla la distribució del volum de negoci.

2019 2018 Variació (abs) Variació (%)
Crèdit a la clientela brut 1.799.885 1.697.104 102.781 6,06 %
Recursos gestionats del passiu bruts 3.337.913 2.762.080 575.833 20,85 %
Recursos gestionats fora de balanç 2.005.325 1.731.210 274.115 15,83 %
Total Volum de negoci 7.143.123 6.190.394 952.729 15,39 %

En milers d’euros.

Vegeu els apartats «Actiu» i «Passiu i altres recursos gestionats» d’aquest informe, en els quals es fa una anàlisi detallada del crèdit a la clientela i dels recursos gestionats de tercers, respectivament.


PASSIU I ALTRES RECURSOS GESTIONATS

Recursos gestionats

El total de recursos gestionats de tercers (bruts) i fons propis (sense resultat) s’han situat, en data 31 de desembre de 2019, en 5.543.338 milers d’euros enfront dels 4.658.349 milers d’euros de 31 de desembre de 2018, fet que representa un augment de 884.989 milers d’euros (19,00 %, en termes relatius).

Tot seguit, es detalla la distribució dels recursos gestionats.

2019 2018 Variació (abs) Variació (%)
Fons propis (sense resultat) 200.100 165.059 35.041 21,23 %
Recursos gestionats del passiu bruts 3.337.913 2.762.080 575.833 20,85 %
Recursos gestionats fora de balanç 2.005.325 1.731.210 274.115 15,83 %
Total recursos gestionats de tercers i fons propis 5.543.338 4.658.349 884.989 19,00 %
Dels quals: Totals Recursos gestionats de clients 4.961.757 4.362.923 598.834 13,73 %

En milers d’euros.

Addicionalment, a continuació, es presenta la seva evolució durant els últims cinc exercicis, segons la seva classificació.

 
Recursos gestionats i fons propis (en millones de euros)

Recursos gestionats del passiu

Els recursos gestionats de tercers del passiu (bruts) s’han situat, en data 31 de desembre de 2019, en 3.337.913 milers d’euros, en comparació amb els 2.762.080 milers d’euros de 31 de desembre de 2018, fet que representa un increment de 575.833 milers d’euros (20,85 %, en termes relatius).

Els dipòsits de la clientela (nets) han incrementat en 567.088 milers d’euros (21,55 %, en termes relatius) i s’han situat, en data 31 de desembre de 2019, en 3.199.133 milers d’euros enfront dels 2.632.045 milers d’euros del tancament de l’exercici 2018.

 
Evolució dels dipòsits de la clientela (en millones de euros)

La composició dels dipòsits de la clientela, segons la seva naturalesa, presenta la distribució següent.

2019 2018 Variació (abs) Variació (%)
Dipòsits a la vista 2.351.999 2.042.480 309.519 15,15 %
Dipòsits a termini 515.582 527.887 (12.305) (2,33 %)
Cessions temporals d'actius 331.270 61.210 270.060 441,20 %
Ajustos per valoració 282 468 (186) (39,78 %)
Total Dipòsits de clients 3.199.133 2.632.045 567.088 21,55 %

En milers d’euros.

El finançament del Banc Central Europeu ha incrementat en 27 milions d’euros i s’ha situat, al tancament de l’exercici 2019, en 127 milions d’euros. Tot aquest volum de finançament correspon a la liquiditat obtinguda a través dels programes de finançament a llarg termini del BCE (TLTRO II i TLTRO III), que s’estan traslladant íntegrament als socis a través de la concessió de crèdit.

Finalment, cal destacar que el Grup ha mantingut una ràtio de liquiditat estructural del 166,66 % (un LTD, loan to deposit, del 60,00 %) al tancament de l’exercici 2019, més de 65 punts per sobre de la mitjana del sector financer, un aspecte que manifesta la seva posició excel·lent de liquiditat i que li permet fer front a canvis de l’entorn financer, així com a episodis d’estrès en els mercats financers. Al seu torn, aquesta situació òptima de liquiditat li permet disposar d’una àmplia oferta de finançament per als socis i per a l’economia (vegeu el capítol «6. Gestió del risc» d’aquest informe).

Recursos gestionats de fora de balanç

Els recursos gestionats de fora de balanç s’han situat en 2.005.325 milers d’euros, en data 31 de desembre de 2019, respecte als 1.731.210 milers d’euros de 31 de desembre de 2018, fet que representa un augment del 15,83 % en termes relatius.

Tot seguit, es detalla la distribució dels recursos gestionats de fora de balanç.

2019 2018 Variació (abs) Variació (%)
Fons d'inversió 989.538 845.281 144.257 17,07 %
Fons d’inversió interns 679.464 554.433 125.031 22,55 %
Fons d’inversió externs 310.074 290.848 19.226 6,61 %
         
Assegurances 568.178 460.238 107.940 23,45 %
Fons de pensions interns 284.962 211.721 73.241 34,59 %
Fons de pensions externs 8.932 8.522 410 4,81 %
Pla de previsió assegurat 103.020 109.618 (6.598) (6,02 %)
Pla individual d'estalvi sistemàtic 94.676 73.485 21.191 28,84 %
Rendes vitalícies 9.429 9.283 146 1,57 %
SIALP 64.064 46.192 17.872 38,69 %
Assegurances de vida estalvi 3.095 1.417 1.678 118,42 %
         
Valors 447.609 425.691 21.918 5,15 %
Renda variable 350.697 327.056 23.641 7,23 %
Renda fixa 96.912 98.635 (1.723) (1,75 %)
Total recursos gestionats de fora de balanç 2.005.325 1.731.210 274.115 15,83 %
         
Gestió Discrecional de Carteres 301.653 248.313 53.340 21,48 %
SGDC Fons Insígnia 137.224 112.838 24.386 21,61 %
SGDC Fons 70/30 159.278 131.393 27.885 21,22 %
SGDC Borsa Prèmium 5.151 4.082 1.069 26,19 %

En milers d’euros.

Fons d’inversió

El patrimoni dels fons d’inversió gestionat per Caixa d’Enginyers Gestió i el patrimoni dels fons d’inversió externs comercialitzats pel Grup, que formen part dels recursos gestionats de fora de balanç, en el seu conjunt, s’han situat, al tancament de l’exercici 2019, en 989.538 milers d’euros, fet que representa un augment del 17,07 %, en termes relatius, derivat, bàsicament, de l’estratègia adoptada per l’Entitat de proporcionar una àmplia oferta de serveis d’inversió als socis, el tractament fiscal dels quals és més favorable que el dels productes d’estalvi tradicionals, en un entorn financer de tipus d’interès reduïts.

Tot seguit, es mostra l’evolució dels fons d’inversió comercialitzats pel Grup durant els últims cinc exercicis.

 
Evolució dels fons d’inversió comercialitzats (en milers d’euros)

El patrimoni total dels fons d’inversió gestionat per Caixa Enginyers Gestió, en data 31 de desembre de 2019, s’ha situat en 694.363 milers d’euros enfront dels 563.702 milers d’euros de l’exercici anterior, la qual cosa representa un augment del 23,18 %, en termes relatius.

Tot seguit, s’indica la distribució dels fons d’inversió gestionats per Caixa Enginyers Gestió per tipus de fons.

2019 2018 Variació (%)
FI de Renda Fixa Curt Termini 24.092 13.498 78,49 %
FI de Renda Fixa Internacional 99.221 72.696 36,49 %
FI de Renda Variable Euro 64.486 64.824 (0,52 %)
FI de Renda Variable Internacional 158.366 121.513 30,33 %
FI de Renda Fixa Mixta Internacional 205.678 134.720 52,67 %
FI de Renta Variable Mixta Internacional 86.608 58.736 47,45 %
FI Garantit Renda Variable 0 36.618 (100,00 %)
FI Retorn Absolut 55.912 61.097 (8,49 %)
Total Fons d'inversió 694.363 563.702 23,18 %

En milers d’euros.

El nombre total de comptes de partícips dels fons d’inversió gestionats s’ha situat en 35.398 i 32.928 comptes, en data 31 de desembre de 2019 i 2018, respectivament, la qual cosa representa un increment del 7,50 %.

Previsió social complementària

La previsió social complementària, corresponent als drets consolidats dels fons de pensions i a la provisió matemàtica del pla de previsió assegurat, gestionada per la filial Caixa d’Enginyers Vida, s’ha situat, en data 31 de desembre de 2019, en 387.982 milers d’euros enfront dels 321.339 milers d’euros de 31 de desembre de 2018, fet que representa un increment del 20,74 %.

Tot seguit, es mostra l’evolució dels fons de pensions i del pla de previsió assegurat en els últims cinc exercicis.

 
Evolució dels fons de pensions i del pla de previsió assegurat (en milers d’euros)

La distribució per tipus dels fons de pensions i del pla de previsió assegurat, el dos gestionats per Caixa d’Enginyers Vida, és la següent.

2019 2018 Variació (%)
FP d'Ocupació 9.748 8.739 11,55 %
FP de Renda Fixa 18.385 11.258 63,31 %
FP de Renda Variable 108.771 78.137 39,21 %
FP de Renda Fixa Mixta 83.411 57.692 44,58 %
FP de Renda Variable Mixta 64.647 51.594 25,30 %
FP Garantit 0 4.301 (100,00 %)
PPA 103.020 109.618 (6,02 %)
Total Fons de pensions i PPA 387.982 321.339 20,74 %

En milers d’euros.

A més, el nombre total de comptes de partícips dels fons de pensions s’ha situat en 15.957 i 13.858 comptes, en data 31 de desembre de 2019 i 2018, respectivament, la qual cosa ha representat un increment del 15,15 %.

Gestió Discrecional de Carteres

El Servei de Gestió Discrecional de Carteres de Caixa d’Enginyers ha tancat l’exercici 2019 amb un patrimoni gestionat de 301.653 milers d’euros, fet que representa un increment del 21,48 % respecte al tancament de l’exercici anterior. Aquest servei d’inversió ofereix una resposta immediata i dinàmica de gestió en funció de la successió de fets que es produeixen en els mercats financers.

Vegeu el capítol «2. Estratègia – Som Caixa d’Enginyers» d’aquest informe, en el qual s’amplia la informació relativa als productes gestionats pel Grup.


FONS PROPIS

Els fons propis del Grup, en data 31 de desembre de 2019, s’han situat en 212.831 milers d’euros enfront dels 176.283 milers d’euros del tancament de l’exercici anterior.

 
Evolució dels fons propis (en milers d’euros)

El capital social, en data 31 de desembre de 2019, ha ascendit a 100.353 milers d’euros enfront dels 73.865 milers d’euros del tancament de l’exercici anterior. Aquest increment es deu al fet que, en virtut de l’autorització acordada per l’Assemblea General Ordinària de Socis de l’Entitat, celebrada el 4 de juny de 2019, el Consell Rector de l’Entitat, celebrat el 25 de juliol de 2019, va procedir a aprovar una ampliació del capital social per un import de 24.960 milers d’euros. L’emissió va ser subscrita en la seva totalitat i desemborsada en efectiu pels socis existents.

 
Evolució del capital social (en milers d’euros)

En data 31 de desembre de 2019, el nombre de socis amb aportacions al capital social s’ha situat en 25.872, amb un total d’1.045.348 títols de Caixa d’Enginyers. Les entitats dependents del Grup Caixa d’Enginyers tenen 44.355 títols per un valor nominal unitari de 96 euros, la qual cosa representa un total de 4.258 milers d’euros de valor nominal i un 4,24 % del total del capital social de l’Entitat.

Com a cooperativa de crèdit, Caixa d’Enginyers manté una estructura de capital molt atomitzada, que compleix en tot moment amb els límits marcats en els Estatuts, de manera que no hi ha cap soci que tingui títols cooperatius per un import superior al 2,50 % del capital social, en el cas de persones físiques, o al 10,00 %, en el cas de persones jurídiques.

Les participacions més significatives en el capital social de l’Entitat, per part de persones jurídiques, corresponen a la Fundació Privada de la Caixa d’Enginyers i a Consumidors i Usuaris dels Enginyers, S. Coop. C. Ltda., amb el 3,28 % i el 0,74 %, respectivament, en data 31 de desembre de 2019. Pel que fa a les participacions per part de persones físiques, el grau elevat d’atomització de socis de l’Entitat comporta que la participació individual més elevada se situï, en data 31 de desembre de 2019, únicament en l’1,96 %.

La base social del Grup Caixa d’Enginyers ha augmentat en 16.702 socis durant l’exercici 2019 i ha assolit un total de 204.112 socis el 31 de desembre el 2019.

Tot seguit, es mostra l’evolució de la base social en els últims cinc exercicis.

 
Evolució del nombre de socis

El 93,06 % dels socis del Grup són persones físiques i el 6,94 % són persones jurídiques, fet que situa la xifra de socis, quant a persones físiques i jurídiques, en 189.955 i 14.157, respectivament, en data 31 de desembre de 2019.

Les reserves del Grup s’han situat, en data 31 de desembre de 2019, en 104.005 milers d’euros, una xifra que representa un augment del 8,96 % respecte a l’exercici anterior. Les reserves suposen el 48,87 % dels fons propis.

 
Evolució de les reserves (en milers d’euros)


1. El ràting assignat, seguint els criteris establerts en el Reglament (UE) núm. 575/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de juny de 2013, sobre els requisits prudencials de les entitats de crèdit i les empreses d’inversió, en el qual s’assenyala que en cas de disposar de dues avaluacions creditícies de diferents agències de ràting, es correspon amb la qualificació més baixa.

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis i mostrar publicitat relacionada amb les seves preferències mitjançant l'anàlisi dels seus hàbits de navegació. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Podeu obtenir més informació, o bé conèixer com canviar la configuració en la nostra Política de cookies. Acceptar