ES

ORGANIGRAMA CORPORATIU

ELS ÒRGANS DE GOVERN QUE EXERCEIXEN FUNCIONS DE CONTROL I GESTIÓ SÓN L’ASSEMBLEA GENERAL, EL CONSELL RECTOR I LA COMISSIÓ EXECUTIVA.

La nostra estructura organitzativa té per objectiu la col·laboració entre totes les àrees que formen el Grup Caixa d’Enginyers per tal de, principalment, oferir als socis propostes personalitzades, transversals, transparents i de qualitat.

Els òrgans socials i de govern són l’Assemblea General i el Consell Rector, i, per delegació del Consell, la Comissió Executiva. Al seu torn, el Consell rep el suport de dues comissions assessores i de supervisió: la Comissió d’Auditoria i Riscos i la Comissió de Nomenaments i Retribucions, que afavoreixen el control i la democràcia interna del Grup Caixa d’Enginyers.

La Direcció d’Auditoria Interna de l’Entitat depèn directament de la Comissió d’Auditoria i Riscos per afavorir la independència i objectivitat en les tasques de supervisió, en línia amb les millors pràctiques acceptades. A aquesta Comissió també reporta directament la Sub-direcció General de l’Àrea de Gestió Global del Risc.

La Direcció General depèn del Consell Rector i participa en el control i la gestió de l’organització, funcions que queden recollides en els seus Estatuts. El Comitè de Direcció depèn de la Direcció General i actua com a òrgan de govern intern de gestió i control del Grup.


ÒRGANS DE GOVERN

Tot seguit, es descriuen les funcions principals dels màxims òrgans de govern, gestió i control que hem indicat abans.

Assemblea General

És l’òrgan suprem d’expressió de la voluntat social de Caixa d’Enginyers. La integren els socis o els seus representants i té facultat per debatre sobre assumptes d’interès comú i prendre decisions pel que fa a la política general de l’Entitat. El seu funcionament i les seves facultats queden recollits en els nostres Estatuts.

Consell Rector

El Consell Rector és el principal òrgan d’administració, responsable del govern, la gestió i la representació de l’Entitat. S’encarrega de l’alta gestió, la supervisió dels directius i la representació de la societat cooperativa.

Les seves facultats representatives s’estenen a tots els actes relacionats amb les activitats que integren l’objecte social. És competent per establir les directrius generals d’actuació i per exercir les facultats que no estiguin reservades per llei, o pels

Estatuts, a altres òrgans socials. La seva actuació es duu a terme amb subjecció a la llei, als Estatuts i a la política general que fixa l’Assemblea General.

El Consell, i d’acord amb l’Assemblea General, desenvolupa funcions rellevants com són:

  • La representació legal de l’Entitat
  • La convocatòria de sessions de l’Assemblea
  • La vigilància, execució i seguiment del compliment dels acords societaris

El Consell es reuneix tantes vegades com calgui per a la bona execució de les seves funcions; com a mínim, sis vegades l’any.
Formen el Consell tretze membres, dotze dels quals elegeix l’Assemblea General d’entre els socis. El membre restant és el conseller laboral, que s’elegeix d’entre els empleats de l’Entitat.

Consell Rector
NOM CÀRREC TIPUS DE CONSELLER
José Oriol Sala Arlandis President No executiu
Manuel Bertran Mariné (vicepresidente) Vicepresident Independent
Félix Masjuán Teixidó Secretari Independient
David Parcerisas Vázquez Vocal núm.º 1 Independient
Pedro A. Hernández del Santo Vocal núm.º 2 Independient
Pedro Marín Giménez Vocal núm.º 3 Independient
Jaime Roure Pagès Vocal núm.º 4 Independient
José María Pera Abadía Vocal núm.º 5 Independient
August Bou Camps Vocal núm.º 6 Independient
Carme Botifoll Alegre Vocal núm.º 7 Independient
Josep M. Muixí Comellas Vocal núm.º 8 Independient
Antonio Santamans Olivé Vocal núm.º 9 Independient
Ignasi Vinuesa Gimeno Vocal núm.º 10 Conseller laboral

Comissió Executiva

És un òrgan delegat del Consell Rector. Aquesta comissió exerceix determinades facultats que delega el Consell pel que fa a la gestió i administració de l’Entitat, i que consten recollides en el Reglament Intern de Funcionament del Consell. La Comissió Executiva es reuneix un mínim d’onze vegades l’any. El Consell Rector manté sempre la seva competència en les facultats delegades i és responsable davant de l’Entitat, els socis, els creditors i tercers de la gestió que duu a terme la Comissió Executiva.

NOM CÀRREC TIPUS DE CONSELLER
José Oriol Sala Arlandis President No executiu
Félix Masjuán Teixidó Secretari Independient
Manuel Bertran Mariné Vocal Independient
Pedro A. Hernández del Santo Vocal Independient

COMISSIONS ASSESSORES I DE SUPERVISIÓ

La Comissió d’Auditoria i Riscos i la Comissió de Nomenaments i Retribucions són òrgans delegats del Consell Rector, i tenen una funció assessora i de supervisió. Afavoreixen el control i la democràcia interna del Grup Caixa d’Enginyers.

Cada Comissió té un reglament intern de funcionament aprovat pel Consell Rector que recull les seves funcions, responsabilitats, atribucions i obligacions.

Comissió d’Auditoria i Riscos

Desenvolupa funcions d’assessorament i supervisió, especialment en matèries relatives al sistema de govern, polítiques i models de gestió i control de riscos i auditoria interna, així com de revisió de la informació financera i de la competència i independència de l’auditor de comptes.

Es reuneix amb una periodicitat mínima trimestral i la formen cinc membres del Consell: president, secretari i tres vocals.

Comissió d’Auditoria i Riscos
NOM CÀRREC TIPUS DE CONSELLER
Félix Masjuán Teixidó President Independient
Josep M. Muixí Comellas Secretari Independient
José Oriol Sala Arlandis Vocal No executiu
Jaime Roure Pagés Vocal Independient
José María Pera Abadía Vocal Independient

Comissió de Nomenaments i Retribucions

S’encarrega de supervisar i assessorar en matèria de remuneracions i de selecció i nomenament dels membres del Consell, de l’Alta Direcció, del personal clau i dels titulars de les funcions de control intern. Per a això, segueix i supervisa periòdicament la Política de Selecció i Nomenaments dels càrrecs esmentats anteriorment, així com la Política Retributiva, per assegurar que estan alineades amb una gestió sana i prudent de l’Entitat.

Integren la Comissió cinc membres del Consell: president, secretari i tres vocals (uns dels quals és el conseller laboral), que es reuneixen amb una periodicitat mínima anual.

Comissió de Nomenaments i Retribucions
NOM CÀRREC TIPUS DE CONSELLER
Manuel Bertran Mariné President Independient
Pedro A. Hernández del Santo Secretari Independient
José Oriol Sala Arlandis Vocal No executiu
Félix Masjuán Teixidó Vocal Independient
Ignasi Vinuesa Gimeno Vocal Conseller laboral

DIRECCIÓ GENERAL

És l’òrgan encarregat de la direcció executiva del Grup Caixa d’Enginyers i, a aquest efecte, té facultats generals en matèria d’organització i gestió del Grup i de coordinació de les diferents àrees de negoci, suport i control. L’actual director general del Grup és Joan Cavallé Miranda.

L’Alta Direcció (Direcció General) participa activament en el sistema de control intern de Caixa d’Enginyers i està informada constantment per totes les funcions encarregades de supervisar la seva efectivitat.

Així mateix, la Direcció General de Caixa d’Enginyers és, al seu torn, la representant de l’Entitat davant del Servei Executiu per a la Prevenció del Blanqueig de Capitals (SEPBLAC).


COMITÈ DE DIRECCIÓ

És un òrgan intern que depèn de la Direcció General. La seva funció és la d’implementar les línies estratègiques del Grup i de totes les societats que el formen. Té atorgades facultats generals en matèria d’organització i gestió del Grup, així com en la coordinació de les diferents àrees de negoci, suport i control i altres àrees clau de l’Entitat.

NOM
Joan Cavallé Miranda
Mariano Muixí Vallès
Francisco Durán Lorenzo
David Murano Casanovas
José Luis Sánchez Rabaneda
Víctor Cardona Vernet
Isabel Sánchez Soria
Karen Schrijner
Bas Fransen
Montse Bertran Bergua
Xavier Fàbregas Martori
Jaume Franco Domingo
Juanjo Llopis Rodríguez
Iván Ibáñez1

1. Des de gener de 2019.


ORGANIGRAMA DE LA FUNDACIÓ CAIXA D’ENGINYERS I FILIALS

A més, incorporem l’organigrama amb el llistat de patrons de la Fundació Caixa d’Enginyers i de les nostres filials, la descripció de les quals s’inclou en el capítol anterior.

CAIXA ENGINYERS GESTIÓ
Máximo Borrell Vidal (president)
Jordi Martí Pidelaserra (vocal)
Ferran Sicart Ortí (vocal)
Jordi Marsan Ruiz (vocal)1
Xavier Fàbregas Martori (director general)

1. Desde enero de 2019.

CAIXA ENGINYERS VIDA
Máximo Borrell Vidal (president)
Ferran Sicart Ortí (vicepresident)
Francisco Durán Lorenzo (vocal)
Montse Bertran Bergua (vocal)
Antoni Fernández Moreno (director general)
FUNDACIÓ CAIXA D'ENGINYERS
José Oriol Sala Arlandis (president)
Manuel Bertran Mariné (vicepresident)
Félix Masjuán Teixidó (secretari)
David Parcerisas Vázquez
Pedro A. Hernández del Santo
Pedro Marín Giménez
Jaime Roure Pagès
José María Pera Abadía
August Rafael Bou Camps
Carme Botifoll Alegre
Josep M. Muxí Comellas
Antonio Santamans Olivé
Ignasi Vinuesa Gimeno
Joan Cavallé Miranda
Josefina Cambra Giné
Salvador Domingo Comeche
Ramón Ferrer Canela
Antonio Galdón Ruiz
José Miguel Muñoz Veiga
Joan M. Vallvé Ribera
José María Bueno
Miguel Ángel Iriberri
OBS
Jaume Franco Domingo (administrador únic)

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis i mostrar publicitat relacionada amb les seves preferències mitjançant l'anàlisi dels seus hàbits de navegació. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Podeu obtenir més informació, o bé conèixer com canviar la configuració en la nostra Política de cookies. Acceptar