ES

ATRACCIÓ I IMPULS DEL TALENT

OCUPACIÓ DE QUALITAT

L’IMPULS DEL TALENT ÉS LA BASE DEL NOSTRE MODEL D’INNOVACIÓ.

El Grup Caixa d’Enginyers promou que l’equip humà estigui format per un col·lectiu de professionals consolidat i compromès amb els valors, a més d’estar capacitat per dur a terme els serveis que oferim als socis i que ens permeti donar continuïtat al creixement sostingut de l’activitat.

El desenvolupament continu dels nostres professionals és fonamental i, per això, garantim un entorn laboral en el qual les persones puguin desenvolupar les seves aptituds, aportar els seus coneixements i generar impactes positius per al Grup Caixa d’Enginyers i la societat. Per aquest motiu, en la nostra gestió de persones destinem esforços a:

  • Crear llocs de treball de qualitat.
  • Acompanyar les persones en el desenvolupament de la seva carrera professional.
  • Establir un diàleg permanent amb i entre els professionals que integren el Grup.

Impulsar el talent de l’equip professional és la base del nostre model d’innovació. Per aquesta raó, en la nostra gestió de persones promocionem l’emprenedoria entre professionals oferint autonomia per dur a terme les seves idees. Existeixen nombroses iniciatives a la disposició del conjunt de la plantilla.

Algunes de les iniciatives més rellevants són:

  • Bústia de suggeriments.
  • Participació en grups de treball.
  • Gestió per objectius.

En l’entorn professional, hem creat i dinamitzat nous grups de treball transversals per fomentar la innovació i millora de processos, alhora que fomentem la col·laboració i el compromís entre les persones que els integren.

En línia amb el compromís dels nostres professionals alineats amb els valors del Grup, el 2019 hem impulsat el voluntariat corporatiu i hem col·laborat en projectes com l’Oxfam Intermón Trailwalker i amb entitats com Arrels Fundació o la Fundació Soñar Despierto. En l’apartat «Compromís Social» es recull un detall del treball realitzat per aquestes organitzacions.

Perfil professional

DES DE 2008, LA NOSTRA PLANTILLA HA AUGMENTAT UN 48,5 %.

El Grup Caixa d’Enginyers ha experimentat un creixement continu de la plantilla d’acord amb l’increment de la nostra activitat. El 2019, vam arribar als 490 professionals, un 3,6 % més respecte a 2018. En els últims onze anys, el creixement de la plantilla ha estat d’un 48,5 %, circumstància que posiciona el Grup Caixa d’Enginyers com un agent social amb un paper protagonista en la creació d’ocupació de qualitat.

A més del creixement continu, el compromís del Grup s’esforça a proporcionar llocs de treball estables, la qual cosa s’evidencia en el fet que el 96 % de la plantilla tingui contracte indefinit, sent la pràctica totalitat dels llocs de treball a jornada completa (99 %).

A través del Pla Estratègic IMPULSA 2019, hem apostat per reforçar el model de gestió de persones i hem aprofundit en el desenvolupament del talent i de les carreres professionals. Al tancament de 2019, la plantilla estava formada per un 58 % d’homes i un 42 % de dones.

Evolució de la plantilla 2008-2019

Contracte indefinit
472
+20 respecte
a 2018
persones
Contracte temporal
18
-2 respecte
a 2018
persones
2017 2018 2019
  Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total
Contracte indefinit 251 195 446 261 191 452 271 201 472
Contracte temporal 9 4 13 13 8 21 13 5 18
Total 260 199 459 274 199 473 284 206 490

El sector bancari i d’assegurances es caracteritza per tenir una gran professionalització i alta capacitació dels professionals, fet que es veu reflectit en el nombre important de persones en les categories professionals “responsables i tècnics”, tal com es mostra a la taula següent. Actualment, el 56 % de la plantilla són responsables i tècnics.

El nostre equip de persones es distingeix per comptar amb talent relativament jove: el 88 % dels professionals que formen part del Grup estan per sota dels 50 anys. Concretament, l’edat mitjana el 2019 és de 40,86 anys i l’antiguitat mitjana és de 8,93 anys. Aquestes dades reforcen el fet que el Grup Caixa d’Enginyers ofereix als seus empleats un lloc en el qual desenvolupar una carrera professional a llarg termini.

El conjunt de l’equip de professionals del Grup Caixa d’Enginyers està referenciat al seu corresponent Conveni Col·lectiu.

Professionals per categoria professional i gènere
2017 2018 2019
  Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total
Treballadors(es) amb funcions comercials, tècniques i administratives 48 % 52 % 44 % 50 % 50 % 44 % 47 % 53 % 44 %
Responsables i tècnics 64 % 36 % 56 % 64 % 36 % 56 % 67 % 33 % 56 %
Total 57 % 43 % 100 % 58 % 42 % 100 % 58 % 42 % 100 %
Professionals per grups d’edat i gènere
2017 2018 2019
  Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total
Menors de 30 anys 21 10 31 10 7 17 33 21 54
Entre 30-50 anys 205 183 388 152 123 275 202 175 377
Majors de 50 anys 34 6 40 112 69 181 49 10 59
Total 260 199 459 274 199 473 284 206 490
2017 2018 2019
  Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total
Menors de 30 anys 68 % 32 % 7 % 70 % 30 % 9 % 61 % 39 % 11 %
Entre 30-50 anys 53 % 47 % 84 % 53 % 47 % 80 % 54 % 46 % 77 %
Majors de 50 anys 85 % 15 % 9 % 87 % 13 % 11 % 83 % 17 % 12 %
Total 57 % 43 % 100 % 58 % 42 % 100 % 58 % 42 % 100 %

REMUNERACIÓ

SABEM QUE ELS NOSTRES PROFESSIONALS SÓN UN DELS NOSTRES AVANTATGES COMPETITIUS I VOLEM QUE EL SEU BENESTAR EN EL LLOC DE TREBALL ESTIGUI GARANTIT.

En el Grup Caixa d’Enginyers, els salaris es componen d’uns conceptes establerts per conveni, a més d’uns conceptes de caràcter voluntari i d’una part variable. La part variable de la retribució es basa en el compliment d’objectius individuals, d’àrea i de Grup.

Existeix una Política d’Avaluació de l’Acompliment mitjançant la qual cada director o directora d’àrea defineix els objectius individuals i les competències de cada membre del seu equip i n’avalua al final de l’exercici el compliment. Aquest compliment d’objectius individuals és el que dona lloc a la retribució variable.

Part del nostre compromís amb el benestar dels nostres professionals l’aconseguim oferint una retribució competitiva. El 2019, el salari de la categoria inicial estàndard va ser de gairebé el doble que el salari mínim interprofessional, tant per a homes com per a dones.

En el Grup Caixa d’Enginyers no distingim entre graus de remuneració atenent a criteris de gènere, edat, ètnia o qualsevol altra circumstància. És per això que la ràtio del salari base de dones davant homes se situa prop d’1 (0,998 en treballadors amb funcions comercials, tècniques i administratives; i 1,04 en responsables i tècnics).

A més, oferim una sèrie d’avantatges als nostres professionals com l’ajuda d’estudis tant per a l’equip de professionals com per als seus fills, assegurança de vida-accident, assegurança de salut, aportació anual al pla de pensions d’ocupació i condicions especials en serveis i productes bancaris, els quals completen un paquet retributiu molt competitiu.

La contribució a la societat també es reflecteix a través de l’aposta per les generacions futures. El Grup ofereix programes de contractació amb condicions especials per a joves acabats de titular (Talent Graduate Program), amb l’objectiu d’afavorir la seva integració en el món laboral. El 2019, deu joves talents es van incorporar en pràctiques, dels quals, a finals d’any, sis es van afegir a la nostra plantilla.

Ràtio del salari de categoria inicial estàndard per gènere enfront del salari mínim local
2017 2018 2019
Salari mínim interprofessional a Espanya 8.492,4 8.830,8 12.600
Salari inicial dels homes a jornada partida1 23.599,32 24.012,36 24.392,36
Salari inicial de les dones a jornada partida1 23.599,32 24.012,36 24.392,36

1. No inclou antiguitat, hores extraordinàries, incentius, etc.


SELECCIÓ DE PERSONES

L’eficàcia en la selecció de persones és clau per al bon rendiment de l’activitat del Grup Caixa d’Enginyers. Existeix un procediment de selecció de personal específic per al Grup, en el qual s’explicita tot el procés de selecció: des del primer instant que s’identifica una necessitat de personal en la plantilla fins a la contractació final de la persona candidata, passant per una anàlisi d’afinitat entre l’empresa i el sol·licitant.

Creiem que és essencial que les persones aspirants estiguin alineades amb els nostres valors corporatius i amb el que representa aquest projecte. Així, els perfils identificats s’adeqüen a les expectatives esperades, i a més s’estableixen plans de desenvolupament i acompliment que garanteixin la sostenibilitat del negoci.

Noves contractacions de professionals per grups d’edat i gènere
2017 2018 2019
  Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total
Menors de 30 anys 11 4 15 20 11 31 17 13 30
Entre 30-50 anys 23 20 43 26 17 43 19 19 38
Majors de 50 anys 4 1 5 0 1 1 1 1 2
Contractacions 38 25 63 46 29 75 37 33 70
L’atracció i retenció del talent consta de les etapes següents
Atracció del talent

Gràcies a la reputació i al posicionament del Grup Caixa d’Enginyers com a ocupador, accedim a candidats que són professionals destacats del sector. En aquest sentit, les condicions d’accés (retribució, beneficis socials, flexibilitat horària, desenvolupament professional, etc.) resulten competitives, per la qual cosa són una eina eficaç de captació del talent.

Retenció del talent

Considerem que la millor manera de retenir el talent passa per oferir un creixement professional als nostres empleats, així com un entorn de treball que afavoreix el benestar i la satisfacció de l’equip. Això s’aconsegueix a través de polítiques de conciliació i d’un meticulós paquet de beneficis socials. La identificació i la integració de la cultura al si de la companyia ha de ser un dels eixos per a la retenció del talent.

Fruit del sòlid creixement de l’Entitat en els últims anys, el volum de noves contractacions s’ha incrementat en un 11,1 % des de 2017. Cal ressaltar l’increment notable en el segment de menors de 30 anys, que ha crescut un 100 % respecte a 2017 com a resultat de l’aplicació dels programes de contractació dels joves que s’acaben de titular (Talent Graduate Program).

En línies generals, durant el 2019 hem publicat un total de quaranta-cinc ofertes d’ocupació, que han tingut un total de 39.260 visualitzacions, amb un total de 7.386 sol·licituds, el que representa una ràtio de sol·licitud del 19 %.

La ràtio de rotació que es mostra a la taula posa en relació les altes i les baixes respecte a la plantilla mitjana. Aquesta ràtio s’ha mantingut estable en els últims tres anys tant en la ràtio general com en la ràtio de rotació voluntària.

Ràtio de rotació
2017 2018 2019
Altes 60 69 70
Baixes 52
(27 voluntàries)
55
(33 voluntàries)
49
(33 voluntàries)
Ràtio de rotació1 12,25 % 13,28 % 12,22 %
Ràtio de rotació voluntària 9,52 % 10,92 % 10,58 %

1. La rotació s’ha calculat dividint el total d’altes i baixes entre dos, posteriorment s’ha multiplicat per cent, i finalment s’ha dividit el resultat per la xifra mitjana de la plantilla.


FORMACIÓ DEL TALENT

EL 2019, EL NOSTRE COMPROMÍS AMB L’IMPULS DEL TALENT ES MATERIALITZA EN UN INCREMENT DEL 58 % DE LA FORMACIÓ IMPARTIDA.

El Grup Caixa d’Enginyers té per objectiu comptar amb professionals altament formats en els diferents àmbits del negoci. Els coneixements de productes i serveis, les aptituds digitals i la capacitat emprenedora i col·laborativa han de vertebrar el nou entorn en el qual opera la companyia.

Així mateix, en el Grup potenciem el talent dels professionals que integren la nostra plantilla. El Pla de Formació engloba els àmbits considerats com a prioritaris en la capacitació dels equips professionals: banca i finances i assegurances. Aquests àmbits es valoren a través de l’avaluació d’acompliment per conèixer les necessitats de cada àmbit (veure detall dels temes a la pàgina següent).

En l’elaboració del Pla de Formació es presenten les necessitats formatives detectades i es determinen les formacions derivades del compliment de l’entorn regulador i les formacions de caràcter transversal per potenciar les habilitats i competències professionals. També, els programes de desenvolupament de persones amb alt potencial, així com les indicacions del Pla Estratègic de l’Entitat. Una vegada que s’han analitzat totes aquestes necessitats, les prioritzem i els assignem un calendari.

El 2019, s’ha aprovat la Llei 5/2019, reguladora dels contractes de crèdit immobiliari. Aquesta Llei de Contracte de Crèdit Immobiliari (LCCI) regula diferents aspectes relacionats amb els contractes de crèdits hipotecaris, entre els quals s’inclou la formació de professionals que informen i assessoren sobre aquest tipus de productes. En el Grup Caixa d’Enginyers hem format i acreditat un total de 203 professionals involucrats en els serveis de crèdit hipotecari. Les formacions relacionades amb la titulació que acredita els nostres professionals per assessorar i informar sobre crèdits hipotecaris han representat un total de 7.821 hores.

Indicadors de formació

El 2019 es van impartir 32.177 hores de formació per a l’equip de professionals, un 58 % més que l’any anterior. Els diferents programes de formació han comptat amb un total de 3.428 participants.

Com es pot apreciar, les principals àrees temàtiques recollides en el Pla de Formació de 2019 han estat les relacionades amb les finances i la banca (34 %), les assegurances (20 %) i els idiomes (9 %).

2017 2018 2019
Hores totals de formació 30.002 20.259 32.177
Hores de formació per empleat 69,95 49,10 66,11
Nombre de participants 2.101 2.345 3.428
Inversió/Massa salarial 1,55 % 0,93 % 1,16 %
Inversió mitjana per empleat 942,98 euros 535,18 euros 680,16 euros
Percentatge d’hores lectives 2019
Hores de formació
32.177
680,16 euros d’inversió per empleat
hores

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis i mostrar publicitat relacionada amb les seves preferències mitjançant l'anàlisi dels seus hàbits de navegació. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Podeu obtenir més informació, o bé conèixer com canviar la configuració en la nostra Política de cookies. Acceptar