ES

Estratègia

SOM CAIXA D’ENGINYERS

MÉS DE 50 ANYS DESENVOLUPANT EL NOSTRE MODEL COOPERATIU I GENERANT VALOR COMPARTIT, MÉS ENLLÀ DEL COMPONENT FINANCER.

El Grup Caixa d’Enginyers som un grup cooperatiu financer i assegurador que desenvolupa un model de banca personal, comercial i institucional al territori espanyol. La nostra vocació és la de donar servei als professionals i a les seves famílies, tant si són enginyers com si exerceixin altres professions.

Ser una societat cooperativa de crèdit significa revertir directament els beneficis en tots els socis, fet que es tradueix en nombrosos avantatges addicionals i serveis professionals i personals per a ells.

El model cooperatiu, base del nostre Grup, impulsa principis d’ètica, compromís, confiança i responsabilitat social i, per tant, un retorn per als socis i col·laboradors, per a les comunitats professionals i per a la societat en general.

Història

Un grup d’enginyers industrials ens va constituir com a societat cooperativa el 1967 i, des d’aleshores, hem experimentat un creixement continu durant els nostres més de 50 anys de trajectòria. Sempre hem mantingut intacta la vocació definida des del nostre origen: prestar serveis financers i asseguradors personalitzats amb les millors condicions de sostenibilitat.

La característica distintiva del model cooperatiu de Caixa d’Enginyers és que el soci és, alhora, client i propietari de l’Entitat. Des de sempre, ens hem basat en els nostres valors fundacionals per consolidar la base del nostre creixement i el model de banca cooperativa.

A més, el febrer de 2011, vam constituir la Fundació Caixa d’Enginyers per tal de vehicular les nostres activitats de responsabilitat social corporativa (RSC). Es tracta d’una institució privada i sense ànim de lucre que va sorgir de la transformació de l’antiga Agrupació Sociocultural i Tecnològica dels Enginyers. La Fundació pretén optimitzar l’eficiència dels recursos destinats a promocionar i fomentar l’enginyeria i les activitats d’interès cultural, social, mediambiental, beneficoassistencial, professional i tecnològic.

Societats que constitueixen el Grup

Formen el Grup Caixa d’Enginyers diferents societats que potencien, optimitzen i diversifiquen la nostra capacitat de servei i atenció al soci. Totes les entitats del Grup participen en l’RSC, però l’acció social es materialitza a través de la Fundació Caixa d’Enginyers.

Caixa d’Enginyers actua com a matriu del Grup Caixa d’Enginyers, que integra també Caixa Enginyers Gestió, Caixa Enginyers Vida i Pensions, Caixa Enginyers Bancassegurances, Fundació Caixa d’Enginyers, Ingenium Shopping i Norbolsa (amb una participació del 10 % en la societat, és especialista en intermediació borsària i en serveis financers de valor afegit). En la següent infografia s’indiquen les diferents societats del Grup.

Societats del Grup
Denominació socialDomicili socialObjecte social
Caixa Enginyers Gestió, Societat Gestora d'Institucions d'Inversió Col·lectiva, SAUVia Laietana, 39 08030 BarcelonaSocietat cooperativa de crèdit que duu a terme tota classe d'operacions actives, passives i de serveis que constitueixen l'activitat bancària, amb atenció preferent a les necessitats financeres dels seus socis
Caixa Enginyers Vida, Companyia d'Assegurances i Reassegurances, SAUCasp, 88
08010 Barcelona
Societat gestora de fons d'inversió del Grup Caixa d'Enginyers
Cooperativa de Consumidors i Usuaris dels Enginyers (Ingenium Shopping)Casp, 88
08010 Barcelona
Companyia d'assegurances del ram de vida que comercialitza productes relacionats amb la previsió social complementària i gestora de fons de pensions
Caixa Enginyers, Operador de Bancassegurances Vinculat, SLUVia Laietana, 39
08003 Barcelona
Prestació de serveis i venda d'articles i subministraments per al consum dirigida als socis
Norbolsa, SV, SA* Casp, 88
08010 Barcelona
Companyia que realitza l'activitat de mediació d'assegurances
Fundació Caixa d'Enginyers Plaza Euskadi, 5
48009 Bilbao
Empresa de serveis d'inversió
Fundación Caixa d'EnginyersPotosí, 22
08030 Barcelona
Vehicle del compromís social del Grup

*Entitat associada. Caixa d’Enginyers manté una participació del 10 % a Norbolsa, SV, SA. Tot i que la participació és inferior al 20 % del capital social, la influència significativa en aquesta participada s’evidencia en tenir representació en el seu Consell d’Administració.

Caixa Enginyers Gestió

Caixa Enginyers Gestió ha estat, des de l’inici de la seva activitat, una entitat conscient de la importància de la inversió responsable. Més enllà de l’anàlisi financera, el deure fiduciari com a societat gestora i administradora de la institució d’inversió col·lectiva (IIC) obliga l’Entitat a ser responsable amb la inversió que efectua en nom dels seus partícips.

La filosofia d’inversió de Caixa Enginyers Gestió es basa en una anàlisi independent, tant financera com extrafinancera (ASG), amb un enfocament ascendent i amb especial èmfasi en el model de negoci (sostenible) de les companyies en les quals s’inverteix.

Metodologia d’inversió en els vehicles gestionats
Creixement
 • Eficiència energètica
 • Creixement poblacional en països emergents
 • Envelliment poblacional en països desenvolupats
Qualitat
 • Avantatges competitius
 • Elevats ROIC amb models de negoci escalables
 • Balanços sanejats
 • Predictibilitat i recurrència en ingressos i marges
ISR
 • Exclusions
 • Integració ASG
 • Impacte mediambiental i social
 • Temàtiques mediambientals

La metodologia d’inversió de Caixa Enginyers Gestió es basa en els aspectes següents:

 • Anàlisis extrafinanceres (factors ASG)
 • Inversió basada en fonamentals i allunyada del moment del mercat
 • Focus en els models de negoci i els seus avantatges competitius
 • Construcció de carteres seguint criteris bottom-up
 • Elaboració d’una anàlisi pròpia per a cada posició
 • Distribució sectorial diferenciada respecte a l’índex
EL PATRIMONI SOTA GESTIÓ A FINALS DE 2019 VA SER UN 23 % SUPERIOR AL DE 2018, I VA ASSOLIR ELS 694 MILIONS D’EUROS.

Així mateix, un tret característic de la inversió col·lectiva de l’Entitat és la intensa gestió del risc i la preservació de capital dels socis.

Dins del programa d’activitats de Caixa Enginyers Gestió s’inclou la gestió discrecional de fons de pensions, així com l’assessorament sobre inversions a contraparts elegibles. Ambdues activitats es duen a terme actualment prestant els serveis corresponents a les empreses del Grup.

Al tancament de l’exercici 2019, el patrimoni sota gestió era de 694 milions d’euros en fons d’inversió, un creixement del 23 % respecte a l’any anterior. El nombre total de comptes de partícips dels fons d’inversió gestionats s’ha situat en els 35.398 comptes, cosa que representa un increment del 7,5 % respecte a l’any anterior, i el nombre de partícips de fons d’inversió ha incrementat un 7,9 %, fins als més de 19.481 partícips.

El nostre compromís amb la inversió socialment responsable (ISR)

Caixa Enginyers Gestió és la tercera gestora d’àmbit nacional amb més actius gestionats de fons d’inversió ISR

El 2014, vam fer un pas més en el compromís amb la ISR mitjançant l’adhesió als Principis per a la Inversió Responsable de les Nacions Unides (PRI) amb l’objectiu d’impulsar la integració de criteris extrafinancers en la anàlisi corporativa tradicional.

Actualment, Caixa Enginyers Gestió és la tercera gestora d’àmbit nacional amb més actius gestionats en fons d’inversió amb l’etiqueta ISR, i destaca per l’aplicació del model de gestió avançat en la integració de criteris ambientals, socials i de govern corporatiu (ASG) en la selecció de companyies. Mostra d’això és la qualificació obtinguda en el ràting de sostenibilitat que promou l’agència Morningstar en col·laboració amb Sustainalytics, en el qual, al tancament de l’exercici 2019, fins a set fons de Caixa Enginyers Gestió obtenen la màxima qualificació.

L’entitat gestora de fons d’inversió manté la seva vocació clara per la inversió socialment responsable. El juny de 2019, va llançar el primer vehicle d’inversió col·lectiva amb impacte en els Objectius de Desenvolupament Sostenible, el CdE ODS Impact ISR, FI. Amb aquest fons, prop del 40 % dels actius sota gestió de la gestora tenen l’etiqueta ISR. Per veure’n el detall, es pot consultar l’apartat «9.3. Inversió responsable com a part del nostre ADN».

Negoci assegurador i plans de pensions

ELS PLANS DE PENSIONS GESTIONATS SOTA UNA ESTRATÈGIA D’INVERSIÓ SOCIALMENT RESPONSABLE (ISR) CONVERTEIXEN CAIXA ENGINYERS VIDA EN PIONERA EN EL MERCAT ESPANYOL.

El negoci assegurador i de plans de pensions del Grup Caixa d’Enginyers atén totes les necessitats en matèria de previsió i protecció dels seus socis.

La seva activitat s’estructura en dues societats:

 • Caixa Enginyers Vida, Companyia d’Assegurances i Gestora de Plans de Pensions, que crea i gestiona assegurances de vida, d’estalvi i plans de pensions.
 • Caixa d’Enginyers, Operador de Bancassegurances Vinculat, entitat que duu a terme la mediació d’assegurances generals.

Caixa Enginyers Vida, Companyia d’Assegurances i Reassegurances

És l’entitat de referència en matèria de previsió del Grup Caixa d’Enginyers. Per a això, proporciona productes i serveis específics de previsió social complementària i de protecció personal adaptats a les necessitats individuals de cada soci amb un servei d’assessorament personalitzat.

A més, gestiona una gamma àmplia de plans de pensions perquè els socis puguin disposar de solucions ajustades al seu perfil de risc i a l’horitzó temporal de la seva jubilació, i amb una alta qualitat de gestió reconeguda per les principals agències de qualificació internacionals.

En línia amb el compromís del Grup Caixa d’Enginyers per contribuir al creixement sostenible de l’economia, Caixa Enginyers Vida ha estat pionera en el mercat espanyol en el llançament de plans de pensions gestionats sota una estratègia d’inversió socialment responsable (ISR), la qual considera la selecció de companyies més ben posicionades en els àmbits mediambientals, socials i de bon govern.

Caixa Enginyers Vida ocupa la segona posició en el rànquing de creixement i es troba en el top 3 en el rànquing de rendibilitat en plans de pensions de l’exercici 2019, segons dades oficials d’Inverco.
El 2019, el patrimoni en plans de pensions gestionats sota estratègies ISR ha superat els 100 milions d’euros, la qual cosa representa gairebé el 35 % del total.

Benefici net 1,9 MM€
Contractes d’assegurances de vida i pensions 56.680
Patrimoni sota gestió 559
+24 % VS. 2018
MM€
Nombre de partícips +15 %

Premi Morningstar Spain Fund Awards 2020 en la categoria de Millor Pla de Pensions Mixt

Caixa Enginyers Vida i Pensions ha estat reconeguda amb el Premi Morningstar Spain Fund Awards 2020 pel CE Climate Sustainability ISR, PP, en la categoria de Millor Pla de Pensions Mixt. Aquest pla, que inverteix el 50 % del seu patrimoni en renda variable i el 50 % restant en renda fixa, es caracteritza per invertir en companyies seleccionades a partir de criteris d’ISR, amb especial èmfasi en el respecte pel medi ambient i en el compliment dels objectius de la COP21 en matèria d’emissions de gasos amb efecte d’hivernacle.

Caixa Enginyers, Operador de Bancassegurances Vinculat, SLU

Caixa d’Enginyers Operador de Bancassegurances completa l’oferta d’assegurances per als àmbits de protecció patrimonial, professional i empresarial, i proporciona cobertures i solucions adaptades a les necessitats dels socis de Caixa d’Enginyers en cada moment. L’Entitat duu a terme aquesta funció mitjançant l’activitat de mediació d’assegurances a través de la distribució de productes de les principals companyies especialitzades del mercat.

Posem a la disposició dels socis del Grup un model d’assessorament personalitzat i integral denominat Servei d’Assessorament en Assegurances, l’objectiu del qual és ajudar-los a efectuar una gestió global dels seus riscos assegurables i proposar-los les millors solucions amb la garantia d’un servei personalitzat que també inclou la revisió periòdica dels seus riscos i cobertures.

A l’exercici 2019, l’Entitat ha incrementat un 11,5 % el volum de primes mediades, la qual cosa representa una cartera total de 17,5 milions d’euros en primes anuals. S’han contractat un total de 8.987 noves pòlisses a través de la xarxa d’oficines de Caixa d’Enginyers, que han representat un volum de primes de més de 3,2 milions d’euros. El total de pòlisses en vigor que tenen contractades els socis del Grup se situa en 49.398.

Pel que fa a la distribució de la cartera, el ram de més volum de primes és el de vida (30 %), seguit de llar (19 %), decessos (13 %), protecció de pagaments (12 %) i salut (10 %).

Cooperativa de Consumidors i Usuaris dels Enginyers (INGENIUM SHOPPING)

AL TANCAMENT DE L’EXERCICI 2019, INGENIUM SHOPPING TÉ 143 ESTABLIMENTS ADHERITS DE SECTORS D’ACTIVITAT MOLT DIVERSOS I DE LES MARQUES DE MÉS PRESTIGI QUE L’ENTITAT CONSIDERA INTERESSANTS PER ALS SEUS SOCIS.

Ingenium Shopping va néixer el 2011 amb la voluntat d’oferir als socis i als seus familiars condicions econòmiques i avantatges més favorables en establiments d’una gran diversitat de sectors.

Al tancament de l’exercici 2019, Ingenium Shopping té 143 establiments adherits de sectors d’activitat molt diversos i de les marques de més prestigi que l’Entitat considera interessants per als seus socis. El volum de compres efectuades durant l’exercici en establiments adherits a Ingenium Shopping ha superat les 303.000 operacions, per un import superior a 11 milions d’euros.

Els sectors representats a Ingenium Shopping són: alimentació i begudes, bellesa, electrònica i electrodomèstics, esports, esquí, floristeria i jardineria, formació, fotografia, imatge i so, informàtica, joieria i rellotgeria, joguines, llar, lleure i cultura, llibreria i papereria, mascotes, missatgeria, mobiliari i decoració, moda i complements, òptica, puericultura, restauració, sabateria, salut i cura personal, trasters i emmagatzematges i vehicle i motor.

Amb l’objectiu d’oferir serveis de qualitat als socis per tal d’atendre totes les seves necessitats, el 2016 es va crear Ingenium Renting, que ofereix l’arrendament de vehicles a llarg termini a través de l’empresa ALD Automotive, SAU, amb els seus serveis corresponents de manteniment, assistència i assegurança, entre d’altres.

NORBOLSA, SV

Norbolsa, SV, és l’empresa de serveis d’inversió associada al Grup Caixa d’Enginyers, en la qual Caixa d’Enginyers manté una participació del 10 %.

La van fundar les caixes d’estalvis basques el 1989. Està especialitzada en la intermediació i en serveis financers d’alt valor afegit: mercat primari de renda fixa i variable, gestió de carteres, anàlisi borsària, serveis de liquidació i custòdia, negoci corporatiu, serveis a emissors i assessorament financer.

Norbolsa és una assessora financera de referència en el procés d’accés als mercats de capitals per part de les empreses i dels inversors, i les seves principals línies de negoci són la intermediació, la liquidació i la custòdia de valors, la gestió i l’assessorament de carteres institucionals, la prestació de serveis corporatius a empreses i l’operativa en mercats primaris.

El seu servei d’anàlisi té més de trenta anys d’experiència i un equip professional qualificat amb una formació financera sòlida.

MISSIÓ, VISIÓ I VALORS

Fundamentamos nuestras acciones en un conjunto de valores que expresan nuestro compromiso con el socio y con la sociedad.

MISSIÓ

Aportar valor sostenible

Som un grup cooperatiu de serveis orientat a les comunitats professionals amb la missió d’aportar valor als socis en els àmbits financer, professional i personal, cosa que contribueix al desenvolupament social sostenible.

Per fer-ho, establim relacions a llarg termini que es basen en l’ètica, el compromís i la confiança, i vetllem per la fortalesa del Grup com a mitjà per proporcionar un retorn als socis, als col·laboradors, a les comunitats professionals i a la societat. Per la seva focalització i excel·lència de servei, és el líder i la referència del sector per a les comunitats professionals, a les quals destina, a través de la Fundació Caixa d’Enginyers, la seva acció social.

VISIÓ

Ser l’Entitat de referència

Volem ser l’Entitat de referència per als nostres socis i les comunitats professionals amb les quals ens relacionem, per la qual cosa desenvolupem el nostre model cooperatiu i generem valor compartit més enllà del component financer.

Per aconseguir-ho, donem resposta a les necessitats individuals de cada soci oferint-li assessorament i les solucions més adequades amb un servei diferencial. Comptem amb un equip humà qualificat i compromès amb la missió de l’Entitat, apostem per la innovació i la tecnologia i treballem constantment a millorar l’eficiència com el camí per aportar sostenibilitat a la nostra proposta de valor.

VALORS

Compromís amb els socis i amb la societat

COMPROMÍS

Ens lliurem i persistim per aconseguir els objectius que establim. Som constants i prenem la iniciativa. A més, posem el focus en el nostre compromís social per aconseguir un desenvolupament sostenible.

PROFESSIONALITAT

Treballem amb eficàcia, rigor i empatia gràcies a l’esforç, al treball en equip i a la formació contínua.

INTEGRITAT

Som fidels als nostres principis i a nosaltres mateixos. Volem obrar amb honestedat, responsabilitat i transparència en la realització dels negocis, el treball, les relacions i el compliment dels compromisos establerts, i generar sempre la màxima confiança.

EXCEL·LÈNCIA

Volem ser el referent de banca per a professionals i, per a això, busquem l’excel·lència en el nostre treball a través de solucions eficaces i imaginatives per als nostres socis que ens ajudin a millorar contínuament.

PROXIMITAT

El nostre vincle amb el soci es basa en una proximitat física i emocional, en relacions sòlides i estables que es construeixen de manera duradora, basades en la confiança mútua i en el coneixement de les seves necessitats.

ESTRATÈGIA PER A L’EXERCICI 2020

La crisi derivada de la COVID-19 ha suposat un canvi radical en l’estratègia de negoci i el servei als socis de l’Entitat. Els impactes macroeconòmics previstos són d’una magnitud històrica, i la necessitat de liquiditat de bona part dels socis de l’Entitat, tant famílies com empreses, requerirà el màxim suport per superar l’escenari de forta recessió econòmica que caracteritzarà aquest exercici 2020.

Els focus de gestió estratègica per a l’exercici 2020 s’estructuren a partir de les sòlides bases sobre les quals l’Entitat afronta la disrupció que ha creat la COVID-19, tant des de la perspectiva economicofinancera com des de la del canvi en les necessitats dels socis i la funcional operativa.

Perspectiva economicofinancera

L’escenari economicofinancer resultant de la COVID-19, que ha paralitzat durant uns mesos l’activitat econòmica, ha requerit la intervenció de les autoritats financeres i els governs amb polítiques molt intenses destinades a subministrar liquiditat als mercats financers i al conjunt dels agents que hi actuen. A més, les polítiques monetàries dels bancs centrals han afavorit el subministrament de finançament al sector financer amb la reducció dels tipus d’interès de les seves intervencions, juntament amb la reducció dels requeriments de capital i la reacomodació de les metodologies d’avaluació dels riscos crediticis, amb la finalitat de contribuir a impulsar el flux de finançament a l’economia real. Per la seva banda, els Estats, amb més o menys intensitat segons el seu balanç fiscal, han adoptat polítiques més agressives de despesa pública per mitigar la reducció d’ingressos de bona part de famílies i han emprès programes d’atorgament de garanties al sector empresarial amb impactes en liquiditat per l’aturada econòmica.

En aquest context, el sector financer, com a actor clau en la distribució del crèdit, assumeix un paper especialment rellevant en la cadena de transmissió dels fluxos financers necessaris per restablir l’estabilitat financera.

Caixa d’Enginyers assumeix aquest enfocament clau en una posició de fortalesa financera molt destacable, tenint en compte que l’Entitat va cobrir una ampliació del 30 % del seu capital subscrita íntegrament pels socis que, juntament amb uns resultats de l’exercici 2019 excel·lents, li permet afrontar la crisi de la COVID-19 amb una ràtio de capital CET1 del 15,48 %, gairebé el doble que els requeriments reguladors, que li atorga una gran capacitat no només per potenciar el finançament a l’economia real, sinó també per absorbir les possibles contingències resultants de la recessió econòmica. Així mateix, l’Entitat afronta des d’una posició de liquiditat extraordinària (ràtio LCR del 358 % vs. el 100 % de requeriment regulador), sense llegat d’actius improductius i amb una qualitat alta de la inversió creditícia (morositat del 2,84 %) associada a un sanejament alt dels actius deteriorats (48 %) i una taxa de col·lateralització de l’exposició creditícia molt rellevant (al voltant del 76 %).

Aquestes palanques permeten a Caixa d’Enginyers tant afrontar els reptes de la recessió econòmica i les dificultats que imposa la recessió en termes de rendibilitat com donar suport als socis en aquesta difícil etapa econòmica. Per a això, afavorim l’adaptació dels compromisos que els socis tenen assumits en les seves posicions creditícies davant l’Entitat i subministrem finançament i liquiditat als projectes empresarials viables.

Canvi en les necessitats dels socis

La COVID-19 ha fet emergir un increment substancial de les necessitats dels socis tant des del vessant dels serveis com des del vessant de la interacció soci/entitat.

a) Serveis

Des de l’òptica dels serveis, la liquiditat i el finançament, especialment del circulant, emergeixen com a necessitat peremptòria. En conseqüència, l’Entitat abordarà una política proactiva en matèria creditícia i ampliarà el catàleg de fórmules de finançament tant d’instruments propis com en col·laboració amb tercers. Per això, l’objectiu és cooperar amb totes les societats de garantia recíproca de les comunitats autònomes en les quals Caixa d’Enginyers opera, així com adherir-se als programes estatals de finançament o avals. Això hauria de significar un increment substancial de la inversió creditícia en el balanç superior al 15 % al tancament de l’exercici.

Pel que fa a les persones físiques, s’implantaran nous instruments que facilitin una adaptació dels fluxos de pagament de les operacions creditícies, siguin moratòries públiques, sectorials o individuals. També s’activaran nous mecanismes de bestreta de nòmina o subsidi per desocupació, així com fórmules de finançament personal, incloent-hi els mitjans de pagament com a instrument, que permetin una liquiditat més gran en condicions financeres favorables per als socis.

En l’àmbit de la gestió patrimonial i de l’estalvi previsió, el lideratge i experiència del Grup Caixa d’Enginyers en la inversió socialment responsable (ISR) és una fortalesa per als socis, ja que aquest tipus d’inversions té un rendiment destacat en contextos d’inestabilitat dels mercats financers, i en la COVID-19 especialment, tenint en compte que els motors de la seva resolució són, en general, sectors, empreses i projectes molt vinculats pel seu compromís social, mediambiental i de transparència a la ISR.

b) Interacció

Des de 2014, Caixa d’Enginyers ha desenvolupat un ambiciós pla d’inversions que assoleix els 25 milions d’euros per fer front als reptes del creixement de l’Entitat, com els derivats de les altes exigències reguladores i les tecnologies lligades a la digitalització de la relació dels socis i processos. Per això, l’Entitat s’enfronta als reptes d’una adopció digital accelerada per part de la societat des d’una posició molt favorable per donar resposta als requeriments d’interacció dels socis, que ha incrementat notablement amb la crisi de la COVID-19 i que ha permès que, davant la reducció en la mobilitat dels socis, es potenciïn i incrementin les capacitats i prestacions del conjunt de la xarxa omnicanal existent (banca telefònica, banca mòbil, banca per internet, gerència agile de comptes, xarxes socials d’interacció i canal mail). Al seu torn, s’ha implementat un nou canal de comunicació a través de WhatsApp, i s’han creat equips de servei digital al soci, amb tècnics professionals que utilitzen la metodologia agile implantada en l’àmbit de la gerència de comptes. Tot això, amb el suport de l’oficina digital de l’Entitat.

L’objectiu és:

1) Incrementar el nombre i l’abast d’interaccions proactives amb els socis per oferir solucions a les seves noves necessitats.
2) Incrementar l’abast de l’anàlisi de dades dels socis de l’Entitat amb intel·ligència de negoci.
3) Reduir els temps de resposta a les sol·licituds dels socis.
4) Optimitzar els costos i els processos administratius de servei.

Capacitat funcional, operativa i de gestió

El procés d’acceleració digital, l’entorn econòmic i financer complex i la resposta adequada que l’Entitat ha de donar a la societat atès el seu compromís cooperatiu requereixen una capacitat operativa, de gestió i organitzativa per fer front a tots els reptes que convergeixen en la crisi de la COVID-19.

Aquesta crisi ens obliga a reconsiderar les metodologies de gestió i donar pes a establir escenaris i avaluar plans de contingència tant des de l’òptica financera i empresarial com des de l’òptica operativa. D’altra banda, la resposta excel·lent dels equips tecnològics de l’Entitat ha permès assolir un grau de cobertura del 100 % de professionals amb capacitat per dur a terme les seves tasques en remot, cosa que permet a l’Entitat avançar sòlidament en un model de treball, tant en els serveis centrals com en la xarxa de distribució, que possibilita la reducció dels costos operacionals i una organització més àgil en els seus processos a través d’una redefinició d’àrees i departaments en un context en què la velocitat adaptativa és condició necessària per donar satisfacció a les noves necessitats emergents dels socis.

L’organització assumeix un repte adaptatiu de primer nivell i s’enfoca cap a processos agile en la mesura que la incertesa és elevada, com ho és l’exigència de resposta davant de necessitats. Cal monitorar els processos d’inversió de manera molt exigent quant a temps per optimitzar la gestió dels recursos.

Pla IMPULSA

L’estratègia integral de l’Entitat per continuar amb una posició sòlida en el sector financer es va centrar, el 2016, en el creixement sostenible, en l’augment del nombre de socis i en la creació de nous productes i serveis, així com en el desenvolupament de nous canals innovadors. Per aquesta raó, vam dissenyar el Pla Estratègic 2016-2019, anomenat IMPULSA 2019.

IMPULSA 2019 va sorgir en un context de grans reptes per al sector bancari, i centrava l’estratègia de Caixa d’Enginyers al voltant de les principals preocupacions del sector el 2015.

Per tant, el Pla IMPULSA 2019 va sorgir com a base de la transformació del Grup cap a la nova realitat del sector, amb la perspectiva de consolidar Caixa d’Enginyers com a grup financer i assegurador de referència. En el mapa següent es presenta la ruta estratègica que ha seguit el pla.

Aquest full de ruta és el resultat d’una anàlisi sobre l’entorn econòmic i financer, amb especial atenció a les tendències del sector amb l’objectiu de potenciar les àrees de millora a nivell organitzacional i de servei al soci.

IMPULSA 2019 ha posat l’èmfasi en la digitalització integral, en la qual l’aposta per la tecnologia ha estat un dels pilars bàsics del Grup Caixa d’Enginyers i, per tant, s’ha constituït com un element clau per potenciar un nivell de servei al soci d’alta qualitat.

Dins del marc del Pla IMPULSA 2019, ens vam marcar una sèrie d’objectius en cada un dels blocs que vam considerar de més rellevància: objectius financers, compromís amb els socis i responsabilitat social corporativa. Prenent l’any 2015 com a base, i fixant-nos metes a assolir per a cada un d’aquests indicadors el 2019, podem dir que hem aconseguit tancar IMPULSA de forma satisfactòria. En el gràfic següent, mostrem el nostre rendiment en cada un dels indicadors de seguiment que vam marcar respecte als objectius fixats inicialment.

TANQUEM IMPULSA 2019 DE FORMA SATISFACTÒRIA

Una Entitat més propera, més sòlida, que ha sabut crear un espai propi.

Som economia social.

IMPULSA tenia una gran ambició. Hem demostrat, una vegada més, la nostra capacitat per superar els reptes gràcies a la força de l’equip.

Objectius financers 2015 2019 Obj. 2019
CET1 14,49 % 15,48 % >12,00 %
ROE 8,61 % 7,19 %(*) - 9,23 % >9,00 %
Eficiència 62,33 % 69,67 % <60 %
Morositat 3,50 % 2,84 % <5,0 %
Volum de negoci 5,0 MM€ 7,1 MM€ 8,3 MM€
Volum de negoci per empleat 11,95 MM€ 14,5 MM€ 18,00 MM€
Ràtio de liquiditat estructural 130,03 % 166,60 % 115 %
Crèdit/Dipòsits (LTD) 76,91 % 60,00 % 90 %
(*) ROE mitjà i ROE mitjà sobre requisit mínim de capital
Compromís amb els socis     Obj. 2019
NPS 54,10 % 49,90 % 57,9
Índex de satisfacció 8,34 8,23 8,55
Nombre de socis 140.000 204.112 +35 %
Socis digitals (sobre socis actius) 57,00 % 69,12 % 68,00 %
Nombre d'oficines 25 31 >30
Responsabilitat social corporativa     Obj. 2019
Compromís amb la societat (informe de Stiga) 7,63 8,04 8,5
Grau de coneixement dels socis Fundació 10 % 71,90 % 75 %

ESTRATÈGIA DE SOSTENIBILITAT I OBJECTIUS DE DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE

Eixos d’actuació

Per a això, el pla engloba set àmbits que impliquen tota l’organització de forma transversal.

PRUDÈNCIA I GESTIÓ DEL RISC

El nostre model de gestió del risc està basat en la sostenibilitat, la qualitat en la gestió, la responsabilitat, el seguiment, el compromís i la independència.

ÈTICA I INTEGRITAT

La nostra activitat es regeix pels valors, principis i normes d’actuació recollits en el nostre Codi Ètic, que promou desenvolupar les tasques professionals sota criteris d’honestedat, integritat, excel·lència, responsabilitat i transparència. Inversió responsable, sostenible i d’impacte.

RESPONSABILITAT DE LA INVERSIÓ I EL FINANÇAMENT

La nostra política de finançament i inversió integra criteris de drets humans, laborals, socials i de respecte al medi ambient. Les nostres inversions exclouen fabricants d’armes, d’explosius o de vehicles militars, fabricants de components específics per a la indústria militar (>10 % dels ingressos), fabricants de tabac i empreses de jocs d’atzar.

SERVEI AL SOCI

El nostre model cooperatiu i socialment responsable posa el soci en el centre de l’activitat. Tenim l’objectiu de proporcionar als nostres socis solucions completes adaptades a les seves necessitats i basades en la qualitat del servei, l’atenció, l’assessorament i la proximitat

POLÍTICA DE PERSONAL
 • Som ocupadors de qualitat. Un dels nostres principals compromisos se centra en la formació i el desenvolupament dels nostres professionals.
 • La igualtat d’oportunitats és un dels principis de l’organització i treballem per assegurar-la a tots els nivells.
SOSTENIBILITAT I MEDI AMBIENT
 • Promovem la inversió socialment responsable (ISR), que fomenta la sostenibilitat de l’economia i contribueix a protegir el medi ambient.
 • Impulsem iniciatives per millorar l’ecoeficiència de l’organització.
 • Preservem el medi ambient a través d’accions de sensibilització i mitigació dels efectes del canvi climàtic.
ACCIÓ SOCIAL

Canalitzem el nostre compromís amb la societat a través de la Fundació Caixa d’Enginyers, que destina els seus recursos a millorar la qualitat de vida i el benestar de les persones, a facilitar la reinserció social i laboral, a protegir el medi natural i a fomentar la innovació, la formació i l’excel·lència professional.

Aliances per a la sostenibilitat

Objectius de Desenvolupament Sostenible

L’últim trimestre de l’exercici 2018, firmem la nostra adhesió al Pacte Mundial de Nacions Unides, que té com a objectius principals promoure la incorporació dels deu principis de sostenibilitat en els àmbits de drets humans, medi ambient, normes laborals i lluita contra la corrupció en les activitats empresarials de tot el món i canalitzar accions que ajudin a assolir els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS).

Els ODS suposen, per primera vegada, la mostra del compromís de les organitzacions en l’àmbit mundial per promoure accions que donin lloc al seu compliment i mesurar-ne l’impacte en la societat.
Les finances de la sostenibilitat se situen en el centre de l’estratègia del Grup, ja que, des de la perspectiva de banca cooperativa, incorporen el doble prisma pel qual desenvolupem la nostra funció: social i mercantil.

Implementació

En línia amb la nostra estratègia de sostenibilitat, el 2019 es va continuar avançant en els tres ODS alineats amb els nostres objectius estratègics seguint l’SDG Compass, una guia que van desenvolupar conjuntament la Global Roporting Initiative (GRI), el Pacte Global de Nacions Unides i el World Business Council for Sustainable Development (WBCSD). El Grup té una capacitat més gran d’impacte sobre aquests tres ODS: treball decent i creixement econòmic (ODS 8); indústria, innovació i infraestructura (ODS 9); i acció pel clima (ODS 13).

Tot seguit, es mostra com, des del Grup Caixa d’Enginyers, hem contribuït durant el 2019 a cada un dels tres ODS identificats com a prioritaris, les mètriques que hem utilitzat per monitorar aquesta contribució i exemples de projectes que hem dut a terme.

ODS 8. TREBALL DECENT I CREIXEMENT ECONÒMIC

8.1. Contribuïm al creixement econòmic per càpita i al PIB d’Espanya

 • El resultat abans d’impostos del Grup ha estat de 14,5 milions d’euros.
 • Hem complert amb el nostre compromís fiscal a través dels tributs pagats, que han ascendit a 13,1 milions d’euros.

8.3. Promoure polítiques orientades al desenvolupament que donin suport a les activitats productives, a la creació de llocs de treball decents, a l’emprenedoria, a la creativitat i a la innovació, i fomentar la formalització i el creixement de les microempreses i les petites i mitjanes empreses, fins i tot mitjançant l’accés a serveis financers

 • Hem comprat als nostres proveïdors per un valor de 26.760.000 euros.
 • El 55 % dels nostres proveïdors són locals (a menys de 150 quilòmetres de la nostra seu).
 • Hem concedit finançament a grans empreses, a pimes i a l’Administració pública per un total de 381 milions d’euros.
 • Hem donat accés a finançament a més de 370 empreses i professionals.

8.5. D’aquí a 2030, aconseguir l’ocupació plena i productiva i el treball decent per a totes les dones i els homes, inclosos els joves i les persones amb discapacitat, així com la igualtat en remuneració per treball d’igual valor

 • El 96 % de la nostra plantilla manté una relació laboral a través de contractes indefinits.
 • Fem servir a professionals locals, i el perfil de la plantilla és en un 95 % local.
 • Integrem en la nostra organització a professionals amb diferents graus de discapacitat.
 • Hem realitzat més de 32.000 hores de formació als nostres professionals.

8.6. D’aquí a finals de 2020, reduir considerablement la proporció de joves desocupats i que no cursen estudis ni reben capacitació

 • El 2019, les noves incorporacions de menors de 30 anys han estat del 43 %.
 • Hem atorgat préstecs d’estudis en condicions avantatjoses per un valor de més d’1,9 milions d’euros.
 • Hem concedit beques, premis d’estudis i formació a més de 600 joves.
 • Tenim acords de col·laboració de suport a estudiants amb les principals universitats d’Espanya (Universitat Politècnica de Catalunya, Universitat Autònoma de Barcelona, Universitat de Barcelona, Universidad Politécnica de Madrid, Universitat Politècnica de València, Universidad de Sevilla, Universitat d’Alacant...).
 • A través del Premi Idees Innovadores de la Fundació, 144 propostes emprenedores han optat a transformar la seva idea de negoci en una empresa real.

8.8. Protegir els drets laborals i promoure un entorn de treball segur i sense riscos per a tots els treballadors

 • Els professionals del Grup compten amb una cobertura d’assegurança mèdica privada i cobertures avantatjoses per als seus familiars.
 • Posem a la disposició dels professionals que ho desitgin ajuts per fer exercici físic en centres d’esport concertats.
 • Afavorim l’educació de les famílies dels nostres professionals amb ajuts per a estudis per a fills d’entre 0 i 25 anys.

ODS 9. INDÚSTRIA, INNOVACIÓ I INFRAESTRUCTURA

9.2. Promoure una industrialització inclusiva i sostenible d’aquí a 2030

 • Hem concedit el 29 % del finançament a petites i mitjanes empreses i a professionals.
 • Distribuïm productes per promoure la industrialització sostenible (Préstec ECO Professional).
 • Som signants dels Principis per a la Inversió Responsable des de l’any 2014.
 • Comptem amb criteris d’exclusió d’inversió i evitem els sectors menys sostenibles i inclusius.
 • Seguim criteris d’inversió tenint en compte factors ambientals, socials i de governança (ASG).
 • Hem incorporat en les nostres polítiques creditícies polítiques d’exclusió de determinades activitats.

9.4. D’aquí a 2030, modernitzar la infraestructura i reconvertir les indústries perquè siguin sostenibles utilitzant els recursos amb més eficàcia i promovent l’adopció de tecnologies i processos industrials nets i ambientalment racionals, i aconseguir que tots els països prenguin mesures d’acord amb les seves capacitats respectives

 • Hem canalitzat més de 272 milions d’euros en inversió cap a sectors que promouen la indústria sostenible i la innovació.

ODS 13. ACCIÓ PEL CLIMA

13.2. Incorporar mesures relatives al canvi climàtic en les polítiques i estratègies

 • Hem canalitzat més de 92 milions d’euros d’inversió cap a sectors que estan prenent mesures per a reduir les seves emissions de CO2 i els efectes del canvi climàtic.
 • Hem concedit crèdit a empreses i particulars per finançar els seus projectes d’eficiència energètica per un valor total d’1 milió d’euros.
 • El consum energètic del Grup ha estat 100 % procedent d’energia neta.
 • Hem compensat el 100 % de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle que no hem pogut evitar.
 • Hem reduït un 17 % el nostre consum de paper.
 • Hem incorporat el risc climàtic en els nostres models de gestió del risc.
 • El 69 % dels socis accedeixen als nostres serveis a través de la Banca ONLINE. Els accessos, través de banca en línia han augmentat un 94 %, per la qual cosa s’han evitat desplaçaments dels nostres socis a les oficines i s’ha eliminat paper.
 • Hem reduït el nostre consum d’aigua un 7 %.
 • Som membres de la plataforma Climate Action 100+ per promoure el diàleg amb les organitzacions que més impactes negatius generen en el medi ambient.
 • Continuem efectuant recollida selectiva de residus en els nostres centres de treball.

13.3. Millorar l’educació, la sensibilització i la capacitat humana i institucional respecte de la mitigació del canvi climàtic, l’adaptació a aquest canvi, la reducció dels seus efectes i l’alerta primerenca

 • Hem alineat la nostra estratègia amb l’Acord de París per tal de no arribar a un increment de la temperatura de més d’1,5 graus.
 • Hem incrementat un 26 % la inversió de la Fundació Caixa d’Enginyers en projectes de sensibilització i protecció del medi ambient.
 • Treballem per millorar la nostra eficiència energètica a través de sistemes centralitzats per climatitzar les nostres oficines.
 • Treballem per reduir la petjada de carboni de les organitzacions i persones físiques a través dels nostres productes (Préstec ECO).

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis i mostrar publicitat relacionada amb les seves preferències mitjançant l'anàlisi dels seus hàbits de navegació. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Podeu obtenir més informació, o bé conèixer com canviar la configuració en la nostra Política de cookies. Acceptar