ES

COMPROMís MEDIAMBIENTAL

LA NOSTRA APORTACIÓ A LA PROTECCIÓ DEL PLANETA

Amb l’objectiu de minimitzar el nostre impacte en el medi ambient, des de Caixa d’Enginyers impulsem la transició cap a una economia baixa en carboni. Aquest compromís va més enllà del nostre impacte com a organització i s’estén a les nostres operacions de finançament i inversió. Existeixen sectors que representen una oportunitat per al nostre negoci en qüestions mediambientals, com és el cas de les finances sostenibles.

LA NOSTRA MISSIÓ ÉS ACTUAR COM UN AGENT RESPONSABLE DE LA SOCIETAT.

Perseguim la millora contínua en la nostra gestió ambiental i promovem iniciatives que redueixin l’impacte ambiental derivat de les nostres activitats. Així, d’acord amb la nostra Política de Responsabilitat Social Corporativa (RSC), la protecció del medi ambient i el desenvolupament sostenible són indispensables per actuar com un agent responsable de la societat.

Amb l’objectiu de materialitzar el nostre compromís ambiental, ens hem fixat una sèrie d’objectius prioritaris:

 • Incorporar accions en matèria de canvi climàtic i desenvolupament sostenible a través de les polítiques i estratègies corporatives.
 • Donar suport i finançar projectes vinculats amb el medi ambient i la sostenibilitat que tinguin un impacte positiu per evitar el canvi climàtic.
 • Implementar mesures d’eficiència en el consum de materials i la generació de residus en els nostres serveis centrals i oficines.

Comptem amb un sistema de governança específic per a aspectes de responsabilitat social, a fi de promoure la sostenibilitat dins del Grup. La Sub-direcció General/Àrea de Gestió Global del Risc lidera el Pla Horitzó Sostenible, que reporta al

Comitè de Direcció, l’òrgan de govern que aprova aquest tipus de polítiques. A més, disposem d’un Grup de Treball de Finances Sostenibles que està representat pel sub-director general/Àrea de Gestió Global de Risc, així com pels directors de les àrees de negoci del Grup i la Direcció d’RSC.

2018 2019 Variació
Consum de paper (kg) 44.145 36.488 -17,3 %
Consum d'aigua (m3) 2.874 2.677 -6,9 %
Consum elèctric (kWh) 1.888.813 1.954.966 3,5 %
Viatges in itinere de la plantilla (km) 3.369.699,7 3.481.437,8 3,3 %
A CAIXA D’ENGINYERS PARTICIPEM ACTIVAMENT EN GRUPS DE TREBALL TÈCNICS QUE, A NIVELL SECTORIAL I/O EUROPEU, PROMOUEN LES FINANCES PER A LA SOSTENIBILITAT.

Volem que el nostre compromís s’estengui al conjunt de professionals que treballen en el Grup. Per això, dins del Pla de Capacitació, el risc climàtic i les seves implicacions financeres formen part del programa establert per part del nostre Consell

Rector i de l’Alta Direcció. De la mateixa manera, realitzem accions de sensibilització per a les persones associades i les acompanyem cap a la sostenibilitat a través d’un cicle de tallers sobre la inversió socialment responsable (ISR).

D’altra banda, part del nostre compromís ambiental es canalitza a través de la Fundació Caixa d’Enginyers, en la qual un dels seus eixos d’actuació és el medi ambient i la sostenibilitat. Per això, el 2019, el 15 % del pressupost destinat a la Fundació es va reservar per a aquest eix. Per veure el detall, consultar l’apartat «9.2 Compromís social».

ALIANCES PER A LA SOSTENIBILITAT

A Caixa d’Enginyers participem activament en grups de treball tècnics que, a nivell sectorial i/o europeu, promouen les finances per a la sostenibilitat. Alguns són Barcelona Centre Financer Europeu (BCFE) for Sustainability, que forma part de la Xarxa Internacional de Centres Financers per a la Sostenibilitat (FC4S), o el Grup d’Experts ASG (clima) de l’Associació Europea de Bancs Cooperatius.

A més, en el Grup Caixa d’Enginyers estem adherits a les següents xarxes i organitzacions que són referents en sostenibilitat, tant d’àmbit general com del sector bancari:

 • Carbon Disclosure Project (CDP). Organització independent sense ànim de lucre que sistematitza la divulgació global per a inversors, empreses, ciutats, estats i regions per gestionar els seus impactes mediambientals.
 • Climate Action 100+. Iniciativa d’inversors llançada el 2017 per garantir que els emissors més grans de gasos amb efecte d’hivernacle corporatius del món prenguin les mesures necessàries sobre el canvi climàtic.
 • UN Principles for Responsible Investment (PRI).
 • Pacte Mundial de les Nacions Unides.

AVALUACIÓ AMBIENTAL DE PROVEÏDORS

Valorem positivament que els nostres proveïdors tinguin certificacions i/o compromisos l’objectiu dels quals sigui millorar el medi ambient, la governança i/o l’entorn social. En la nostra Política de Compres es recull la nostra preferència per aquells proveïdors neutres en emissions de gasos amb efecte d’hivernacle, un fet que valorem com a factor positiu en l’avaluació de les nostres decisions de compra.

DONEM SUPORT I FINANCEM PROJECTES VINCULATS AMB EL MEDI AMBIENT I LA SOSTENIBILITAT

A CAIXA D’ENGINYERS COMPTEM AMB UN CATÀLEG DE PRODUCTES I SERVEIS QUE INCORPOREN CRITERIS AMBIENTALS, SOCIALS I DE BON GOVERN (ASG) EN TOTES LES ÀREES DE DISTRIBUCIÓ DEL GRUP.

Volem facilitar la transició de les persones associades cap a una economia lliure d’emissions de gasos amb efecte d’hivernacle (GEH). Per això, a Caixa d’Enginyers fa temps que hem emprès accions encaminades a desenvolupar productes i serveis que incloguin criteris de sostenibilitat; un fet que ha estat possible gràcies al reforç de les nostres competències i capacitats en la matèria.

Comptem amb un catàleg de productes i serveis que incorporen criteris ambientals, socials i de bon govern (ASG) en totes les àrees de distribució del Grup per acompanyar els nostres socis cap a la sostenibilitat (veure apartat «9.3 Inversió responsable com a part del nostre ADN»).

Disposem d’un catàleg de productes d’inversió socialment responsable que incorporen criteris ètics, socials i ambientals en el procés de presa de decisions d’inversió. Tant fons d’inversió com plans de pensions que contribueixen al desenvolupament sostenible i tots certificats per PRI.

PRÉSTEC ECO

Hem definit el Préstec ECO per potenciar la millora de l’eficiència energètica en tres línies diferents que ajudin en la transició cap a un model més sostenible.

És un producte ideat el 2016 amb l’objectiu de millorar la contribució dels socis a la sostenibilitat. Es tracta d’un producte de finançament per potenciar la millora de l’eficiència energètica d’habitatges i locals (aïllaments tèrmics, calefacció, il·luminació de baix consum, fonts d’energia renovable, etc.), així com la compra de vehicles ecològics o electrodomèstics de classe energètica A o superior. Aquest préstec permet reduir el consum d’energia no renovable i millorar el rendiment de les instal·lacions.

El Préstec ECO permet invertir en tots els àmbits de l’entorn dels clients.

 • Millores de l’eficiència energètica en habitatges o locals. Aïllaments tèrmics, calefacció eficient, il·luminació de baix consum, fonts d’energia renovable, entre d’altres.
 • Compra d’un vehicle ecològic. Vehicle nou elèctric, híbrid, GLP o gas natural.
 • Adquisició d’electrodomèstics. Per a la compra d’electrodomèstics de classe energètica A o superior.

ingenium renting

Oferim un sistema de rènting en el qual hem seleccionat una varietat de vehicles que utilitzen motors de baix impacte mediambiental.

 • 100 % elèctric. Es tracta de l’opció més ambiciosa i respectuosa en termes d’emissions amb el medi ambient.
 • Híbrid. Gràcies a la combinació entre un motor elèctric i un de convencional optimitzat, es redueixen de manera significativa el consum i les emissions, la qual cosa proporciona una veritable opció sostenible.
 • Gas. Són motors cada vegada més presents en el parc de vehicles que utilitzen GLP, una varietat més respectuosa amb el medi ambient que el combustible convencional. Per aquesta raó, el Grup Caixa d’Enginyers l’incorpora dins de les opcions a triar per als seus clients.

IMPLEMENTEM MESURES D’EFICIÈNCIA EN EL CONSUM DE RECURSOS

Volem minimitzar el nostre impacte en el medi ambient. Per aconseguir-ho, hem implementat mesures per millorar l’eficiència en el consum dels recursos necessaris per a la nostra activitat. Tot seguit, presentem de quina manera avancem en el consum dels nostres principals recursos: aigua i paper.

AIGUA

El 2019, el nostre consum d’aigua va ser de 2.677 m3, la qual cosa representa una reducció del consum respecte al 2018 d’uns 200 m3, un 6,9 % menys malgrat haver incrementat el nombre d’oficines (un 6,7 %, de 30 a 32 oficines) i la plantilla del Grup (un 3,6 %, de 473 a 490 empleats).

A més, cal destacar que hem aconseguit reduir el nostre consum global encara que una part d’aquest consum hagi augmentat a causa de la incorporació de fonts d’aigua potable per al conjunt de la plantilla. Aquestes fonts es van introduir a les nostres oficines el 2018 amb l’objectiu de reduir la compra d’ampolles de plàstic. Per a això, lliurem als nostres empleats una ampolla de vidre reutilitzable.

Consum d’aigua 2.677
6,9 % menys respecte al 2018
m3

PAPER

EN EL NOSTRE COMPROMÍS DE CONSUMIR MENYS PAPER, IMPLANTEM UN PROJECTE DE GESTIÓ DOCUMENTAL QUE REDUEIX LA IMPRESSIÓ DE DOCUMENTACIÓ INTERNA.

El paper és un dels principals consums de material associats a la nostra activitat, per la qual cosa duem a terme diverses iniciatives per promoure un ús responsable entre el conjunt del nostre equip humà.

El 2019, hem reduït el nostre consum de paper en més de set tones, 7.600 kg respecte al 2018, i hem assolit la xifra de 36.488 kg. A més, aquesta xifra és també inferior al consum de paper de 2017, que va ser de 38.600 kg.

La reducció de paper es deu al projecte de gestió documental, que disminueix la impressió de documentació interna, implantat el 2019, així com a la conscienciació dels professionals per reduir la impressió i el consum de paper.

Conscients de l’alt consum de paper associat a la nostra activitat, des del Grup Caixa d’Enginyers duem a terme les següents iniciatives per promoure’n un ús responsable:

 • Criteris d’ecodisseny. En el disseny de documents operatius, s’hi apliquen criteris ambientals que permetin garantir l’eficiència en l’ús de paper i estalviar en tintes de color.
 • Ecoetiqueta FSC. Un percentatge elevat del paper adquirit disposa de l’etiqueta FSC (certificació forestal), la qual acredita que el paper consumit prové de boscos gestionats de forma responsable.
 • Banca digital. La potenciació de la banca digital permet evitar consumir quantitats considerables de paper. A través d’aquest canal, els socis poden realitzar els tràmits i les consultes mitjançant un ordinador o dispositiu mòbil i rebre la correspondència electrònicament.

A més, el 2019 destaquem la introducció de paper reciclat per substituir part del consum de paper verge a les oficines. Concretament, aquest primer any el paper reciclat ha suposat un 27 % del total de paper consumit.

Consum de paper 36.488
-7.600 kg respecte al 2018
kg

MINIMITZEM LA NOSTRA GENERACIÓ DE RESIDUS

TARJETAS MOVE

Sabem que el respecte pel medi ambient és també una de les preocupacions de les nostres persones associades. Per això, hem decidit desenvolupar la primera targeta biodegradable contactless del mercat espanyol, la targeta MOVE. Per a la resta de les targetes, tenim unes urnes de cartró en cada una de les nostres oficines en les quals es dipositen les que ja no són vàlides. Aquestes targetes es recullen de manera periòdica i entren en un cicle de reciclatge.

Respectar el medi ambient

 • Fabricació no contaminant
 • Biodegradable
 • Reciclable

Condicions exclusives a l’estranger

 • Gratuïta
 • Sense comissions en les cinc primeres disposicions d’efectiu en caixers al mes
 • Sense comissions per canvi de moneda

GESTIÓ DELS RESIDUS

HEM DESENVOLUPAT LA PRIMERA TARGETA BIODEGRADABLE CONTACTLESS DEL MERCAT ESPANYOL: LA TARGETA MOVE.

Pel que fa als residus de paper, el 2019 vam generar un total de 18.182 kg, un 18,7 % menys que el 2018. Aquesta reducció es deu en gran part a la disminució del nostre consum de paper que hem explicat anteriorment en l’apartat de recursos. Per a l’eliminació dels residus de paper treballem amb un proveïdor, la Fundació Trinijove, que, a més d’encarregar-se’n del reciclatge, ocupa persones que es troben en risc d’exclusió social. Aquesta fundació s’ocupa de fer l’avaluació dels residus i el seu reciclatge.

A més, pel tipus d’activitat que duem a terme i la quantitat de documents confidencials que utilitzem diàriament, comptem amb un servei de recollida específic per a tots aquells documents confidencials que s’han de destruir. Encarreguem aquesta tasca a l’empresa social Junan Serveis Solidaris, SL, que treballa generant oportunitats a col·lectius en risc d’exclusió social.


EL NOSTRE COMPROMÍS EN LA LLUITA CONTRA EL CANVI CLIMÀTIC

ENERGIA

A CAIXA D’ENGINYERS VETLLEM PER ACONSEGUIR UN CONSUM ENERGÈTIC MÉS EFICIENT INTRODUINT MILLORES A LES NOSTRES INSTAL·LACIONS I OFICINES, ON ES PRODUEIX LA PRINCIPAL DESPESA D’ENERGIA DE L’ENTITAT, EL CONSUM D’ELECTRICITAT.

A conseqüència de l’activitat del Grup, l’impacte més gran en el canvi climàtic es produeix a través del consum d’energia i dels viatges corporatius. Per això, a Caixa d’Enginyers vetllem per aconseguir un consum energètic més eficient introduint millores a les nostres instal·lacions i oficines, on es produeix la principal despesa d’energia de l’Entitat, el consum d’electricitat.

Amb la fi de reduir l’impacte ambiental de la nostra activitat i consolidar la nostra lluita contra el canvi climàtic, durant l’any 2020, tenim previst instal·lar plaques solars al nostre edifici d’oficines del carrer Potosí. Amb això, aconsegurem garantir l’autoconsum de l’edifici en un sistema tancat d’energia neta.

A través dels quatre distribuïdors d’energia que proveeixen Caixa d’Enginyers, s’han establert els consums de l’any 2019 en la xifra final d’1.954.966 kWh, tota amb garantia d’origen renovable i energia verda. Tenint en compte que el 2018 el consum d’electricitat va ser d’1.888.813 kWh i que les oficines han augmentat de 30 a 32, el consum relatiu d’electricitat (kWh per oficina) ha disminuït un 3 %.

Amb l’objectiu de maximitzar l’eficiència energètica a les nostres oficines, comptem amb un control centralitzat de la temperatura, que, a més, està limitat a l’horari d’obertura de les oficines.

En el marc del nostre Premi Idees Innovadores 2019, guardonem a la start-up The Predictive Company, una empresa emergent encarregada d’estudiar el comportament dels edificis i identificar el seu consum basant-se en el temps meteorològic, l’època de l’any, etc. Les solucions que proposa The Predictive Company permeten importants estalvis energètics.

En una aposta per la innovació, des de Caixa d’Enginyers hem decidit que aquesta start-up realitzi el seu tercer projecte pilot a les nostres oficines del carrer Potosí. El 2019, van arrencar amb un estudi del nostre edifici d’oficines i van elaborar una primera fase de diagnòstic que ha permès dur a terme una predicció del nostre consum. Al llarg de 2020, es desenvoluparà i implementarà un pla d’acció per reduir el consum energètic i, per tant, el nostre impacte en el medi ambient.

La nostra reducció de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle es treballa a través de la reducció del consum energètic.

 • Automatització. Les oficines disposen d’equips i sistemes d’automatització i control per reduir el consum d’energia, com ara la incorporació de mecanismes d’encesa automàtica a les zones de passada.
 • Tecnologia immòtica. Tenim incorporats sistemes d’immòtica per controlar de forma efectiva la climatització, la il·luminació i altres instal·lacions consumidores d’energia.
 • Bombetes de baix consum. Des de 2014, hem dut a terme en el sistema d’il·luminació un procés de substitució de les bombetes poc eficients per d’altres de baix consum.

EL NOSTRE CÀLCUL DE LA PETJADA DE CARBONI

La lluita contra el canvi climàtic és una responsabilitat de tots i de totes. Per això, des de Caixa d’Enginyers volem formar part de la transició cap a una economia baixa en carboni, d’una banda, amb la reducció de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle (GEH) i, de l’altra, amb la compensació de les emissions derivades de la nostra activitat.

L’any 2019, vam tornar a calcular, per segon any consecutiu, la nostra petjada de carboni mitjançant la quantificació de les emissions de GEH generades en el desenvolupament de l’activitat del Grup durant l’any (assoliment 1, 2 i 3). El càlcul es va dur a terme en el marc de la Norma ISO 14064:1-2012, basada en el “Protocol de Gasos amb Efecte d’Hivernacle, Comptabilitat Corporativa i Estàndard d’Informes,” desenvolupada en el Consell Empresarial Mundial per al Desenvolupament

Sostenible (World Business Council for Sustainable Development).

L’anàlisi s’ha efectuat sobre la base de l’any 2019 i s’han utilitzat factors de conversió àmpliament reconeguts i estandarditzats en anàlisis d’aquesta índole. Els assoliments són els següents:

 • Abast 1: consum de combustibles derivat de la flota de vehicles.
 • Abast 2: consum d’energia elèctrica.
 • Abast 3: compra de productes i serveis, generació de residus, desplaçaments corporatius i desplaçaments in itinere de la plantilla.

El resultat de la petjada de carboni s’ha calculat de tal manera que s’han previst tots els impactes possibles, tant directes com indirectes, i, a més, s’ha establert un marge d’incertesa que permet garantir una fiabilitat alta dels resultats. El resultat de la petjada de carboni es descriu a la taula.

A diferència de 2018, l’energia subministrada per un dels nostres proveïdors durant el 2019 ha estat de cogeneració d’alta eficiència, denominada energia verda, en lloc d’energia d’origen renovable. Això ha implicat un augment de les emissions de CO2 respecte al 2018. No obstant això, seguim en la nostra recerca de la millora contínua i, per això, modificarem el contracte de subministrament d’energia perquè la quantitat que consumim i que ens subministrin durant el 2020 sigui d’origen 100 % renovable i no de cogeneració d’alta eficiència.

Desplaçaments in itinere de la plantilla.

S’ha analitzat l’impacte sobre el medi ambient del desplaçament de la plantilla a partir dels diferents mètodes de desplaçament. En total, a través d’una enquesta interna, s’ha recollit el resultat de la distància total recorreguda el 2019, que va ser de 3.481.437,8 km totals dividits en quinze tipus diferents de mitjans de transport, des de bus

Assoliment Font tCO2eq 2019
Assoliment 1 Flota pròpia 2,97
Total assoliment 1   2,97
Assoliment 2 Energia elèctrica 472,73
Total assoliment 2   472,73
Assoliment 3 3.1. Compra de béns i serveis 283,47
  3.5. Generació de residus 1,03
  3.6. Viatges corporatius 24,52
  3.7. Desplaçaments in itinere 352,75
Total assoliment 3   661,77
Total   1.137,47

Per al càlcul de l’estimació de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle expressades en tones de CO2eq, s’han tingut en compte les emissions fugitives de gasos fluorats procedents dels equips de refrigeració, les emissions derivades del transport de flota pròpia i de la combustió de combustibles (emissions directes, assoliment 1), el consum d’electricitat (emissions indirectes, assoliment 2), la compra de béns i serveis, el tractament de residus municipals (paper), els viatges corporatius realitzats per empleats del Grup amb mitjans de transport que no pertanyen a l’organització i desplaçaments in itinere de tots els empleats (altres emissions indirectes, assoliment 3).
De caràcter general, els factors d’emissió utilitzats són els publicats en la Guia pràctica per al càlcul d’emissions de GEH per l’Oficina Catalana de Canvi Climàtic (versió març 2020). També s’han utilitzat els mix energètics de les comercialitzadores d’energia elèctrica publicats en l’informe d’abril de 2020 de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència. I, finalment, per a la compra de béns i serveis s’han utilitzat els factors d’Environmental Paper Network: Paper Calculator 4.0 per al consum de paper, i la base de dades Ecoinvent 3.5 per a la resta dels materials.

COMPENSACIÓ D’EMISSIONS

COMPENSEM EL 100 % DE LES NOSTRES EMISSIONS.

En el marc de l’estratègia de gestió de carboni iniciada el 2011, en el Grup Caixa d’Enginyers compensem les emissions de carboni generades per l’activitat de la Fundació amb el finançament de projectes que contribueixen a la reducció de gasos amb efecte d’hivernacle (GEH). Concretament, hem compensat les emissions generades per l’activitat durant el període comprès entre els anys 2014 i 2017 a través de Clean CO2 Certified.

Aquesta compensació genera un compromís per part de Caixa d’Enginyers no només amb la societat, sinó també amb el medi ambient. A través de projectes de substitució de combustible per biomassa o de la rehabilitació del pou d’una comunitat a Malawi, que va permetre l’accés a aigua potable a 450.000 persones, s’han compensat les emissions generades per la seva activitat i s’ha potenciat l’impacte positiu a la societat durant el cicle d’anys 2014-2017.

El 2018, vam fer un pas més i vam compensar el 100 % de la petjada de carboni generada pel Grup. El 2019, en línia amb aquest compromís, vam tornar a calcular la nostra petjada de carboni a fi de compensar de nou totes les emissions vinculades, directament i indirectament, a la nostra activitat. De la mateixa manera que el 2018, vam decidir compensar aquestes emissions a través del projecte del parc solar anomenat Sarako, que va ser construït a la República de Maurici per a la generació d’electricitat amb un impacte mínim sobre el medi ambient i per permetre l’accés a energia a la comunitat local.

A més, volem anar més enllà en aquest compromís. Per això, a Caixa Enginyers Gestió calculem les emissions de GEH de la cartera d’inversions dels fons ISR que gestionem.

RISCOS I OPORTUNITATS ASSOCIATS AL CANVI CLIMÀTIC

Quant a la gestió del risc ASG i els riscos associats al canvi climàtic, dins de la Política de Gestió de Riscos hem inclòs el canvi climàtic en el marc d’apetència pel risc, tal com es recull en l’apartat «6. Gestió de riscos». En aquest sentit, promovem les capacitats per a l’avaluació i mesurament dels riscos de transició energètica associats a un procés d’adaptació cap a una economia baixa en carboni.

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis i mostrar publicitat relacionada amb les seves preferències mitjançant l'anàlisi dels seus hàbits de navegació. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Podeu obtenir més informació, o bé conèixer com canviar la configuració en la nostra Política de cookies. Acceptar