ES

BENESTAR, DIVERSITAT I INCLUSIÓ

BENESTAR I SATISFACCIÓ DELS NOSTRES PROFESSIONALS

PROP DE LA MEITAT DE LES PERSONES ENQUESTADES ES TROBEN COMPROMESES AMB LA MISSIÓ DEL GRUP, DADA QUE SE SITUA PER SOBRE DE LA MITJANA D’EMPRESES ESPANYOLES.

Com a part de l’avaluació de l’acompliment quant a la gestió de professionals, de manera bianual elaborem una enquesta de valoració del compromís, que aprofundeix en aspectes claus relacionats amb l’acompliment en el treball i la vinculació emocional de l’empleat amb l’Entitat, alhora que avalua la satisfacció dels nostres professionals.

El 2018, es va elaborar per última vegada aquesta enquesta i es preveu actualitzar-la el 2020. En l’enquesta elaborada el 2018 van participar 313 persones, la qual cosa representa un 72 % de la plantilla d’aquell mateix any. Els resultats van reflectir que un 44 % dels enquestats s’hi mostren compromesos i que un 45 % hi exhibeixen menys compromís que, no obstant, pot millorar-se fàcilment duent a terme les actuacions adequades.

Aquestes dades se situen per sobre de la mitjana d’empreses espanyoles en les quals només un 39 % hi estan compromesos, un 42 % estan potencialment compromesos i un 19 % estan desenganxats.


DIVERSITAT I IGUALTAT D’OPORTUNITATS

En el Grup Caixa d’Enginyers, i d’acord amb els compromisos corporatius assumits amb la responsabilitat social corporativa, els Objectius de Desenvolupament Sostenible i el Codi Ètic, així com per l’especial rellevància dels valors ètics en el sector bancari, com a entitat cooperativa som conscients de la importància d’impulsar la igualtat d’oportunitats per desenvolupar un projecte coherent és fase consubstancial a les activitats compartides amb els professionals que aporten els seus serveis al Grup.

El 2019, s’ha constituït la Comissió del Pla d’Igualtat que té per objectiu el desenvolupament del nou Pla d’Igualtat, que implica una actualització del pla actual durant el 2020, així com el seguiment de la seva implantació. A més, s’ha realitzat la primera fase de l’elaboració del nou pla amb el diagnòstic d’igualtat.

La Comissió del Pla d’Igualtat és bipartida entre l’empresa i està formada per un total de vuit membres, quatre de designats per l’Entitat i quatre per la representació legal dels treballadors.

El Pla d’Igualtat d’Oportunitats s’elaborarà d’acord amb la normativa del Reial Decret Llei 6/2019, d’1 de març, de mesures urgents per a la garantia de la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes en el treball i l’ocupació. El nostre Pla d’Igualtat té com a finalitat identificar i establir polítiques que afavoreixin el tracte entre dones i homes sense discriminar directament o indirectament per raó de gènere, i s’hi aplica de manera precisa i sota totes les circumstàncies.

Per garantir la igualtat en tots i cada un dels àmbits de la gestió de persones del Grup, des de la selecció fins a la promoció, passant per la política salarial, la formació, les condicions de treball i ocupació, la salut laboral, l’ordenació del temps de treball i la conciliació, assumim i promovem el principi d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes, tenint en compte de forma especial l’eliminació d’estereotips, actituds i obstacles que dificulten un equilibri adequat entre els dos gèneres.

Contínuament es fomenten mesures que apuntin a la consecució dels objectius d’igualtat en el Grup Caixa d’Enginyers. A més, hi ha protocols que garanteixen l’emissió de missatges igualitaris en l’entorn de la comunicació interna.

EL 2019 S’HA EFECTUAT EL DIAGNÒSTIC D’IGUALTAT.

Elements clau en l’organització:

 • Agents d’igualtat
 • Compromís de la Direcció
 • Presentació del Pla d’Igualtat
 • Protocol de protecció de treballadores en situació d’embaràs i lactància
 • Protocol per a la prevenció d’assetjament

LLUITA CONTRA LA DISCRIMINACIÓ

Cal destacar la figura dels agents d’igualtat, les funcions dels quals són les de ser l’interlocutor i intermediari entre l’Entitat i la plantilla en temes relacionats amb la igualtat, a més de conèixer la situació particular dels professionals i vetllar pel compliment de les polítiques establertes en matèria d’igualtat. També tenen una posició activa a l’hora de participar en el disseny i implementació de mesures d’igualtat. A més, entre les seves funcions també hi ha la d’analitzar els casos de discriminació i, en cas de verificar-se, proposar mesures correctores.

En el Grup Caixa d’Enginyers tenim un protocol per a la prevenció de l’assetjament sexual i laboral, a fi de prevenir casos d’assetjament sexual, d’assetjament per raó de gènere i d’assetjament laboral.


INCLUSIÓ DE PERSONES AMB DISCAPACITAT

El Grup fomenta la inclusió de persones amb capacitats diferents complint, a més, amb les principals lleis en aquesta matèria, en concret amb la Llei 13/1982, de 7 d’abril, d’integració social de les persones amb discapacitat (LISMI). Comptem amb vuit persones amb diversitat funcional dins de la nostra plantilla, les quals representen un 2 % del total de persones ocupades pel Grup Caixa d’Enginyers.

Més enllà del compliment normatiu, Caixa d’Enginyers col·labora amb la Fundació Adecco, l’objectiu de la qual és la integració laboral de persones amb diversitat funcional. Entre els diferents programes que gestionen conjuntament, destaca el “Pla Família”, que està destinat a millorar les possibilitats d’integració professional de familiars de persones en plantilla que tinguin alguna diversitat funcional.

Professionals amb discapacitat
2017 2018 2019
  Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total
Nombre de professionals 3 4 7 4 4 8 3 5 8
Percentatge del total 1 % 2 % 2 % 1 % 2 % 2 % 1 % 2 % 2 %

MESURES DE CONCILIACIÓ LABORAL I FAMILIAR

El Grup Caixa d’Enginyers promou diverses mesures per tal de millorar les condicions en l’àmbit professional.

CUIDEM ELS NOSTRES PROFESSIONALS A TRAVÉS D’INICIATIVES PER CONCILIAR LA SEVA VIDA PERSONAL, FAMILIAR I PROFESSIONAL.

LA GESTIÓ DEL TEMPS

Flexibilitat horària. La reducció de jornada per raons de guarda legal per tenir al seu càrrec directe algun menor de 12 anys constitueix un dret individual tant d’homes com de dones. Amb una disminució proporcional del salari, entre un mínim d’una hora diària i un màxim de la meitat de la durada de la jornada. A més:

 • Flexibilitat a l’entrada (8 hores a 11 hores) i a la sortida (16:30 hores a 20:00 hores) per als torns partits.
 • Facilitats per gestionar assumptes personals.
 • Horari intensiu a l’agost i vigílies de dia festiu.
 • Possibilitat d’horari intensiu els divendres durant el mes de juliol.
 • Horari intensiu durant la setmana de festivitat local (oficines).

Política de llums apagats. Hem establert una política de llums apagats a partir de les 20 hores per evitar la prolongació de la jornada laboral.

Vacances. El període vacacional (vint-i-dos dies feiners) es podrà gaudir durant tot l’any natural. En el Grup Caixa d’Enginyers facilitem l’adaptació i l’ajust a les necessitats de la plantilla i ampliem el termini de gaudi.

Llicències. Establim la possibilitat de gaudir addicionalment de dos dies de llicència no retribuïda l’any.

LA FAMÍLIA

Els professionals tenen una sèrie de mesures que afavoreixen la seva situació familiar, adaptada a cada casuística.

 • Excedència. Existeix l’excedència per motius concrets com ocupar-se de fills menors de 3 anys o l’excedència voluntària especial.
 • Permisos de lactància. Per la lactància dels fills menors de 9 mesos existeix el dret a permisos específics segons la seva situació.
 • Reducció de jornada. Per raons de guarda legal.
 • Ajuda d’estudis per a fills. Els nostres professionals amb fills al seu càrrec menors de 25 anys tenen dret a percebre una ajuda anual per fill per a estudis.
 • Assegurança de Vida-Accident. Oferim als nostres professionals una assegurança de vida i accident.
 • Permisos de maternitat i paternitat. Els nostres professionals disposen dels permisos de maternitat i paternitat als quals es poden acollir per legislació.

Com s’observa a la taula, tots els professionals amb dret a permís l’han exercit sense excepció. El 2019, trenta-tres persones de la plantilla es van acollir al seu dret a permís de maternitat i paternitat. A més, de manera molt majoritària, pràcticament tots els professionals tornen al treball després de finalitzar el permís; només uns quants decideixen sol·licitar una excedència per ocupar-se de menors al seu càrrec.

Professionals
2017 2018 2019
  Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total
Amb dret a permís* 9 14 23 9 10 19 20 13 33
Van fer ús del permís** 9 14 23 9 10 19 20 13 33
Tornen al treball després del permís*** 9 14 23 9 5 14 20 11 31
Continuen sent professionals dotze mesos després de finalitzar el permís**** 9 14 23 9 8 17 20 11 31

*Nombre de professionals que han tingut dret a permís parental, per gènere.
**Nombre de professionals que s’han acollit al permís parental, per gènere.
***Nombre de professionals que han tornat al treball després d’acabar el permís parental, per gènere.
****Nombre de professionals que han tornat al treball després d’acabar el permís parental i que seguien sent professionals dotze mesos després de tornar al treball, per gènere.

El futur

Valorem el desenvolupament i la vinculació de la plantilla i, per això, vetllem pel seu futur en aspectes essencials com la formació, utilitzada com a eina bàsica per assolir cada un dels seus objectius professionals.

Ajuda d’estudis per a professionals del Grup Caixa d’Enginyers. El conjunt de la plantilla del Grup Caixa d’Enginyers que cursi estudis reglats d’entre una llista específica d’estudis tindrà dret a una ajuda equivalent al 90 % de l’import dels textos i de la matrícula.

D’altra banda, comptem amb ajudes per als estudis dels fills de les persones en plantilla. El 2019, es van arribar a un total de 373 ajudes, un 10,4 % més que el 2018.

Ofertes especials de formació. El Grup Caixa d’Enginyers amplia el ventall d’opcions formatives amb condicions especials en diferents centres formatius.

Pla de Pensions d’Ocupació. Com a part del nostre compromís amb el futur del nostre equip de professionals, i sensibles davant dels reptes que suposa la previsió social per a tots els professionals, també tenim un Pla de Pensions d’Ocupació per al conjunt de col·laboradors.

El Grup Caixa d’Enginyers fa una aportació anual adreçada a tota la plantilla en el seu propi Pla de Pensions d’Ocupació.

2017 2018 2019
Nombre d'ajudes per estudis propis 10 7 4
Nombre d'ajudes d'estudis per a fills 223 338 373
Nombre total d'ajudes 333 345 377
Nombre de treballadors beneficiaris d'ajudes 226 224 228

la salut

Assegurança de Salut. El Grup Caixa d’Enginyers contracta una assegurança de salut per als seus empleats i dona l’opció a poder-hi afegir els familiars (cònjuge i fills).

Conducta Preventiva Responsable. Aquest projecte va néixer per millorar les condicions de treball dels professionals que formen el Grup Caixa d’Enginyers. Fruit d’aquesta iniciativa s’han realitzat activitats orientades a la salut, com ara tallers de mindfulness per a la gestió de l’estrès, bonificació de quotes de gimnàs, etc.

L’ECONOMIA

En el Grup Caixa d’Enginyers oferim als nostres professionals condicions preferents en productes i serveis bancaris per tal d’atendre les seves necessitats en aquest àmbit. Els productes que tenen una bonificació especial per als professionals són:

 • Targetes de dèbit i crèdit
 • VIA-T
 • Xecs bancaris
 • PIES
 • Compte de valors
 • Préstecs personals
 • Préstecs hipotecaris
 • Assegurances

A més, els professionals compten amb la figura del Gestor Personal de Professionals la missió del qual és la d’oferir assessorament financer als professionals del Grup.


RELACIÓ ENTRE ELS PROFESSIONALS I LA DIRECCIÓ

Vetllem per garantir una comunicació oberta i directa entre tota la plantilla i la Direcció General, fet pel qual oferim a les persones la possibilitat de traslladar les seves inquietuds, idees i aportacions, així com els facilitem els mecanismes adequats per fer-ho. En aquest sentit, establim diversos canals de comunicació interna per enfortir els llaços.

 • Comitès d’empresa. Els tres comitès d’empresa de l’Entitat actuen en representació dels professionals davant dels òrgans de govern. Així mateix, constitueixen un mecanisme de participació i diàleg amb la Direcció i es reuneixen ambdues parts amb una periodicitat trimestral.
 • Esmorzars amb la Direcció General. Mensualment, es reuneix un grup reduït de professionals, escollits a l’atzar, amb la Direcció General. L’objectiu és fomentar un espai de debat en un entorn informal i relaxat per intercanviar idees, compartir opinions i aprendre de diferents visions de la realitat.
 • Bústia de suggeriments. Es tracta d’un canal a través del qual es recullen les propostes de millora innovadores per part de l’equip humà.
 • Xarxa d’impulsors de la innovació. Creada el 2016, aquesta xarxa permet constituir trimestralment grups de treball transversals per dur a terme projectes específics. En l’actualitat, comptem amb catorze grups de treball que, centrats en diverses temàtiques, impulsen la innovació i faciliten la participació dels professionals.
 • Jornades d’acollida per a nous professionals. Cada any se celebren les jornades d’acollida i integració de nous professionals en què participen la Direcció General i la Direcció de l’Àrea de Persones. El seu objectiu és aprofundir en els valors corporatius del Grup Caixa d’Enginyers, que han de guiar l’actuació professional diària. Durant les jornades, la Direcció té l’oportunitat de donar la benvinguda en primera persona a cada nou professional en un
  ambient distès que afavoreix la integració en l’Entitat.
 • Notícies del Comitè de Direcció. De manera periòdica, es comuniquen, a través de la Intranet, les decisions i acords principals que ha pres el Comitè de Direcció per donar més transparència de la seva gestió a tots els professionals del Grup.

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis i mostrar publicitat relacionada amb les seves preferències mitjançant l'anàlisi dels seus hàbits de navegació. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Podeu obtenir més informació, o bé conèixer com canviar la configuració en la nostra Política de cookies. Acceptar